ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Dokládání chybějící doby pojištění


Zjistili jste, že se v evidenci ČSSZ nenachází doba pojištění týkající se Vašeho zaměstnání, studia, vojenské služby nebo péče?

Poradíme, jak postupovat při doložení chybějících dob

 

Zaměstnání

Základním dokladem prokazujícím doby důchodového pojištění (zaměstnání) je evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP).¹ Zjistíte-li, že se v evidenci ČSSZ nenachází, je nejjednodušší kontaktovat kteroukoliv OSSZ.

V případě, že

 • zaměstnavatel existuje, OSSZ jej vyzve ke splnění zákonné povinnosti. Obrátit se na svého zaměstnavatele a požádat jej, aby ELDP do evidence zaslal, můžete také sami;
 • zaměstnavatel neexistuje nebo je nekontaktní, OSSZ od Vás převezme doklady (případně si pořídí kopie), jež máte k dispozici, a zahájí šetření, a to i v případě, že zaměstnavatel má nebo měl sídlo v jiném okrese.

Chybí Vám doba zaměstnání do konce roku 1985?

Tu lze jednoduše doložit

 • pracovní smlouvou a dokladem o ukončení pracovního poměru nebo
 • potvrzením o zaměstnání (zápočtovým listem).

Lze ji však doložit i

 • výplatními páskami,
 • mzdovým listem,
 • evidencí docházky či jiným dokladem prokazujícím období Vašeho zaměstnání (např. legitimace ROH).

Chybí Vám doba zaměstnání od roku 1986 do konce roku 1995?

V tomto případě je třeba kromě dokladů prokazujících dobu zaměstnání (viz výše) zejména doložit

 • mzdové listy či výplatní pásky, tj. doklady prokazující výši dosaženého hrubého příjmu (vyměřovacího základu),
 • dobu pojištění lze v období od roku 1993 rovněž prokázat potvrzením Vaší zdravotní pojišťovny.

Pokud však doklady o příjmech nemáte, nezoufejte. V případě, že se výdělky nepodaří došetřit ani OSSZ, kterou v souvislosti s doložením doby pojištění oslovíte, bude Vám při výpočtu Vašeho důchodu doba pojištění, za níž se výdělky nepodařilo doložit, hodnocena jako doba vyloučená, aby Vám nerozmělnila Váš průměrný příjem, který je základem pro stanovení výše důchodu.

Chybí Vám doba od roku 1996?

K prokázání doby zaměstnání je nutné doložit nejen počátek a konec zaměstnání, ale i prokázat samotný výkon zaměstnání či případnou existenci dočasné pracovní neschopnosti, a to

 • pracovní smlouvou a dokladem o ukončení pracovního poměru,
 • potvrzením o zaměstnání (zápočtovým listem),
 • mzdovými listy, výplatními páskami, výpisem z účtu s označením zaměstnavatele a účelu přijaté platby (mzda), evidencí docházky,
 • potvrzením od ošetřujícího lékaře o trvání dočasné pracovní neschopnosti (platí pro neschopnost trvající v období do 31. 12. 2008, resp. do 31.12.2009, kdy plátcem dávky v nemoci byl zaměstnavatel).

Samostatné předložení pracovní smlouvy a dokladu o ukončení pracovního poměru nebo potvrzení o zaměstnání k rekonstrukci ELDP za období od 1.1.1996 nepostačuje, protože tyto doklady samy o sobě neprokazují splnění podmínek účasti na důchodovém pojištění.

Chybí Vám doba od roku 2004?

Budete postupovat stejně jako v případě dokládání doby od roku 1996 s tím, že dalším dokladem pro zhodnocení doby pojištění může být stejnopis ELDP podepsaný pověřenou osobou zaměstnavatele a opatřený jeho razítkem.

Nepodařilo se Vám ani správě sociálního zabezpečení zajistit ELDP nebo podklady pro jeho rekonstrukci a znáte alespoň dva své bývalé kolegy?

K prokázání doby pojištění je možné použít Vaše čestné prohlášení a čestná prohlášení oněch dvou kolegů. Formulář Čestné prohlášení o dobách zaměstnání je dispozici na ePortálu ČSSZ na adrese eportal.cssz.cz v sekci Tiskopisy pro pojištěnce. S jeho vyplněním Vám budou nápomocni na všech OSSZ.

Chybí Vám doba služebního poměru v ozbrojených složkách?

Dobu služby v ozbrojených složkách eviduje příslušný orgán sociálního zabezpečení ministerstva vnitra, obrany či spravedlnosti. Doklady mezi ČSSZ a jinými orgány sociálního zabezpečení jsou předávány až v souvislosti se žádostí o přiznání důchodu.

Chybí Vám doba výkonu výdělečné činnosti v cizině?

Dobu výkonu výdělečné činnosti v cizině ČSSZ ve své evidenci nemá, neboť ji eviduje příslušný cizozemský nositel pojištění. Jde-li o dobu výdělečné činnosti ve smluvní cizině², vydává o ní potvrzení cizozemský nositel pojištění na základě žádosti ČSSZ v souvislosti s řízením o dávce důchodového pojištění.


¹ Od roku 2004 vedou zaměstnavatelé ELDP pro každého zaměstnance za každý kalendářní rok zvlášť. ELDP zasílají zaměstnavatelé do evidence ČSSZ s tím, že jeden jeho stejnopis si zakládají do své evidence a druhý obdrží zaměstnanec. Do roku 2003 vedl zaměstnavatel evidenční list pro zaměstnance po celou dobu trvání pracovního poměru a ČSSZ ho odeslal až po jeho skončení. Zaměstnanec na těchto ELDP potvrzoval svým podpisem správnost údajů za každý kalendářní rok.

² Jedná se o dobu výkonu výdělečné činnosti konané v členských státech Evropské unie anebo ve státech s nimiž má ČR uzavřenou dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení. Přehled smluvních států najdete na adrese www.cssz.cz. K výdělečné činnosti konané v ostatních státech se pro nárok na český důchod nepřihlíží.


 

Vojenská nebo civilní služba

 • Potvrzení o vojenské službě obdržíte na příslušném krajském vojenském velitelství. Kontakty naleznete na adrese www.acr.army.cz v sekci Struktura – Krajská vojenská velitelství, kde je k dispozici i formulář žádosti o vydání potvrzení o délce trvání ZVS.
 • Potvrzení o civilní službě obdržíte na ministerstvu práce a sociálních věcí, formulář žádosti je k dispozici na www.mpsv.cz v sekci Formuláře – Civilní služba.

Potvrzení o době konání základní vojenské služby či potvrzení o době konání civilní služby je možné předložit kterékoliv OSSZ. Z těchto dokladů budou pořízeny ověřené kopie a předány ČSSZ k jejich zaznamenání do evidence Vašich nárokových podkladů.

Studium

Dobu studia je možné doložit následujícími doklady o době studia (popřípadě učení), a to i v případě, že nebylo dokončeno:

 • výuční list,
 • maturitní vysvědčení nebo vysvědčení z jednotlivých ročníků,
 • výkaz o studiu (index), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom,
 • potvrzení o době studia.

Doklady o studiu je možné předložit kterékoliv OSSZ. Z těchto dokladů budou pořízeny ověřené kopie a předány ČSSZ k jejich zaznamenání do evidence Vašich nárokových podkladů.

 

Doba péče o dítě do 4 let jeho věku

Doba péče o dítě do 4 let jeho věku se dokládá až při žádosti o dávku důchodového pojištění, a to

 • čestným prohlášením a
 • dokladem o vztahu k dítěti (je vyžadován pouze tehdy, pokud nemůže sama OSSZ tuto skutečnost ověřit náhledem do příslušného informačního systému evidence obyvatel).

 

Doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby

Doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni závislosti II až IV, nebo ve stupni I, jedná-li se o dítě mladší 10 let, se dokládá

 • rozhodnutím místně příslušné OSSZ, a to na základě návrhu podaného u této OSSZ po skončení péče nebo v jejím průběhu v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu.