ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

7 02/2019 Praha

ČSSZ informuje: Za jakých podmínek je možné přiznat předčasný starobní důchod

7. 02. 2019

Lidé, kteří zvažují, že „odejdou“ do důchodu dříve než dosáhnou důchodového věku, by měli vědět, že pro nárok na předčasný starobní důchod musí získat alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí od roku 2019 alespoň 35 let. Je také důležité vzít v úvahu, že předčasný starobní důchod se trvale krátí a možnosti přivýdělku při jeho vyplácení jsou do dosažení důchodového věku omezeny.

Maximální doba, o kterou je možné jít do důchodu dříve, je závislá na důchodovém věku

Lidé snadno pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) zjistí, od kdy mohou nejdříve žádat o přiznání předčasného důchodu a jakou musí získat dobu pojištění, samozřejmě i jaký je jejich důchodový věk a kdy ho dosáhnou. Zákon o důchodovém pojištění stanoví: „Je-li důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.“ Pokud je tedy důchodový věk občana, např. 63 let a 8 měsíců, může jít do důchodu nejvýše o 3 roky a 8 měsíců dříve; občan s důchodovým věkem 64 let a 2 měsíce může jít do důchodu dříve nejvýše o 4 roky a 2 měsíce atd. Teprve lidé, jejichž důchodový věk je 65 let, budou moci mít předčasný starobní důchod přiznaný o celých 5 let dříve před dosažením důchodového věku.

 

Předčasný starobní důchod se krátí

Výše krácení je závislá na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku. Sazba procentní výměry důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.

Zvolení vhodného data přiznání předčasného důchodu s ohledem na 90denní úseky je vhodné konzultovat s pracovníky na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Přiznání důchodu o několik dnů dříve může totiž znamenat srážku za další započatý úsek.

 

Předčasný důchod nelze přiznat zpětně, nelze ho ani „změnit“ na řádný starobní důchod

Žádost o předčasný starobní důchod se podává osobně na OSSZ příslušné podle místa trvalého pobytu. Předčasný starobní důchod není možné přiznat zpětně, ale nejdříve ode dne podání žádosti. Přiznání předčasného starobního důchodu také vylučuje nárok na řádný starobní důchod, to znamená, že ani po dosažení důchodového věku se předčasný starobní důchod nemůže změnit na standardní starobní důchod. Od dosažení důchodového věku však pro příjemce předčasného starobního důchodu platí stejná pravidla a možnosti jako pro důchodce, který pobírá řádný starobní důchod.

 

Pobírání předčasného starobního důchodu lze přerušit

V situaci, kdy příjemce předčasného starobního důchodu, který ještě nedosáhl důchodového věku, nastoupí do zaměstnání a z jeho mzdy/platu je odváděno pojistné na důchodové pojištění (tedy výdělečná činnost zakládá účast na pojištění), výplata předčasného starobního důchodu mu do ukončení zaměstnání nebo dosažení důchodového věku nebude náležet. Je povinností příjemce předčasného starobního důchodu i jeho zaměstnavatele tuto skutečnost oznámit ČSSZ nejpozději do 8 dnů. ČSSZ je ze zákona povinna výplatu předčasného starobního důchodu zastavit. Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku bude na základě žádosti výplata důchodu obnovena. Procentní výměra předčasného starobního důchodu pak bude zvýšena s ohledem na dobu, kterou po přiznání tohoto důchodu bez jeho pobírání odpracoval. Obdobně to platí i pro příjemce předčasného starobního důchodu, který začne podnikat, tj. zahájí samostatnou výdělečnou činnost, ze které mu vzniká povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění.

 

V možnostech přivýdělku platí omezení do dosažení zákonného důchodového věku

Při výplatě předčasného starobního důchodu není možné až do data dosažení důchodového věku standardně pracovat či podnikat, přesněji vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. Je ale možné si přivydělat. Výplatě předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku nebrání takové činnosti, které nepodléhají odvodům na sociální/důchodové pojištění. Jsou to:

  • tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje 3 000 Kč měsíčně,
  • činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč,
  • výkon samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění (což je v roce 2018 do výše ročního příjmu 71 950 Kč, v roce 2019 činí rozhodná částka 78 476 Kč).

Omezení v možnostech přivýdělku platí jen do dosažení důchodového věku. Od jeho dosažení se na příjemce předčasného starobního důchodu vztahují stejná pravidla jako na řádného starobního důchodce. To znamená, že může vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tj. podnikat či pracovat, a to v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou. Za 360 dní výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění vykonávané po vzniku nároku na důchod při jeho současném pobírání může požádat o zvýšení důchodu, které činí 0,4 % výpočtového základu.

 

Kde získat informace

Odchod do důchodu je důležitý životní krok, který je spojen s řadou dotazů. Ty nejdůležitější informace shrnuje leták Kdy a jak žádat o starobní důchod, o něco podrobněji pak Příručka budoucího důchodce doplněná i o příklady výpočtů. Obě brožurky obsahují praktické rady pro ty, kteří se do důchodu v blízké době chystají. Podrobné informace o podmínkách nároku na starobní důchod o jeho výpočtu a výši podají pracovníci na OSSZ, klientském centru pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím telefonní informační linky 800 050 248.

 

Příklady výpočtu předčasného starobního důchodu přiznaného v roce 2019

Příklad č. 1:

Muž, nar. 1. 12. 1958 – důchodového věku 63 let a 10 měsíců dosáhne 1. 10. 2022. K 17. 10. 2019 – o bezmála tři roky dříve - odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 1 080 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 12 devadesátidenních úseků). K tomuto datu získal celkem 42 let pojištění, za každý rok pojištění činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 % výpočtového základu, tj. 63 % (42 x 1,5 %). Jeho výpočtový základ je 16 000 Kč. Za 1 080 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 14,4 % výpočtového základu (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 4 x 1,5% = 14,4 %). Po snížení o 14,4 % činí sazba procentní výměry 48,6 %. Procentní výměra důchodu tedy činí 7 776 Kč (48,6 % z 16 000 Kč). Základní výměra v roce 2019, stejná pro všechny důchody, je 3 270 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 11 046 Kč (7 776 + 3 270).

POZOR: Pokud by muž odešel do předčasného důchodu přesně o 3 roky (tj. o 1096 dní) dříve, bylo by krácení větší – činilo by 15,9 % za 13 započatých 90denních úseků.

 

Příklad č. 2:

Muž, nar. 1. 2. 1956 – jeho důchodový věk činí 63 let a 6 měsíců. Toho dosáhne 1. 8. 2019. K 1. 1. 2019 – tj. o osm měsíců dříve - odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 212 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 3 započaté devadesátidenní úseky). K tomuto datu získal celkem 42 let pojištění. Jeho výpočtový základ je 16 000 Kč. Sazba procentní výměry důchodu činí za každý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu, tj. 63 % (42 x 1,5%). Za 212 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 2,7 % výpočtového základu (3 x 0,9 %). Po snížení o 2,7 % činí sazba procentní výměry 60,3 %. Procentní výměra důchodu tedy je 9 648 Kč (60,3 % ze 16 000 Kč). Základní výměra v roce 2019, stejná pro všechny důchody, je 3 270 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 12 918 Kč (9 648 + 3 270).

 

Tabulka: Výše krácení důchodu podle doby předčasnosti *)

Důchod přiznán dříve

Krácení sazby

procentní výměry důchodu

Krácení

procentní výměry důchodu v Kč

o 90 dní

  0,9 %

   144,-

o 180 dní

  1,8 %

   288,-

o 360 dní

  3,6 %

   576,-

o 720 dní

  8,4 %

1 344,-

o 1 080 dní

14,4 %

2 304,-

o 1 440 dní

20,4 %

3 264,-

o 1 800 dní

26,4 %

4 224,-

*) Platí pro stejnou výchozí situaci z příkladů výše, tj. výpočtový základ (stanovuje se z průměru příjmů za rozhodné období, přesněji z osobního vyměřovacího základu, který se redukuje, tj. upravuje podle redukčních hranic) činí 16 000 Kč, doba pojištění 42 let.