ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Popis organizační struktury ústředí ČSSZ


Ústředí ČSSZ je centrální organizační jednotkou ČSSZ s působností v oblasti koncepční, metodické, řídicí a koordinační, kontrolní a přímého výkonu určených agend sociálního zabezpečení. Jeho organizační útvary rovněž realizují hlavní podpůrné činnosti, které zajišťují fungování ústředí ČSSZ a v konkrétních aspektech celé ČSSZ jako instituce (strategie a plánování, finance, logistika, organizace a právní služby, všeobecná kontrola, lidské zdroje a personalistika, komplexní bezpečnost a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií).

Organizační útvary přímo řízené ústředním ředitelem České správy sociálního zabezpečení

Oddělení interního auditu je organizačním útvarem, který zabezpečuje v rámci celé ČSSZ výkon interního auditu a je součástí hlavních řídicích procesů ČSSZ. Je připomínkovým místem k návrhům zákonů a jiných právních předpisů a vnitřních organizačních směrnic. Deleguje interní auditory podle potřeby do projektových týmů s cílem zabezpečit konzultace v oblasti nastavení vnitřního kontrolního systému. K nezávislému, objektivnímu, hospodárnému a efektivnímu plnění uložených úkolů mají zaměstnanci oddělení přiděleny odpovídající pravomoci, odpovědnosti a povinnosti. Postavení, odpovědnosti a pravomoci interního auditu jsou zakotveny a specifikovány v příslušné vnitřní organizační směrnici.

Oddělení komunikace zajišťuje interní a externí komunikaci, zejména v oblasti poskytování informací týkajících se sociálního pojištění (včetně vytváření webových stránek ČSSZ), plní funkci tiskového mluvčího ČSSZ a navrhuje jednotný styl úřadu a jeho výstupů.

Odbor řízení bezpečnosti a rizik koordinuje činnosti a plní úkoly související se zajištěním komplexní bezpečnosti ČSSZ. Odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti zaměstnanců a požární bezpečnosti a dále různých oblastí bezpečnosti jako například bezpečnosti personální, administrativní, objektové a technické, včetně bezpečnosti kybernetické. Zabezpečuje fungování nastaveného systému řízení rizik v ČSSZ. Dále odbor zpracovává koncepci bezpečnosti  informačních a komunikačních technologií (IKT) v návaznosti na bezpečnostní strategii ČSSZ a definuje pravidla pro bezpečnost dat na všech technologických úrovních. Dohlíží na implementaci bezpečnostních politik na všechna zařízení IKT v ČSSZ.

Odbor personální připravuje koncepci řízení lidských zdrojů, zabezpečuje rozvoj personální správy a metodicky řídí a podílí se na praktické aplikaci zákona o státní službě a zákoníku práce v rámci celé ČSSZ. Připravuje systemizaci služebních a pracovních míst celé ČSSZ, vede agendu mezd a odměňování. V neposlední řadě odbor odpovídá za oblast vzdělávání zaměstnanců ČSSZ. 

Odbor ekonomický plní úkoly na úseku plánování, rozpočtování a finančního hospodaření. Zpracovává ekonomické rozvahy k návrhům koncepce sociálního pojištění, ekonomické dopady úprav v této oblasti. Zajišťuje ekonomické rozbory z oblasti rozpočtu, financování a nákladů. Také zajišťuje komplexní řízení programového financování ČSSZ, včetně akcí financovaných z evropských strukturálních fondů. Odbor ekonomický připravuje prostřednictvím příslušného oddělení metodiku pro řízení projektů, vykonává činnosti spojené s přípravou a dohledem nad dodržováním standardů pro řízení projektů a jejich správou.

Odbor správy účtáren stanovuje metodiku účetnictví, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení. Komplexně vede účetnictví ČSSZ, koordinuje účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih, sestavuje účtový rozvrh a účetní výkazy. Zpracovává pravidla hospodaření s majetkem státu v příslušnosti hospodaření ČSSZ do vnitřních organizačních směrnic.

Odbor veřejných zakázek a právní podpory poskytuje právní služby a zastupování ČR-ČSSZ ve věcech mimo oblast sociálního zabezpečení. Dále odbor veřejných zakázek a právní podpory připravuje metodiku v oblasti veřejných zakázek, včetně vykonávání dohledu nad výkonem této agendy v ústředí ČSSZ a přímého výkonu této agendy v rámci vymezené působnosti. Odbor se rovněž podílí na přípravě důležitých právních dokumentů ČSSZ (např. smluv) a zpracovává výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací. Odbor veřejných zakázek a právní podpory spravuje informační systém elektronické a listinné evidence smluv.

Sekce provozní

Sekce provozní vykonává prostřednictvím svých organizačních útvarů činnosti v oblasti správy majetku a investic. V rámci plnění úkolů v uvedených oblastech provádí sekce příslušné koncepční, metodické a řídicí (koordinační) činnosti. Sekce vykonává funkci investora, řídí oblast nákupu dlouhodobého majetku ČSSZ, vede jeho evidenci a organizuje jeho inventarizace, komplexně zajišťuje provozní potřeby ústředí ČSSZ, oblast spisové služby, skladové hospodářství, dopravu a ostatní technickohospodářské služby. Připravuje, zadává a kontroluje veřejné zakázky ve své působnosti. Kromě činností ve výše uvedených oblastech definuje sekce po věcné stránce požadavky na programové úpravy EKIS pro oblasti v její působnosti.  Sekce spolupracuje s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v oblasti přípravy materiálů do příslušné regionální a vládní dislokační komise a dále s MPSV při přípravě podkladů souvisejících se změnou příslušnosti hospodaření pro resortní, dislokační komisi. Sekce komunikuje s MPSV a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v oblasti správy systému Centrálního registru administrativních budov (dále jen „CRAB“), vykonává metodickou činnost v oblasti správy systému CRAB v rámci ČSSZ a zajišťuje zadávání, správu a aktualizaci dat v systému CRAB, včetně ekonomických údajů. Eviduje požadavky organizačních útvarů ústředí ČSSZ na prostorovou dislokaci a připravuje podkladovou dokumentaci pro řešení této problematiky. 

Sekce provozní se organizačně člení na:

 • Odbor hospodářské správy
 • Odbor spisové služby

Sekce sociálního pojištění

Sekce sociálního pojištění se podílí na koncepční a normotvorné činnosti v oblasti sociálního zabezpečení, podílí se za ČSSZ po věcné stránce na přípravě a tvorbě mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a zajišťuje přípravu dalších smluvních dokumentů s cizozemskými nositeli pojištění týkající se provádění těchto smluv. Podílí se na implementaci práva sociálního zabezpečení EU do českého právního řádu, na implementaci mezinárodních smluv, včetně implementace EESSI. Podává interní výklad českých právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení a v oblasti práva sociálního zabezpečení EU a mezinárodních smluv a zajišťuje jednotnou aplikaci těchto právních předpisů v rámci ČSSZ. Prostřednictvím vnitřních organizačních směrnic a dalších nástrojů řízení metodicky řídí postup územních organizačních jednotek ČSSZ při zajišťování jednotlivých agend v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění, nemocenského pojištění zaměstnanců, pojistného, vymáhání pohledávek, včetně insolvenčního řízení a promíjení penále a sociálního pojištění OSVČ a nemocenského pojištění zahraničních zaměstnanců). Sekce metodicky řídí a zabezpečuje jednotu rozhodovací činnosti příslušných územních organizačních jednotek ČSSZ. Sekce metodicky řídí agendu námitek podaných proti rozhodnutím ČSSZ a určenou část této agendy přímo vykonává. Sekce zastupuje ČSSZ v příslušných soudních jednáních souvisejících s agendou sociálního zabezpečení. Rozhoduje o příslušnosti k právním předpisům podle práva EU. Sekce vykonává gesci za ČSSZ při tvorbě tiskopisů jak pro oblast vnitrostátního práva sociálního zabezpečení, tak pro oblast práva sociálního zabezpečení EU a při tvorbě vnitrostátních tiskopisů, které slouží k aplikaci práva sociálního zabezpečení EU v případech, kdy není určena příslušnost jiných organizačních útvarů ČSSZ. V mezích své působnosti sekce odpovídá za zavádění elektronické komunikace v podmínkách ČSSZ. Sekce se podílí na tvorbě celostátní koncepce v oblasti nárokových podkladů a identifikačních údajů osob a zaměstnavatelů. Organizuje a koordinuje činnosti spojené s vytvářením údajové základny v oblasti sociálního pojištění a její správou.  

Sekce sociálního pojištění se organizačně člení na:

 • odbor důchodového pojištění zaměstnanců
 • odbor nemocenského pojištění zaměstnanců
 • odbor pojistného, OSVČ a kontroly.

Sekce zpracování dávek důchodového pojištění

Sekce zpracování dávek důchodového pojištění připravuje koncepci výkonu důchodového pojištění v oblasti rozhodování o dávkách, jejich výplatě a provádění exekučních srážek. Provádí celostátní koordinaci uvedených agend, jejich metodické usměrňování a navrhuje jejich optimalizaci. Sekce se podílí na implementaci práva sociálního zabezpečení EU a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, včetně implementace EESSI. Dále se podílí na přípravě stanovisek a podkladů pro orgány EU a další instituce, na tvorbě metodiky pro oblast vnitrostátních a mezinárodních procesů sociálního zabezpečení. Sekce provádí vlastní výkon rozhodovací činnosti o dávkách důchodového pojištění podle vnitrostátních předpisů, o dávkách sociálního zabezpečení v případech, na něž se vztahuje právo sociálního zabezpečení EU v oblasti důchodového pojištění v působnosti ČSSZ. Ve stanovených případech rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, na něž se vztahují mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení. Rozhoduje o poskytnutí dávek upravených zvláštními předpisy mimo oblast důchodového pojištění. Po stránce technickoorganizační zajišťuje provádění hromadných úprav důchodů. Sekce zařizuje výplaty dávek důchodového a nemocenského pojištění v tuzemsku i v zahraničí, včetně výplat exekučních srážek z těchto dávek a zajišťuje provádění výkonu rozhodnutí exekučními srážkami z důchodu. Sekce vyřizuje dotazy občanů týkající se jejich nároků z důchodového pojištění a stavu důchodového řízení. Provádí pro klienty konzultační a poradenskou činnost ve zvlášť složitých případech důchodového pojištění.  

Sekce zpracování dávek důchodového pojištění se organizačně člení na:

 • oddělení organizace důchodového pojištění
 • odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění s mezinárodním prvkem
 • odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění
 • odbor realizace výplat pojistných dávek a exekučních srážek

Sekce informačních a komunikačních technologií

Sekce informačních a komunikačních technologií připravuje koncepci rozvoje a systémové integrace Integrovaného informačního systému ČSSZ (IIS ČSSZ), zajišťuje systémovou integraci IIS ČSSZ a vytváří koncepci informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy. Zajišťuje implementaci informačních systémů, včetně zpracování komplexních projektů jejich vývoje, realizace a následného rozvoje. Sekce zajišťuje v rámci ČSSZ komplexní komunikační infrastrukturu, včetně hardwarových prostředků a systémové podpory a podpory koncových uživatelů.   V rámci EESSI se podílí na její implementaci v prostředí IIS ČSSZ, podílí se na vybudování a napojení přístupového místa ČSSZ do EESSI. Sekce stanoví bezpečnostní standardy ČSSZ pro oblast IKT, vyhledává možná rizika v oblasti IKT a navrhuje opatření k jejich odstranění. Sekce zajišťuje zpracování komplexních projektů vývoje, realizaci, systémovou integraci a následný rozvoj IIS ČSSZ, včetně vazeb na jiné informační systémy státní správy v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a výběru pojistného, centrálních registrů a činností vnitřní správy. Specifikuje předmět veřejných zakázek, koordinuje činnosti spojené s implementací projektů informačních systémů, včetně ověřování a schvalování jejich funkčnosti. Definuje standardy pro vývoj informačních a komunikačních systémů, standardy aplikační, databázové a síťové vrstvy, databázové struktury centrálního datového úložiště i lokálních databází aplikačního a programového vybavení (APV), rozhraní mezi jednotlivými aplikacemi a definuje závazná pravidla pro přístup k datům a práci s nimi.

Sekce informačních a komunikačních technologií se organizačně člení na:

 • odbor koncepcí, systémové integrace a koordinace
 • odbor provozu IKT
 • odbor implementace APV.

Sekce pro řízení úřadu

Sekce pro řízení úřadu poskytuje úplný administrativní servis ústřednímu řediteli ČSSZ a jeho zástupci, včetně přípravy a organizování pracovního programu podle jejich pokynů. Sekce zajišťuje ve spolupráci s příslušnými organizačními útvary odborné podklady a stanoviska pro jednání ústředního ředitele ČSSZ s externími subjekty, zejména orgány veřejné správy a organizacemi. Připravuje materiály předkládané ústřednímu řediteli ČSSZ ke schválení (k podpisu) nebo k projednání na poradách ústředního ředitele ČSSZ a kontroluje je z hlediska jejich úplnosti a formální správnosti. Je připomínkovým místem k návrhům zákonů a jiných právních předpisů a vnitřních organizačních směrnic. Sekce zajišťuje činnosti spojené s funkcí styčného místa podle práva sociálního zabezpečení EU a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a koordinuje činnost ostatních organizačních útvarů a územních organizačních jednotek ČSSZ v této oblasti a při implementaci EESSI. Formuluje vizi, poslání a strategické cíle ČSSZ. Sekce zabezpečuje oblast stížností v rámci celé ČSSZ, kterou metodicky řídí a koordinuje. Sekce zajišťuje v rámci celé ČSSZ interní kontrolu plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů, usnesení vlády, příkazů ústředních orgánů ČR týkajících se činnosti ČSSZ a příkazů ústředního ředitele ČSSZ. Sekce navrhuje zásady a principy datové politiky v ČSSZ a metodicky řídí oblast správy dat ČSSZ. Zpracovává podklady pro vydávání statistických publikací a prezentaci statistik na webových stránkách ČSSZ a intranetu ČSSZ. Spolupracuje s orgány sociálního zabezpečení resortu MO, MV, MS a zahraničními nositeli pojištění v oblasti nárokových podkladů a rovněž se podílí na implementaci EESSI v této oblasti. Sekce zajišťuje správu nárokových podkladů důchodového pojištění a identifikačních údajů účastníků pojištění. Sekce zabezpečuje výkon agendy vyřizování dotazů občanů (osobních i telefonických) týkajících se jejich nároků z důchodového pojištění, stavu důchodového řízení a poskytuje občanům na jejich žádost příslušné písemné doklady. Provádí pro klienty konzultační a poradenskou činnost ve zvlášť složitých případech důchodového pojištění.

Sekce pro řízení úřadu se organizačně člení na:

 • oddělení evropské koordinace a mezinárodních styků
 • oddělení strategie, organizace a systému řízení
 • oddělení stížností a interní kontroly
 • odbor analytický
 • odbor správy údajové základny
 • odbor poskytování informací v oblasti důchodového pojištění