ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ


Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění je online služba ePortálu ČSSZ, která pojištěncům z řad OSVČ poskytne přehledné a srozumitelné informace o jejich předpisu záloh na pojistné na důchodové pojištění, stavu jejich úhrad a přehled o uhrazených platbách. Služba nahrazuje  Náhled na inventuru pohledávek. Součástí služby je i přímý odkaz k vyplnění a podání formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok.

Služba je dostupná na ePortálu ČSSZ pro přihlášené uživatele a je zcela zdarma. Přihlášení je jednoduché, stačí datová schránka nebo Identita občana (původně eIdentita). Jednoduchým a oblíbeným způsobem přihlášení je bankovní identita. Možnosti, jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ, uživatelé najdou přímo na ePortálu.

Představení nové služby Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ

Jednoduchý návod, jak podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pomocí nové služby Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ

 

Otázky a odpovědi

1. Co je cílem služby?

Snížení nadbytečné administrativy a současně zjednodušení komunikace OSVČ s ČSSZ. Služba nabízí větší množství informací než v minulosti zasílané inventury pohledávek a umožňuje přímý přechod do interaktivního formuláře pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok, který se automaticky předvyplní základními údaji.

2. Jak se mohu ke službě přihlásit/registrovat?

Pro využívání služeb ePortálu ČSSZ není nutná samostatná registrace. Pro přihlášení a přístup k online službám ePortálu ČSSZ můžete použít identifikaci buď prostřednictvím autentizační služby Portálu veřejné správy, tj. přístupového rozhraní Informačního systému datových schránek, nebo přes Národní identitní autoritu, tzv. NIA, prostřednictvím portálu Identita občana, kde si vyberete z nabídky identifikačních prostředků (např. elektronický občanský průkaz, uživatelský účet NIA, bankovní identita nebo identifikační certifikát I.CA). Tyto ověřené možnosti přihlášení zaručují, že jsou konkrétní osobě poskytnuty výhradně údaje, které se jí týkají.

3. Je používání služby bezpečné?

Odesílání přes ePortál je stoprocentně bezpečné a nehrozí únik vašich osobních údajů.

4. Jaké údaje služba poskytuje?

Služba zobrazí měsíční předpisy záloh na pojistné na důchodové pojištění, stav jejich úhrad a přehled o platbách zaplacených ve prospěch příslušné OSSZ. Spolu s informací o zaplacených zálohách se OSVČ zobrazí, zda v jednotlivých kalendářních měsících měla povinnost platit zálohy na pojistné či zda nebyl stanoven předpis záloh na pojistné. Výše měsíčních předpisů záloh na pojistné na důchodové pojištění jsou stanoveny s ohledem na charakter samostatné výdělečné činnosti a na údaje, které jsou OSSZ známy ke dni poslední aktualizace.

5. Kdo může službu využívat?

Služba je určena pro OSVČ a dále pro osoby, které byly k tomuto úkonu ze strany OSVČ zmocněny.

6. Co je třeba učinit pro zmocnění jiné osoby?

Je potřeba, aby OSVČ zmocnila svého zástupce a toto zmocnění (pověření), ve kterém je nutné specifikovat typ a rozsah pověření, doručila ČSSZ/OSSZ (prostřednictvím tiskopisu nebo služby ePortálu.

Pro novou službu bude plně akceptováno stávající pověření k Náhledu na inventuru pohledávek a současně bude plně akceptováno i zmocnění pro Podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ včetně následného převzetí vyúčtování. Pokud tedy OSVČ udělila po 1. 1. 2022 alespoň jedno z uvedených dvou zmocnění (pověření), bude pro tuto službu zcela dostačující.

7. Uvádí služba údaje o zaplaceném pojistném za jednotlivé měsíce?

Ano, služba poskytuje informace o výši měsíčních předpisů záloh na pojistné na důchodové pojištění v aktuálním a předcházejícím kalendářním roce a o jejich úhradách. Naleznete zde informaci nejen o výši předpisu záloh na pojistné, ale také o tom, kdy nebyla povinnost tyto zálohy platit, protože trvala dočasná pracovní neschopnost OSVČ po celý kalendářní měsíc, nebo kdy tento předpis nebyl stanoven z důvodu nezaložení účasti na důchodovém pojištění v předchozím kalendářním roce.

8. Za jaké období jsou údaje poskytovány?

Ve službě naleznete údaje za aktuální kalendářní rok a předcházející kalendářní rok.

9. Jak aktuální jsou zobrazovaná data?

Služba je aktualizována v týdenních intervalech (každý pátek). Datum poslední aktualizace naleznete přímo v dané službě.

10. Je možné službu využít pro vyplnění povinného formuláře Přehled o příjmech a výdajích?

Ano, služba nabízí přímý přechod do interaktivního formuláře pro podání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok, který se přihlášenému uživateli automaticky předvyplní základními údaji, jež jsou o OSVČ evidovány, včetně přiděleného variabilního symbolu důchodového pojištění OSVČ, ale také údajů o celkové výši uhrazených záloh za daný kalendářní rok dle evidence příslušné OSSZ, o měsících výkonu samostatné výdělečné činnosti a dalších pomocných údajů.

11. Když prostřednictvím služby vyplním formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok, mohu jej rovnou podat na příslušnou OSSZ?

Ano, přihlášený uživatel ePortálu (OSVČ nebo osoba k tomu zmocněná) může Přehled o příjmech a výdajích OSVČ nejen vyplnit, ale následně rovnou elektronicky podat.

12. Bude si OSVČ moci i v budoucnu zobrazit informace o zaplacených zálohách za předchozí kalendářní roky?

Ve službě naleznete údaje o úhradách záloh na důchodové pojištění OSVČ za aktuální kalendářní rok nebo předcházející kalendářní rok. Dřívější kalendářní roky nebudou zobrazeny, tzn., že např. v roce 2024 již OSVČ neuvidí informace o zaplacených zálohách na pojistné a přehled plateb pro rok 2022.

13. Jaké další služby pro OSVČ ePortál nabízí?

OSVČ může na ePortálu využít například službu Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů, Náhled na inventury pohledávek OSVČ za kalendářní rok s historickými údaji, Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění, Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění a další služby. Kompletní přehled je k dispozici na stránkách ČSSZ https://www.cssz.cz/web/cz/esluzby-pro-pojistence.

14. Proč není ve službě zobrazeno pojistné na NP?

Výpisy o platbách nemocenského pojištění jsou dostupné v jiné eSlužbě, a to Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ na https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informace-o-zaplacenem-pojistnem-na-nemocenske-pojisteni-osvc.

15. Co mám dělat, když evidované úhrady nesedí?

Pokud vám nesouhlasí některé úhrady, obraťte se na místně příslušnou OSSZ podle trvalého bydliště. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ na adrese https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty.

16. Co mám dělat, když se mi služba nenabízí s odůvodněním, že v požadovaném období není známa moje registrace OSVČ, přestože jsem v tomto období činnost vykonával/a?

Služba nezobrazuje údaje OSVČ, které podle evidence OSSZ v zobrazovaných kalendářních letech nevykonávaly ani po část období samostatnou výdělečnou činnost. Pokud jste v uvedeném období samostatnou výdělečnou činnost vykonával/a, obraťte se na OSSZ příslušnou podle místa trvalého bydliště. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty.

17. Mohu ve službě nalézt výpis všech zaplacených plateb?

Ano, součástí služby je volba Přehled plateb OSVČ – příjmový účet, kde lze nalézt všechny platby uhrazené ve prospěch účtu důchodového pojištění OSVČ, které OSVČ uhradila v aktuálním a předchozím kalendářním roce.

18. V sekci přehled plateb OSVČ – příjmový účet vidím jen platby uhrazené v minulém měsíci, ale již ne žádné starší. Proč?

Přehled plateb OSVČ – příjmový účet zobrazuje pouze platby, které byly uhrazeny ve prospěch účtu důchodového pojištění aktuálně místně příslušné OSSZ. V případě, že se OSVČ přestěhovala a došlo ke změně místně příslušné OSSZ (OSVČ od nově místně příslušné OSSZ obdržela nový variabilní symbol pro platby pojistného na důchodové pojištění OSVČ), nejsou platby uhrazené ve prospěch důchodového účtu dříve místně příslušné OSSZ zobrazovány.

19. Bude v roce 2024 rozesíláno vyúčtování po podaném Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023?

Vyúčtování za rok 2023 není v tištěné podobě již rozesíláno. Údaje jsou přístupné pouze na ePortálu ČSSZ.