ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Výše a výpočet dávek


Nemocenské pojištění (dále jen „NP“) OSVČ je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Vyměřovacím základem pro výpočet dávky NP je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž OSVČ zaplatila pojistné. Rozhodným obdobím je zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. nemoc). Z rozhodného období musí být vyloučeny kalendářní měsíce, v nichž OSVČ nebyla účastna NP, a měsíce, za které neměla povinnost platit pojistné na NP, tj. měla po celý kalendářní měsíc nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, nebo dlouhodobého ošetřovného z NP OSVČ.

Minimální vyměřovací základ pro pojistné na NP v roce 2022 je 7 000 Kč a měsíční pojistné ve výši 2,1 % tak činí nejméně 147 Kč. Pro názornost uvádíme různé částky uhrazeného pojistného a jemu odpovídající měsíční vyměřovací základ.

Uhrazená platba

2,1 % měsíčního základu

147 Kč

7 000 Kč

235 Kč

11 188 Kč

409 Kč

19 456 Kč

 

Kalkulačka pro výpočet platby NP, průměru z určeného (ročního) vyměřovacího základu a měsíčního základu NP OSVČ (XLSX 13,38 kB)

Příklad č. 1 - začátek nemoci od 3. 1. 2022, účast na NP od 1. 7. 2021, měsíční pojistné na NP ve výši 183 Kč.

Rozhodné období pro výpočet dávky je leden 2021 až prosinec 2021 = tj. 365 dnů. Vyloučené doby jsou leden 2021 až červen 2021 (doba, kdy OSVČ nebyla nemocensky pojištěna), tj. 182 dnů.

Vyměřovací základ pro výpočet dávky:

pojistné na NP za 7/2021-12/2021 á 183 Kč – měsíční VZ vypočtený je 8 709, dle limitu z přehledu za rok 2020 (podán v lednu 2021); 8 709 x 6 = VZ 52 254 Kč za období účasti na NP v roce 2021.

Denní vyměřovací základ (dále jen „DVZ“) pro dávku činí 285,54 Kč (52 254 : 183).

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic tj.:

  • Do 1 298 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 256,98 Kč,
  • nad 1 298 Kč do 1 946 Kč redukce na 60 %, tj. 0 Kč,
  • nad 1 946 Kč do 3 892 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
  • nad 3 892 Kč se nezohledňuje.
  • Redukovaný denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 257 Kč.

Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. do 30. dne bude OSVČ pobírat denní dávku nemocenského ve výši 60 % z redukovaného DVZ, tj. 155 Kč. Od 31. do 60. dne trvání nemoci ve výši 170 Kč (tzn. 66 % z redukovaného DVZ) a od 61. dne ve výši 186 Kč (tzn. 72 % z redukovaného DVZ).

Příklad č. 2 - účast na NP od 2. 1. 2022, měsíční pojistné na NP placeno ve výši 180 Kč. Začátek nemoci od 2. 4. 2022 (splněna podmínka účasti na NP po dobu třech měsíců, tedy od 15. dne vzniká nárok na dávku). OSVČ vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, průměrný určený vyměřovací základ připadající na jeden měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném přehledu za rok 2020 činí 10 000 Kč, což odpovídá platbě pojistného na NP v maximální výši 210 Kč.

V rozhodném období budeme odečítat jako vyloučenou dobu období duben 2021 až prosinec 2021, tj. 275 dnů, kdy nebyla účast na NP (rozhodné období je 12 měsíců před vznikem nemoci, v tomto případě od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022).

Vyměřovací základ pro výpočet dávky: pojistné NP za 1/2022-3/2022 á 180 Kč – z měsíčního VZ 8 572 Kč (tento VZ odpovídá platbě 180 Kč, ačkoliv si OSVČ mohla platit podle svého VZ 10 000 z přehledu, a to ve výši 210 Kč) 8 572 x 3 (počet měsíců účasti na NP) = 25 716 Kč. DVZ pro dávku činí 285,73 Kč (25 716 : 90).

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic, tj.:

  • do 1 298 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 257,16 Kč,
  • nad 1 298 Kč do 1 946 Kč redukce na 60 %, tj. 0 Kč,
  • nad 1 946 Kč do 3 892 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
  • nad 3 892 Kč se nezohledňuje.
  • Redukovaný denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 258 Kč.

Redukovaný denní vyměřovací základ činí 258 Kč. Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. dne bude OSVČ pobírat denní dávku nemocenského ve výši 60 % z redukovaného DVZ, tj. 155 Kč. Od 31. do 60. dne trvání nemoci ve výši 171 Kč (tzn. 66 % z redukovaného DVZ) a od 61. dne ve výši 186 Kč (tzn. 72 % z redukovaného DVZ).

Pokud by tato OSVČ chtěla navýšit pojistné na NP v roce 2022 pro výpočet dávek NP (do budoucna), musela by si stanovit určený vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění na přehledu za rok 2021 dle požadované výše maximálního měsíčního základu NP. Např. chce-li měsíční základ NP ve výši 20 000 Kč, určený vyměřovací základ na důchodové pojištění na přehledu za rok 2021, ve kterém vykonávala činnost po dobu 12 měsíců, by musela stanovit ve výši 240 000 Kč a zaplatit z něj pojistné na důchodové pojištění ve výši 70 080 Kč. Měsíčnímu základu NP ve výši 20 000 Kč odpovídá pojistné na NP ve výši 420 Kč. Maximální měsíční základ dle určeného vyměřovacího základu za rok 2021, pokud je vyšší než v období předcházejícím, platí již od měsíce, ve kterém byl přehled za rok 2021 podán, a bude platit až do měsíce, ve kterém bude podán přehled za rok 2022. Zároveň je třeba mít na mysli, že rozhodné období pro výpočet dávky je 12 kalendářních měsíců, které předcházejí měsíci, ve kterém sociální událost (např. nemoc, dlouhodobé ošetřovné či nástup na peněžitou pomoc v mateřství, nebo otcovská poporodní péče) vznikla.

Příklad č. 3 - OSVČ zahájila samostatnou výdělečnou činnost 1. 4. 2022 a zároveň se od tohoto dne přihlásila i k dobrovolnému NP. Maximální vyměřovací základ NP byl stanoven z ½ průměrné mzdy (tzn. pro rok 2022 částka 19 456 Kč), protože v předchozích třech letech nevykonávala SVČ a nebylo tak možné stanovit maximální vyměřovací základ z podaného přehledu o příjmech a výdajích.