ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Dobrovolná účast na pojištění


Dobrovolná účast občanů na důchodovém pojištění

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je možná u osob starších 18 let od 1. 1. 1996, nestanoví-li zákon jinak. K převzetí přihlášky k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění (dále jen „přihláška“) a vedení evidence osob dobrovolně účastných důchodového pojištění je příslušná OSSZ podle místa trvalého pobytu osoby podávající přihlášku, nebo podle místa hlášeného pobytu v ČR (jde-li o cizince). V případě osob s trvalým pobytem na území hl. města Prahy je možné přihlášku podat na kterémkoliv územním pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení. U osob, které nemají trvalý ani hlášený pobyt na území ČR, musí přihlášku převzít kterákoliv OSSZ, na níž se taková osoba obrátí. Je-li přihláška podávána v době, kdy již bylo zahájeno řízení o důchod, je k řízení o doplacení pojistného příslušná OSSZ, u níž byla žádost o důchod podána. Od 1. 1. 2012 je účast na dobrovolném důchodovém pojištění možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.

Důvody účasti

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná z důvodů:

1) Vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci [§6 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.] (dále jen „evidence ÚP“).

K přihlášce občan předloží potvrzení úřadu práce o době vedení v evidenci ÚP, včetně období vyplácení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci. V případě podání přihlášky v průběhu vedení v evidenci ÚP, uvede občan do přihlášky pouze datum, od kterého se k pojištění přihlašuje. Po ukončení vedení v evidenci ÚP, je povinen podat do 8 dnů odhlášku z pojištění. K odhlášce je třeba předložit potvrzení úřadu práce o datu ukončení vedení v evidenci ÚP. Pokud se pojištěnec odhlašuje v době, kdy jeho vedení v evidenci ÚP dosud trvá, je třeba předložit potvrzení prokazující tuto skutečnost. Podává-li občan přihlášku poté, kdy již skončilo vedení v evidenci ÚP, uvede období, za které se přihlašuje k pojištění přímo do přihlášky a odhlášku již nepodává.

2) Soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole (dále jen „střední škola“) nebo vysoké škole v ČR, případně v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je postaveno naroveň studia na středních a vysokých školách v ČR.

Dobrovolně důchodově lze pojistit kteroukoliv dobu studia po dosažení věku 18 let. K přihlášce a odhlášce z pojištění je nutno předložit potvrzení o době trvání studia. Studium lze prokázat vysvědčením, indexem, případně potvrzením školy. Z dokladů musí být patrno datum zahájení, případně ukončení studia.

Tyto dva druhy dobrovolného pojištění lze aplikovat i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení.

3) Výdělečné činnosti v cizině po 31. 12. 1995, jedná-li se o [§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb.]:

  • zaměstnance v pracovním poměru,
  • členy družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou odměňováni,
  • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

K přihlášce, případně odhlášce z pojištění, musí být přiloženy doklady prokazující trvání výdělečné činnosti v cizině. Tyto doklady musí být opatřeny úředním překladem do češtiny. Toto neplatí, jde-li o přihlášku, podanou občanem státu, u něhož předložení listiny v originálu umožňuje mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení. Překlad dokladů předložených ve slovenštině rovněž není vyžadován.

4) Výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací [§ 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb.].

Účast na tomto typu pojištění je možná nejdříve od 1. 1. 2003 a pojištění může trvat pouze po dobu výkonu dobrovolnické služby. K přihlášce občan předloží příslušnou smlouvu uzavřenou s vysílající organizací registrovanou u Ministerstva vnitra České republiky.

5) Činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jde-li o osoby, které jsou zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele a jsou činní v ČR ve prospěch tohoto zaměstnavatele [§ 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb.].

Účast na tomto typu pojištění je možná nejdříve od 1. 1. 2009 a pojištění může trvat pouze po dobu výkonu takové činnosti. K přihlášce je třeba předložit příslušný dokument prokazující existenci a dobu trvání pracovněprávního nebo obdobného vztahu u zahraničního zaměstnavatele (typicky pracovní smlouva).

Za dobu přede dnem podání přihlášky je u těchto tří druhů dobrovolného důchodového pojištění účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem.

6) Výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky - účinnost od 19. 9. 2009 [§ 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb.].

7) Pobytu v cizině, pokud následovaly do místa vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí svého manžela nebo registrovaného partnera, který je státním zaměstnancem podle zákona o státní službě nebo jiným zaměstnancem organizační složky státu, se souhlasem této organizační složky státu, a nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně výdělečně činnými nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí; v takovém případě může hradit pojistné zaměstnavatel manžela nebo registrovaného partnera – účinnost od 1. 1. 2015 [§ 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 155/1995 Sb.]. K přihlášce je nutné předložit potvrzení zaměstnavatele, které prokáže výše uvedené skutečnosti o práci v zahraničí a dále oddací list (doklad o registrovaném partnerství) prokazující trvání manželství (registrovaného partnerství) s osobou, která působí v zahraničí, a to po celou dobu, po kterou má dobrovolné důchodové pojištění z tohoto důvodu trvat.

V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014 je účast možná po dobu pobytu v cizině, po kterou osoba následovala svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky. K přihlášce je třeba vedle oddacího listu předložit také potvrzení Ministerstva zahraničních věci ČR (případně Ministerstva obrany ČR) o této skutečnosti.

Tyto dva druhy dobrovolného pojištění lze aplikovat i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení, nejdříve však od účinnosti zákonné úpravy.

8) Výkonu samostatné výdělečné činnosti ve zdaňovacím období, za které byla jejich daň z příjmů rovna paušální dani, uplynula-li marně lhůta pro placení paušálního pojistného na důchodové pojištění za tuto dobu [§ 6 odst. 1 písm. h) zákona č. 155/1995 Sb.].

Přihlášku k tomuto typu pojištění lze podat kdykoliv, nejdříve však po marném uplynutí lhůty pro placení paušálního pojistného, která činí 6 let, tzn. tuto přihlášku bude možné podat nejdříve v roce 2028, a to na období roku 2021.

9) Dobrovolného důchodového pojištění – bez uvedení důvodu (§ 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.).

Pojištění mohou být účastny též osoby starší 18 let, které podaly přihlášku, aniž splňují některou z podmínek uvedených výše pod body 1) až 8). Od 1. 2. 2018 je další podmínkou takovéto účasti na pojištění skutečnost, že doba účasti na českém důchodovém pojištění z titulu výkonu výdělečné činnosti [§ 11 odst. 1 písm. a) a § 13 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.] získaná přede dnem podání této přihlášky trvala aspoň 1 rok. Podmínka trvání doby důchodového pojištění v rozsahu aspoň 1 roku stanovená v § 6 odst. 2 větě první zákona č. 155/1995 Sb., se považuje za splněnou, pokud účast na důchodovém pojištění podle § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. vznikla před 1. 2. 2018 a bez přerušení trvá i po tomto dni a přihláška k této účasti byla podána před 1.2.2018.

Účast na pojištění je však v takovém případě možná v rozsahu nejvýše 15 let. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem.

Pokud uplyne patnáctileté období a občan nepodá odhlášku z pojištění, skončí účast na dobrovolném důchodovém pojištění uplynutím posledního dne tohoto období. Pojistné zaplacené po ukončení pojištění se vrací jako přeplatek na pojistném.

Obecně ke všem důvodům dobrovolné účasti na pojištění:

Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí. Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 %.

Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2024 činí 28% z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2023, tedy 3 078 Kč.