ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Identifikátory e - Podání


Registrační číslo

Registrační číslo je přiděleno klientovi ČSSZ při registraci k elektronickému podáváni na místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Slouží k jednoznačné identifikaci elektronicky podávajícího klienta. Klient má přiděleno pouze jedno registrační číslo a k němu může mít navázáno podle svého pověření více:

  • variabilních symbolů (zaměstnavatelů),
  • IČPE,
  • datových schránek.

Variabilní symbol (VS)

Variabilní symbol (VS) je jedinečným identifikátorem zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné u České správy sociálního zabezpečenía  je přidělován místně příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Pro e - Podání používaný variabilní symbol může být:

  • VS8/9 osmi/devíti-místný)
  • VS10 desetimístný (pro zaměstnavatele)

Zejména starší typy služeb je sice možné podávat s VS8/9, avšak ČSSZ žádá podávající, pokud se nejedná o Přehled OSVČ, aby pro e - Podání důsledně používali VS10.

Pro lepší orientaci podávajících je k dispozici tabulka jednotlivých služeb (formulářů) e - Podání ve vztahu k variabilním symbolům a období, ke kterému se e - Podání vztahuje:

Rodné číslo

Jednoznačným identifikátorem konkrétní fyzické osoby je pro ČSSZ:

  • rodné číslo 
  • evidenční číslo pojištěnce (pojištěnci, kteří nemají přiděleno rodné číslo)

Identifikační číslo pracoviště pro e - Podání (IČPE)

IČPE je jedinečným identifikátorem elektronicky podávajícího ošetřujícího lékaře nebo zdravotnického zařízení u České správy sociálního zabezpečení. IČPE je přidělován místně příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ.

ID datové schránky

Jestliže klient podává prostřednictvím Informačního systému datové schránky je odpověď (protokol) o zpracování e - Podání doručena do datové schránky (ID) , ze které bylo e - Podání zasláno.

Correlation ID - jedinečný  identifikátor zaslaného e - podání (přiděluje VREP)

Tento identifikátor je přidělen každému e - Podání, které je převzato VREP (Veřejným rozhraním pro e - Podání). Pomocí tohoto identifikátoru je podání všemi informačními systémy sledováno po celou dobu zpracování. Přes tento identifikátor si odesílající SW vyzvedává odpověď s protokolem zpracování a napáruje si ji na odeslané podání.

ID datové zprávy - jedinečný identifikátor datové zprávy (přiděluje ISDS)

Tento identifikátor je přidělen každé datové zprávě, která je převzata ISDS (informačním systémem datových schránek). Tento identifikátor je uveden uvnitř  odpovědní zprávy  s protokolem o zpracování, která je po zpracování e - Podání na ČSSZ zaslána do datové schránky podávajícího odesílatele. Odpovědní zprávě je systémem ISDS přiděleno nové jedinečné ID datové zprávy.