ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

23 03/2023 Praha

Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech

23. 03. 2023

Dne 22. 3. 2023 připojil prezident ČR svůj podpis k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela tak po vyhlášení ve Sbírce zákonů nabude platnosti, účinnost je stanovena na 1. 4. 2023.

Přihlašování nepojištěných osob s dočasnou ochranou

Ve vazbě na ohlašovací povinnosti vůči ČSSZ podle § 94 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, bude právnická nebo fyzická osoba jako zaměstnavatel povinna nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu (dále jen „zaměstnanec s dočasnou ochranou“), v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo zaměstnance s dočasnou ochranou činného na základě dohody o provedení práce. Oznámení o nástupu do zaměstnání se bude podávat bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění – evidovány tedy budou i dosud nepojištěné osoby.

Přihlašovat se budou také sami zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pouze nepojištěné osoby a do účinnosti novely jinak z tohoto důvodu nepodléhali nutnosti registrace u ČSSZ. Nyní tuto povinnost mít budou.

Lhůta

Do účinnosti novely se přihlašují pouze zaměstnanci, kterým vznikla účast na nemocenském pojištění, a to standardním způsobem. Od data účinnosti pak platí, že zaměstnanci s dočasnou ochranou ve výše uvedených nepojištěných pracovněprávních vztazích budou nahlašováni a následně evidováni stejným způsobem jako zaměstnanci, kterým vznikla účast na pojištění, tedy prostřednictvím ePodání Oznámení o nástupu do zaměstnání.

Lhůta činí 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance s dočasnou ochranou do zaměstnání. Tiskopis oznámení o nástupu se nemění, zůstává v současné podobě.

Přechodná ustanovení – stávající zaměstnanci, zaměstnavatelé

V případě zaměstnance s dočasnou ochranou v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění nebo zaměstnance s dočasnou ochranou, činného na základě dohody o provedení práce, jehož pracovněprávní vztah vznikl přede dnem účinnosti novely a nebyl dosud přihlášen k pojištění (jeho činnost pro zaměstnavatele byla nepojištěná), oznamuje zaměstnavatel nástup tohoto zaměstnance do zaměstnání výše uvedeným způsobem do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti novely. Povinnost pro zaměstnavatele neplatí pouze, pokud dotčený pracovněprávní vztah skončí do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zaměstnavateli, který by zaměstnával pouze výše uvedené zaměstnance s dočasnou ochranou, u kterých se dosud nástup do zaměstnání nehlásil a který díky tomu zatím nemusel sám být přihlášen u ČSSZ v registru zaměstnavatelů, nově tato povinnost vznikne. Přihlásit se musí standardním způsobem do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti novely. Povinnost neplatí pro zaměstnavatele pouze, pokud pracovněprávní vztah všech jeho zaměstnanců, kteří jsou výše uvedenými zaměstnanci s dočasnou ochranou, skončí do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy novela nabývá účinnosti.