ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény)


Jak často má ošetřující lékař vystavit potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény)?

Platná právní úprava (§ 61 písm. j) zák. č. 187/2006 Sb.) stanoví, že ošetřující lékař je pro účely výplaty nemocenského nebo poskytování náhrady mzdy, platu, odměny, sníženého platu nebo snížené odměny v době dočasné pracovní neschopnosti (dále jen náhrady mzdy) povinen potvrdit pojištěnci na předepsaném tiskopisu trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to ke dni vydání tohoto potvrzení nebo nejvýše 3 kalendářní dny dopředu. Trvá-li dočasná pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů, je povinen pro účely náhrady mzdy potvrdit její trvání vždy ke 14. kalendářnímu dni ode dne jejího vzniku. Ke kterému dni a v jakém intervalu má ošetřující lékař potvrzovat trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) pro účely výplaty nemocenského právní úprava blíže nespecifikuje. Je však třeba vycházet z toho, že nemocenské je de facto náhradou ušlého výdělku z důvodu dočasné pracovní neschopnosti (karantény), a proto by mělo být toto potvrzení ošetřujícím lékařem vystavováno zpravidla jedenkrát za měsíc, neboť i mzda je ve většině případů vyplácena měsíčně. Není však nezbytné, aby toto potvrzení bylo vystavováno vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Výjimkou jsou situace, kdy příjem pojištěnce podléhá provádění srážek z důvodu nařízené exekuce nebo insolvence, kdy se dávky vyplácejí za celý kalendářní měsíc. Zde je pak účelné vystavovat potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Nemocenské OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno vyplácejí průběžně, dávky k výplatě jsou bankám předávány zpravidla každý pracovní den. Ošetřující lékař tedy může vystavit toto potvrzení k jakémukoli dni v kalendářním měsíci. Výhodné pro obě strany (tj. lékaře i pojištěnce) je, aby toto potvrzení lékař vystavoval ke dni ošetření nebo kontroly zdravotního stavu u ošetřujícího lékaře.

 

Komu pojištěnec předává „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“?

Zaměstnanec předáváPotvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ svému zaměstnavateli. Osoba samostatně výdělečně činná a zahraniční zaměstnanec jej předává přímo příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. Přestože dávky se vyplácejí prostřednictvím účtu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nezasílá se „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“  na adresu ČSSZ, neboť dávky vypočítávají a předávají k výplatě příslušné OSSZ.

Pokud pojištěnec nebo zaměstnavatel zašle „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ na adresu ČSSZ, dochází ke značnému zdržení výplaty dávky, protože ČSSZ musí toto potvrzení poslat poštou příslušné OSSZ. Tím dochází ke zdržení výplaty dávky minimálně o týden až 10 dní a pojištěnec může zůstat po delší dobu bez prostředků.

 

Jak postupuje zaměstnavatel?

„Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ vystavené ke 14. kalendářnímu dni si zaměstnavatel ponechává a použije jej jako podklad pro výplatu náhrady mzdy v prvních 14 kalendářních dnech dočasné pracovní neschopnosti.

Další Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (zpravidla v pořadí druhé vystavené potvrzení) předává zaměstnavatel spolu s IV. dílem – Žádost o nemocenské (popř. III. dílem – Potvrzení o nařízení karantény pro uplatnění nároku na nemocenské) a vyplněným tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku“ (popř. podklady pro provádění srážek z dávek) neprodleně příslušné OSSZ. Před odesláním těchto dokladů je vhodné, aby zaměstnavatel zkontroloval, zda zaměstnanec vyplnil všechny údaje na příslušných tiskopisech k uplatnění nároku na nemocenské (zejména, zda vyplnil způsob, jakým chce dávku vyplatit, a uvedl číslo účtu včetně všech náležitostí, popř. správnou adresu, na kterou chce dávku zaslat, a podepsal příslušná prohlášení).

Podklady k výplatě nemocenského je zaměstnavatel povinen předávat příslušné OSSZ neprodleně (§ 97 zák. č. 187/2006 Sb.), tzn. že je zasílá OSSZ průběžně a nečeká s předáním dokladů až na konec kalendářního měsíce. Tyto doklady by měl předávat OSSZ alespoň jednou týdně, aby nedocházelo ke zbytečnému zdržení výplaty dávky.

U následných Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, tj. v pořadí třetích, čtvrtých atd. je vhodné, aby zaměstnavatel překontroloval, zda zaměstnanec podepsal prohlášení, a potvrzení neprodleně předal příslušné OSSZ.