Základní změny v nových nařízeních

Základní změny v příslušnosti k právním předpisům zaváděné novými koordinačními nařízeními

Příslušnost k právním předpisům je dle nového nařízení č. 883/2004 osvědčována na tzv. přenosném dokumentu A1 (tzv. „Potvrzení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“), zatímco za účinnosti předchozího nařízení č. 1408/71 byly vystavovány evropské formuláře E 101, E 102, popř. E 103.

Nové nařízení č. 883/2004 zavádí pravidlo pro určení příslušnosti k právním předpisům pro tzv. neaktivní osoby – příslušné jsou předpisy státu bydliště. Více k tomuto tématu v kapitole „Neaktivní osoby“.

Doba vyslání je dle nařízení č. 883/2004 prodloužena na maximálně 24 měsíců, oproti předchozí úpravě v nařízení č. 1408/71, které umožňovalo vyslání na dobu nejdéle 12 měsíců, s možností prodloužení na dalších maximálně 12 měsíců. Nové nařízení již možnost prodloužení vyslání neumožňuje.

Ve vztahu k určování příslušnosti u osob vykonávajících činnosti ve dvou nebo více členských státech zavádí nová koordinační nařízení institut tzv. prozatímního určení příslušných právních předpisů. Více k tomuto tématu v kapitole „Souběžný výkon činnosti“.

Ve vztahu k určování příslušnosti u osob vykonávajících činnosti ve dvou nebo více členských státech zavádí nová koordinační nařízení rovněž pojem tzv. výkonu podstatné části činnosti v jednom z členských států, jako kritéria, které je bráno v úvahu při určování použitelných právních předpisů. Více k tomuto tématu v kapitole „Souběžný výkon činnosti“.

Nařízení č. 1408/71 v souladu se svým čl. 14c(b) a Přílohou VII umožňovalo určení příslušných právních předpisů více členských států. Pravidla obsažená v novém nařízení č. 883/2004 již toto neumožňují – čl. 13(3) stanoví, že příslušné jsou právní předpisy toho členského státu, ve kterém dotyčná osoba vykonává činnost jako zaměstnanec. Bez výjimky tedy platí pravidlo aplikace právního řádu jediného státu.

Zatímco nařízení č. 1408/71 obsahovalo pro kategorii osob činných v mezinárodní přepravě speciální ustanovení článku 14(2)(a), v novém nařízení č. 883/04 již speciální pravidlo pro tuto kategorii osob obsaženo není.

Příslušnost k právním předpisům osob činných v mezinárodní přepravě je tedy nutno posuzovat v souladu s obecnými pravidly pro souběžný výkon činnosti ve dvou nebo více členských státech, tak jak jsou popsána v kapitole „Souběžný výkon činnosti“.

 

Aktualizováno dne: 5. 5. 2010