ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

21 06/2023 Praha

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ nabízí dlužníkům příležitost zbavit se dluhů na penále a exekučních nákladech

21. 06. 2023

Díky akci Milostivé léto se klienti ČSSZ, kteří včas neuhradili pojistné splatné před 1. 10. 2022, budou moci zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech. Toto mimořádné opatření bude jednorázové a potrvá od 1. 7. do 30. 11. 2023. Konkrétní informace a postup obdrží klienti včas prostřednictvím datové schránky.

Tentokrát se Milostivé léto bude týkat pouze dlužného pojistného, které bylo splatné před 1. 10. 2022, nebylo v řádném termínu uhrazeno a vedlo ke vzniku penále i případných exekučních nákladů. Nyní mohou být penále i exekuční náklady související s tímto dlužným pojistným mimořádně odpuštěny a povinnost je splatit může zcela zaniknout.

„Navazujeme na úspěšné akce Milostivé léto I a II, díky kterým po úplném splacení jistiny skončilo více než 61 tisíc exekucí. Daňové a správní Milostivé léto může pomoci dalším statisícům lidí. Na ministerstvu práce jsme se rozhodli princip odpuštění penále a poplatků aplikovat na dluhy u České správy sociálního zabezpečení. Stát tak dostane příležitost dostat se jednorázově k penězům z jinak jen těžko vymahatelných pohledávek. Abychom vyšli lidem vstříc, zákon umožňuje rozložit platbu jistiny do splátkového kalendáře. Zároveň chci ocenit i ministerstvo financí, které za podobných podmínek umožní zbavit se drobných nedoplatků na daních,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Základní podmínkou mimořádného odpuštění je plná úhrada dlužného pojistného, které plátce pojistného splatí kdykoliv do konce června 2023, anebo v období od 1. 7. do 30. 11. 2023 podá oznámení, že dlužné pojistné zaplatí. Může se rozhodnout celou částku dlužného pojistného zaplatit během tohoto období, anebo v případě částky vyšší než 5 000 Kč tuto platbu rozložit do splátek. Počet splátek bude pevně stanoven podle výše dlužného pojistného: 12 měsíčních splátek u dlužného pojistného do 50 000 Kč a 60 měsíčních splátek u dlužného pojistného nad 50 000 Kč. Výše splátek se dopočítá (podle výše dlužného pojistného a počtu splátek). První splátku musí dlužník uhradit do 31. 12. 2023 a každou další splátku nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce.

Příslušné oznámení o úhradě dlužného pojistného lze učinit výhradně prostřednictvím ePortálu ČSSZ (po přihlášení), kde je možné zjistit i výši dluhu. Tato služba bude z technických důvodů a s ohledem na červnovou uzavírku účetnictví (zahrnující relevantní údaje o případné úhradě dlužného pojistného) dostupná od 10. 7. 2023.

Plátci, kteří dlužné pojistné ve smyslu zákona uhradí před 1. 7. 2023, nemusí podávat žádné oznámení, k odpuštění neuhrazeného příslušenství dojde automaticky ze zákona. Informace o této skutečnosti bude (s určitým časovým zpožděním) zveřejněna v uvedené službě na ePortálu ČSSZ. Příslušné OSSZ budou všem plátcům pojistného (dlužníkům), na které se výše uvedený zákon vztahuje, odesílat do datových schránek v první polovině července 2023 adresnou informaci o tom, jak má plátce ve své konkrétní situaci postupovat. Toto Milostivé léto se bude podle zákona týkat fyzických i právnických osob, zaměstnavatelů i osob samostatně výdělečně činných a také plátců, kteří svoji činnost již ukončili.

Podmínky Milostivého léta týkající se ČSSZ budou právně ošetřeny zákonem o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, který nabude účinnosti 1. 7. 2023 a naváže na předchozí akce Milostivé
léto I a II. Je potřeba zdůraznit, že mimořádné odpuštění se podle citovaného zákona nevztahuje na dlužné pojistné, penále a exekuční náklady vymáhané prostřednictvím soudního exekutora (toto bylo předmětem Milostivého léta I a II) ani na pojistné splatné po 30. 9. 2022.

Podrobné informace o Milostivém létu v podmínkách ČSSZ budou zveřejněny také na webových stránkách ČSSZ. Jedná se o jednorázovou a mimořádnou příležitost, kterou bychom velmi doporučili využít.