ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Výše a výpočet dávek


Nemocenské pojištění OSVČ je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Vyměřovacím základem pro výpočet dávky nemocenského pojištění je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž OSVČ zaplatila pojistné. Rozhodným obdobím je zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. nemoc). Z rozhodného období musí být vyloučeny kalendářní měsíce, v nichž OSVČ nebyla účastna nemocenského pojištění, a měsíce, za které neměla povinnost platit pojistné na nemocenské pojištění, tj. měla po celý kalendářní měsíc nárok na výplatu nemocenského, nebo peněžité pomoci v mateřství, nebo dlouhodobého ošetřovného z nemocenského pojištění OSVČ.

Minimální vyměřovací základ pro pojistné na nemocenské pojištění (dále též „NP“) v roce 2020 je 6 000 Kč a měsíční pojistné ve výši 2,1 % tak činí nejméně 126 Kč. Pro názornost uvádíme různé částky uhrazeného pojistného a jemu odpovídající měsíční vyměřovací základ.

 

Uhrazená platba 2,1 % měsíčního základu
126 Kč 6 000 Kč
183 Kč 8 709 Kč
366 Kč 17 418 Kč

 

Kalkulačka pro výpočet platby NP, průměru z určeného (ročního) vyměřovacího základu a měsíčního základu NP OSVČ (XLSX 12,27 kB)

 

Příklad č. 1 - začátek nemoci od 3. 1. 2020, účast na nemocenském pojištění od 1. 7. 2019, měsíční pojistné na NP ve výši 172 Kč.

V rozhodném období nebyly uplatněny dávky nemocenského pojištění, tj. nebudou odečteny žádné vyloučené doby.

Rozhodné období pro výpočet dávky je leden 2019 až prosinec 2019 = tj. 365 dnů. Vyloučené doby jsou leden až červen, tj. 181 dnů.

Vyměřovací základ pro výpočet dávky: pojistné na NP za 7/2019-12/2019 á 172 Kč – měsíční VZ vypočtený je 8 175, dle limitu z přehledu za rok 2018 (podán v lednu 2019); 8 175 x 6 = VZ 49 050 Kč za období účasti na NP v roce 2019.

Denní vyměřovací základ (dále též „DVZ“) pro dávku činí 266,58 Kč (49 050 : 184).

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic tj.:

 • Do 1 162 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 239,92 Kč,
 • nad 1 162 Kč do 1 742 Kč redukce na 60 %, tj. 0 Kč,
 • nad 1 742 Kč do 3 484 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
 • nad 3 484 Kč se nezohledňuje.
 • Redukovaný denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 240 Kč.

Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. do 30. dne bude OSVČ pobírat denní dávku nemocenského ve výši 60 % z redukovaného DVZ, tj. 144 Kč. Od 31. do 60. dne trvání nemoci ve výši 159 Kč a od 61. dne ve výši 173 Kč.

 

Příklad č. 2 - začátek nemoci od 6. 4. 2020, účast na nemocenském pojištění od 1. 1. 2020, měsíční pojistné na NP ve výši 180 Kč, OSVČ vykonává hlavní SVČ, průměrný určený vyměřovací základ připadající na jeden měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném přehledu za rok 2018 činí 8 700 Kč. Maximální měsíční základ pro období před podáním přehledu za rok 2019 činí 8 700 Kč, což odpovídá platbě pojistného na NP ve výši 183 Kč.

V rozhodném období budeme odečítat jako vyloučenou dobu období duben 2019 až prosinec 2019, kdy nebyla účast na NP.

Vyměřovací základ pro výpočet dávky: pojistné NP za 1/2020-3/2020 á 180 Kč – z měsíčního VZ 8 572 Kč; 8 572 x 3 (počet měsíců účasti na NP) = 25 716 Kč. Denní vyměřovací základ pro dávku činí 285,73 Kč (25 716 : 90).

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic, tj.:

 • do 1 162 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 257,16 Kč,
 • nad 1 162 Kč do 1 742 Kč redukce na 60 %, tj. 0 Kč,
 • nad 1 742 Kč do 3 484 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
 • nad 3 484 Kč se nezohledňuje.
 • Redukovaný denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 258 Kč.

Redukovaný denní vyměřovací základ činí 258 Kč. Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. dne bude OSVČ pobírat denní dávku nemocenského ve výši 60 % z redukovaného DVZ, tj. 155 Kč. Od 31. do 60. dne trvání nemoci ve výši 171 Kč a od 61. dne ve výši 186 Kč.

Pokud by tato OSVČ chtěla navýšit pojistné na nemocenské pojištění v roce 2020 pro výpočet dávek nemocenského pojištění (do budoucna), musela by si stanovit určený vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění na přehledu za rok 2019 dle požadované výše maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění. Např. chce-li měsíční základ nemocenského pojištění ve výši 12 000 Kč, určený vyměřovací základ na důchodové pojištění na přehledu za rok 2019, ve kterém vykonávala činnost po dobu 12 měsíců, by musela stanovit ve výši 144 000 Kč a zaplatit z něj pojistné na důchodové pojištění ve výši 42 048 Kč. Měsíčnímu základu nemocenského pojištění ve výši 12 000 Kč odpovídá pojistné na nemocenské pojištění ve výši 252 Kč. Maximální měsíční základ dle určeného vyměřovacího základu za rok 2019, pokud je vyšší než v období předcházejícím, platí již od měsíce, ve kterém byl přehled za rok 2019 podán, a bude platit až do měsíce, ve kterém bude podán přehled za rok 2020. Zároveň je třeba mít na mysli, že rozhodné období pro výpočet dávky je 12 kalendářních měsíců, které předcházejí měsíci, ve kterém sociální událost (např. nemoc, dlouhodobé ošetřovné či nástup na peněžitou pomoc v mateřství, dále též „PPM“) vznikla.

 

Příklad č. 3 - OSVČ zahájila samostatnou výdělečnou činnost 1. 4. 2019 a zároveň se od tohoto dne přihlásila i k dobrovolnému nemocenskému pojištění. Maximální vyměřovací základ nemocenského pojištění byl stanoven z ½ průměrné mzdy, protože v předchozích třech letech nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost a nebylo tak možné stanovit maximální vyměřovací základ z podaného přehledu o příjmech a výdajích.

Za každý měsíc od dubna do října 2019 zaplatila pojistné na nemocenské pojištění 1 000 Kč, od 25. 1. 2020 byla uznána dočasně práce neschopnou (DPN). Tato nemoc byla ukončena dne 14. 6. 2020 a od 15. 6. 2020 nastupuje OSVČ na PPM.

Rozhodné období pro výpočet PPM je od června 2019 do května 2020.

Z tohoto období se vyloučí měsíce, ve kterých po celý měsíc trvala DPN (leden 2020 až květen 2020). Vyměřovací základy za měsíce červen 2019 až prosinec 2019 se stanoví pouze ve výši ½ průměrné mzdy platné v roce 2019, tj. ve výši 16 350 Kč (platba pojistného ve výši 1 000 Kč odpovídá vyměřovacímu základu ve výši 47 619 Kč). vyměřovací základy se sečtou a vydělí počtem dnů po odečtení vyloučených dnů.

(Měsíční pojistné na nemocenské pojištění zaplacené nad částku 344 Kč (1000 – 344 = 656 Kč) bude (po snížení dvojnásobku minimálního pojistného na NP té OSVČ, jejíž účast na nemocenském pojištění ke dni vypořádání přeplatku trvá) vráceno jako přeplatek na pojistném nejpozději do konce února 2020 pokud u OSVČ neexistují žádné splatné závazky vůči OSSZ či ČSSZ.)

V našem příkladu je 7 měsíců, za které bylo uhrazeno pojistné, proto (7 x 16 350) : 214 = 534,81 Kč. Neredukovaný denní vyměřovací základ činí 534,81 Kč.

Denní vyměřovací základ pro PPM v roce 2020 se dále redukuje podle redukčních hranic:

 • do 1 162 Kč (bez redukce) 100 %, tj. na 534,81 Kč
 • nad 1 162 Kč do 1 742 Kč redukce na 60 %, tj. na 0 Kč
 • nad 1 742 Kč do 3 484 Kč redukce na 30 %, tj. na 0 Kč.
 • nad 3 484 Kč se nezohledňuje.

Redukovaný denní vyměřovací základ činí 535 Kč (fakticky nebyl redukován).

Denní dávka PPM činí 70 % z redukovaného DVZ, tj. 375 Kč. Vyplacená dávka za červen 2020 (16 dní)
činí 6 000 Kč.

Vyplacená dávka za 30 dnů činí 11 250 Kč.