ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Popis organizační struktury ústředí ČSSZ


Ústředí ČSSZ je centrální organizační jednotkou ČSSZ s působností v oblasti koncepční, metodické, řídicí a koordinační, kontrolní a přímého výkonu určených agend sociálního zabezpečení. Jeho organizační útvary rovněž realizují hlavní podpůrné činnosti, které zajišťují fungování ústředí ČSSZ a v konkrétních aspektech celé ČSSZ jako instituce (strategie a plánování, finance, logistika, organizace a právní služby, všeobecná kontrola, lidské zdroje a personalistika, komplexní bezpečnost a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií).

 

Organizační útvary přímo řízené ústředním ředitelem České správy sociálního zabezpečení

Oddělení interního auditu je organizačním útvarem, který zabezpečuje v rámci celé ČSSZ výkon interního auditu a je součástí hlavních řídicích procesů ČSSZ. Je připomínkovým místem k návrhům zákonů a jiných právních předpisů a vnitřních organizačních směrnic. Deleguje interní auditory podle potřeby do projektových týmů s cílem zabezpečit konzultace v oblasti nastavení vnitřního kontrolního systému. K nezávislému, objektivnímu, hospodárnému a efektivnímu plnění uložených úkolů mají zaměstnanci oddělení přiděleny odpovídající pravomoci, odpovědnosti a povinnosti. Postavení, odpovědnosti a pravomoci interního auditu jsou zakotveny a specifikovány v příslušné vnitřní organizační směrnici.

Oddělení komunikace zajišťuje interní a externí komunikaci, zejména v oblasti poskytování informací týkajících se sociálního pojištění (včetně vytváření webových stránek ČSSZ), plní funkci tiskového mluvčího ČSSZ a navrhuje jednotný styl úřadu a jeho výstupů.

Odbor lékařské posudkové služby metodicky usměrňuje a kontroluje lékařskou posudkovou činnost v ČSSZ a oddělení lékařské posudkové služby OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno v oblasti posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely poskytování dávek a služeb podle právních předpisů z oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, sociální péče a sociálních služeb. Podílí se na celostátní koncepci lékařské posudkové služby, kterou zpracovává Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zásadním způsobem formuluje v rámci resortního připomínkového řízení návrhy legislativních úprav, týkajících se lékařské posudkové služby. Provádí analýzy statistických údajů z oblasti lékařské posudkové služby a výsledná zjištění využívá k usměrňování, zefektivňování a zkvalitňování činností lékařské posudkové služby. Komplexně zajišťuje vzdělávání zaměstnanců lékařské posudkové služby v ČSSZ. Zastupuje ČSSZ při jednáních, týkajících se dalšího rozvoje lékařské posudkové služby, účastní se připomínkového řízení k návrhům mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, správních ujednání a dohod nositelů pojištění v rozsahu své působnosti. Spolupracuje se zdravotnickými orgány, zdravotními pojišťovnami, odbornými lékařskými společnostmi, sdruženími, se zahraničními partnery a institucemi členských států EU a smluvních států, včetně implementace Evropské výměny informací sociálního zabezpečení (dále jen „EESSI“).

Odbor Kancelář ústředního ředitele ČSSZ organizuje interní a externí jednání ústředního ředitele ČSSZ, připravuje podklady a stanoviska pro tato jednání a vyřizuje korespondenci ústředního ředitele ČSSZ. Odbor zabezpečuje výkon funkce styčného místa podle práva sociálního zabezpečení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, účastní se jednání se zahraničními nositeli pojištění, představiteli mezinárodních organizací a zastupitelských úřadů cizích států a zastupuje ČSSZ vůči orgánům EU. Koordinuje určené činnosti v oblasti mezinárodní agendy a vykonává gesci v rámci vymezené působnosti. Odbor koordinuje přípravu a vyhodnocování strategických cílů a prioritních úkolů ČSSZ, vytváření organizační struktury ČSSZ, včetně zpracování organizačního řádu a stanoví zásady pro vydávání vnitřních organizačních směrnic. Dále prostřednictvím příslušného organizačního útvaru zajišťuje v rámci celé ČSSZ interní kontrolu. Zejména vykonává kontrolu plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů, usnesení vlády, příkazů ústředních orgánů ČR týkajících se činnosti ČSSZ a příkazů ústředního ředitele ČSSZ. V neposlední řadě odbor zabezpečuje vyřizování agendy stížností v rámci celé ČSSZ, včetně oznámení, podnětů a petic, provádí rozbor příčin stížností a vede jejich evidenci. Rovněž je kontaktním organizačním útvarem pro orgány činné v trestním řízení v případě podezření ze spáchání trestného činu ve věcech sociálního pojištění v působnosti ČSSZ. Odbor koordinuje činnosti související s prováděním řízení kvality v ČSSZ.

Odbor řízení bezpečnosti a rizik koordinuje činnosti a plní úkoly související se zajištěním komplexní bezpečnosti ČSSZ. Odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti zaměstnanců a požární bezpečnosti a dále různých oblastí bezpečnosti jako například bezpečnosti personální, administrativní, objektové a technické, včetně bezpečnosti kybernetické. Zabezpečuje fungování nastaveného systému řízení rizik v ČSSZ. Dále odbor zpracovává koncepci bezpečnosti  informačních a komunikačních technologií (IKT) v návaznosti na bezpečnostní strategii ČSSZ a definuje pravidla pro bezpečnost dat na všech technologických úrovních. Dohlíží na implementaci bezpečnostních politik na všechna zařízení IKT v ČSSZ.

Odbor personální připravuje koncepci řízení lidských zdrojů, zabezpečuje rozvoj personální správy a metodicky řídí a podílí se na praktické aplikaci zákona o státní službě a zákoníku práce v rámci celé ČSSZ. Připravuje systemizaci služebních a pracovních míst celé ČSSZ, vede agendu mezd a odměňování. V neposlední řadě odbor odpovídá za oblast vzdělávání zaměstnanců ČSSZ.

Odbor právní poskytuje právní služby a zastupování ČR-ČSSZ ve věcech mimo oblast sociálního zabezpečení. Dále odbor právní připravuje metodiku v oblasti veřejných zakázek, včetně vykonávání dohledu nad výkonem této agendy v ústředí ČSSZ a přímého výkonu této agendy v rámci vymezené působnosti. Odbor se rovněž podílí na přípravě důležitých právních dokumentů ČSSZ (např. smluv) a zpracovává výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací. Odbor právní spravuje informační systém elektronické a listinné evidence smluv.  

Sekce ekonomicko-správní

Sekce ekonomicko-správní vykonává prostřednictvím svých organizačních útvarů činnosti související se správou přidělených rozpočtových prostředků, dále činnosti v oblasti správy majetku a investic a zajišťuje komplexní vedení účetnictví ČSSZ. V rámci plnění úkolů v uvedených oblastech provádí sekce příslušné koncepční, metodické a řídicí (koordinační) činnosti.  Sekce ekonomicko-správní zajišťuje funkci správce rozpočtu ČSSZ a plní úkoly na úseku plánování, rozpočtování a finančního hospodaření. Zpracovává příslušné ekonomické rozvahy a ekonomické rozbory z oblasti rozpočtu, financování a nákladů. Zajišťuje statistickou službu a výkaznictví pro všechny oblasti činnosti ČSSZ. Sekce dále zajišťuje činnosti v oblasti metodického vedení a podpory řízení projektů. Odpovídá za realizaci projektů financovaných z prostředků EU, včetně strukturálních fondů EU. Zajišťuje komplexní řízení programového financování ČSSZ, a to včetně akcí financovaných z evropských strukturálních fondů. Plní povinnosti organizační složky státu v oblasti rozpočetnictví a hospodaření s prostředky programového financování vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, popřípadě dalším určeným ústředním orgánům státní správy. Sekce vykonává funkci investora, řídí oblast nákupu dlouhodobého majetku ČSSZ, vede jeho evidenci a organizuje jeho inventarizace, komplexně zajišťuje provozní potřeby ústředí ČSSZ, oblast spisové služby, skladové hospodářství, dopravu a ostatní technickohospodářské služby. Připravuje, zadává a kontroluje veřejné zakázky ve své působnosti. V rámci účetnictví sekce sleduje stav a vývoj pohledávek ČSSZ, sestavuje účtový rozvrh a účetní závěrky, vede účetní knihy, zajišťuje zpracování a ukládání účetních dokladů a provádí pokladní služby. Kromě činností ve výše uvedených oblastech definuje sekce po věcné stránce požadavky na programové úpravy ekonomického informačního systému a připravuje návrhy koncepce rozvoje tohoto systému. Sekce metodicky řídí oblast správy dat sociálního zabezpečení v ČSSZ a vytváří základní koncepční materiály týkající se procesu správy dat z oblasti sociálního pojištění.

Sekce ekonomicko-správní se organizačně člení na:

 • oddělení ekonomických informačních systémů
 • odbor správy účtáren
 • odbor hospodářské správy
 • odbor ekonomický
 • odbor spisové služby
 • odbor analytický.

 

 

Sekce sociálního pojištění

Sekce sociálního pojištění se podílí na koncepční a normotvorné činnosti v oblasti sociálního zabezpečení, podílí se za ČSSZ po věcné stránce na přípravě a tvorbě mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a zajišťuje přípravu dalších smluvních dokumentů s cizozemskými nositeli pojištění týkající se provádění těchto smluv. Podílí se na implementaci práva sociálního zabezpečení EU do českého právního řádu, na implementaci mezinárodních smluv, včetně implementace EESSI. Podává interní výklad českých právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení a v oblasti práva sociálního zabezpečení EU a mezinárodních smluv a zajišťuje jednotnou aplikaci těchto právních předpisů v rámci ČSSZ. Prostřednictvím vnitřních organizačních směrnic a dalších nástrojů řízení metodicky řídí postup územních organizačních jednotek ČSSZ při zajišťování jednotlivých agend v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění, nemocenského pojištění zaměstnanců, pojistného, vymáhání pohledávek, včetně insolvenčního řízení a promíjení penále a sociálního pojištění OSVČ a nemocenského pojištění zahraničních zaměstnanců). Sekce metodicky řídí a zabezpečuje jednotu rozhodovací činnosti příslušných územních organizačních jednotek ČSSZ. Sekce metodicky řídí agendu námitek podaných proti rozhodnutím ČSSZ a určenou část této agendy přímo vykonává. Sekce zastupuje ČSSZ v příslušných soudních jednáních souvisejících s agendou sociálního zabezpečení. Rozhoduje o příslušnosti k právním předpisům podle práva EU. Sekce vykonává gesci za ČSSZ při tvorbě tiskopisů jak pro oblast vnitrostátního práva sociálního zabezpečení, tak pro oblast práva sociálního zabezpečení EU a při tvorbě vnitrostátních tiskopisů, které slouží k aplikaci práva sociálního zabezpečení EU v případech, kdy není určena příslušnost jiných organizačních útvarů ČSSZ. V mezích své působnosti sekce odpovídá za zavádění elektronické komunikace v podmínkách ČSSZ. Sekce se podílí na tvorbě celostátní koncepce v oblasti nárokových podkladů a identifikačních údajů osob a zaměstnavatelů. Organizuje a koordinuje činnosti spojené s vytvářením údajové základny v oblasti sociálního pojištění a její správou.  

Sekce sociálního pojištění se organizačně člení na:

 • odbor důchodového pojištění zaměstnanců
 • odbor nemocenského pojištění zaměstnanců
 • odbor pojistného, OSVČ a kontroly.

 

 

Sekce provádění důchodového pojištění

Sekce provádění důchodového pojištění připravuje koncepci výkonu důchodového pojištění v oblasti rozhodování o dávkách, jejich výplatě a provádění exekučních srážek. Provádí celostátní koordinaci uvedených agend, jejich metodické usměrňování a navrhuje jejich optimalizaci. Sekce se podílí na implementaci práva sociálního zabezpečení EU a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, včetně implementace EESSI. Dále se podílí na přípravě stanovisek a podkladů pro orgány EU a další instituce, na tvorbě metodiky pro oblast vnitrostátních a mezinárodních procesů sociálního zabezpečení. Sekce provádí vlastní výkon rozhodovací činnosti o dávkách důchodového pojištění podle vnitrostátních předpisů, o dávkách sociálního zabezpečení v případech, na něž se vztahuje právo sociálního zabezpečení EU v oblasti důchodového pojištění v působnosti ČSSZ. Ve stanovených případech rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, na něž se vztahují mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení. Rozhoduje o poskytnutí dávek upravených zvláštními předpisy mimo oblast důchodového pojištění. Po stránce technickoorganizační zajišťuje provádění hromadných úprav důchodů. Sekce zařizuje výplaty dávek důchodového a nemocenského pojištění v tuzemsku i v zahraničí, včetně výplat exekučních srážek z těchto dávek, neboť rovněž zajišťuje provádění výkonu rozhodnutí exekučními srážkami z důchodu. Sekce zabezpečuje výkon agendy vyřizování dotazů občanů (osobních i telefonických) týkajících se jejich nároků z důchodového pojištění, stavu důchodového řízení a poskytuje občanům na jejich žádost příslušné písemné doklady. Provádí pro klienty konzultační a poradenskou činnost ve zvlášť složitých případech důchodového pojištění. Sekce se podílí na tvorbě celostátní koncepce v oblasti nárokových pokladů a identifikačních údajů účastníků pojištění. Vytváří a spravuje datovou základnu údajů z nárokových podkladů relevantních pro důchodové řízení a  vyhotovuje informativní osobní listy důchodového pojištění a průběhy pojištění do zahraničí. Spolupracuje s orgány sociálního zabezpečení resortu Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a zahraničními nositeli pojištění v oblasti nárokových podkladů a rovněž se podílí na implementaci EESSI v této oblasti. Sekce zajišťuje správu nárokových podkladů důchodového pojištění a identifikačních údajů účastníků pojištění.

Sekce provádění důchodového pojištění se organizačně člení na:

 • oddělení organizace důchodového pojištění
 • odbor poskytování informací v oblasti důchodového pojištění
 • odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění
 • odbor realizace výplat pojistných dávek
 • odbor realizace exekučních srážek z dávek důchodového pojištění
 • odbor správy údajové základny.

 

 

Sekce informačních a komunikačních technologií

Sekce informačních a komunikačních technologií připravuje koncepci rozvoje a systémové integrace Integrovaného informačního systému ČSSZ (IIS ČSSZ), zajišťuje systémovou integraci IIS ČSSZ a vytváří koncepci informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy. Zajišťuje implementaci informačních systémů, včetně zpracování komplexních projektů jejich vývoje, realizace a následného rozvoje. Sekce zajišťuje v rámci ČSSZ komplexní komunikační infrastrukturu, včetně hardwarových prostředků a systémové podpory a podpory koncových uživatelů.   V rámci EESSI se podílí na její implementaci v prostředí IIS ČSSZ, podílí se na vybudování a napojení přístupového místa ČSSZ do EESSI. Sekce stanoví bezpečnostní standardy ČSSZ pro oblast IKT, vyhledává možná rizika v oblasti IKT a navrhuje opatření k jejich odstranění. Sekce zajišťuje zpracování komplexních projektů vývoje, realizaci, systémovou integraci a následný rozvoj IIS ČSSZ, včetně vazeb na jiné informační systémy státní správy v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a výběru pojistného, centrálních registrů a činností vnitřní správy. Specifikuje předmět veřejných zakázek, koordinuje činnosti spojené s implementací projektů informačních systémů, včetně ověřování a schvalování jejich funkčnosti. Definuje standardy pro vývoj informačních a komunikačních systémů, standardy aplikační, databázové a síťové vrstvy, databázové struktury centrálního datového úložiště i lokálních databází aplikačního a programového vybavení (APV), rozhraní mezi jednotlivými aplikacemi a definuje závazná pravidla pro přístup k datům a práci s nimi.

Sekce informačních a komunikačních technologií se organizačně člení na:

 • odbor koncepcí, systémové integrace a koordinace
 • odbor provozu IKT
 • odbor implementace APV.