ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Průvodce pro zaměstnavatele, jak získat informace o neschopenkách zaměstnanců


 

Komunikuji s OSSZ prostřednictvím APEP (VREP), tj. zpracovávám mzdy nebo platy pomocí mzdového či personálního SW

Ideálním řešením jak získávat údaje o DPN zaměstnanců je nový typ e - Podání Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN), která poskytuje tyto údaje:

 • Notifikace o vzniku DPN
 • Notifikace o trvání DPN
 • Notifikace o ukončení DPN
 • Notifikace o změně v DPN
 • Notifikace o stornu DPN

Co musím pro využívání e-Podání DZDPN udělat?

 • k využívání e - Podání DZDPN se zaměstnavatel musí zaregistrovat, což prakticky znamená určit (zmocnit) svého zaměstnance, a to nejlépe v aplikaci Správa plných mocí po přihlášení k ePortálu ČSSZ nebo tiskopisem Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ
 • oproti stávající komunikaci s OSSZ potřebujete navíc jen komerční certifikát pro zašifrování přenášených dat
 • uvedete VS zaměstnavatele
 • zvolíte období (max. 31 dnů)
 • připojíte komerční certifikát, kterým budou zašifrována data v odpovědi ČSSZ
 • připojíte certifikát pro uznávaný elektronický podpis
 • ČSSZ Vám zašle v zašifrovaném XML souboru odpověď, kterou zpracujete pomocí Vašeho mzdového/personálního SW

Pro získání informací o DPN zaměstnanců využiji služby Zasílání notifikací s informacemi o DPN zaměstnanců

Služba Zasílání notifikací s informacemi o DPN zaměstnanců, která poskytujeúdaje v těchto situacích:

 • Vznik DPN (okamžitě po odeslání eNeschopenky lékařem)
 • Vznik DPN (po ověření údajů zaslaných lékařem)
 • Informace o trvání DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ)
 • Informace o ukončení DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ)
 • Informace o změně v DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ)
 • Informace o stornu DPN (po stornování DPN v systému ČSSZ)

Co musím pro využívání zasílání notifikací udělat?

 • o zasílání notifikací je třeba OSSZ/ČSSZ požádat, nejlépe za využití tiskopisu Žádost o zasílání/zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců, přihlášený klient ePortálu může o zasílání notifikací požádat službou (zasílání či zrušení zasílání si klient nastavuje sám)
 • ke každému VS mzdové účtárny je možné nastavit zasílání notifikací do jedné nebo více datových schránek, případně na jednu nebo více e-mailových adres (na e-mail je kvůli ochraně osobních údajů zasílána pouze informace, že u některého zaměstnance došlo ke změně s odkazem na použití služby ePortálu)

Pro získání informací o DPN zaměstnanců využiji služeb ePortálu ČSSZ (nemám k dispozici mzdový či personální SW)

Služby ePortálu Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance a Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců (seznam DPN) poskytují tyto údaje:

 • Rodné číslo, příjmení a jméno zaměstnance
 • Číslo rozhodnutí o DPN
 • DPN od
 • Potvrzení o trvání DPN k
 • DPN do
 • ID případu
 • Profese
 • Storno (ANO/NE)
 • Detail
  • Identifikace zaměstnavatele (název, IČ, VS)
  • Druh činnsti
  • Identifikace zaměstnance (příjmení a jmén, rodné číslo, datum narození, profese)
  • Infrmace o DPN (Rozhodnutí o DPN, Potvrzení o trvání DPN, Ukončení DPN)
  • Vycházky (d kdy, časový interval/y) - zobrazení v prvních 14 dnů trvání DPN
  • Adresa v dbě DPN - zobrazení v prvních 14 dnech trvání DPN
  • Pdezření na pracovní úraz (ANO/NE)
  • Pdezření na úraz zaviněný jinou osobou (ANO/NE)
  • Pdezření na požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek (ANO/NE)
  • Infrmace o ošetřujícím lékaři

Služba ePortálu Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců poskytuje tyto údaje:

 • Rodné číslo, příjmení a jméno zaměstnance
 • Číslo rozhodnutí o DPN
 • Informace o vzniku/trvání/ukončení/změně/stornu DPN
 • Datum zpracování notifikace
 • Detail - shodné údaje, jako v detailu služeb Informace o DPN zaměstnance a Přehled DPN zaměstnanců, navíc je v detailu uveden
  • Identifikátr případu
  • Identifikátr notifikace
  • Platnst údajů (datum a čas)

Co musím pro využívání služeb ePortálu udělat?

Mzdy nebo platy si nechám zpracovávat účetní firmou či daňovým poradcem, které jsem ke komunikaci s OSSZ/ČSSZ pověřil (nebo je k tomu pověřím)

Účetní firmu/daňového poradce jsem již pověřil:

Účetní firmu/daňového poradce teprve pověřím:

 • pověřit k získávání informací o DPN zaměstnanců můžete jiný subjekt, a to za využití k tomu určených tiskopisů (přihlášený klient může využít služby) pro pověřování zveřejněných na ePortálu, nebo můžete pověřené osobě vystavit plnou moc

Průvodce pro účetní firmy nebo daňové poradce spravující mzdy jiným zaměstnavatelům, jak získat informace o neschopenkách zaměstnanců


 

Právnická osoba

může za zmocnitele s OSSZ/ČSSZ elektronicky komunikovat a využívat online služby k získávání informací o DPN zaměstnanců za těchto podmínek:

 • k ePortálu se za zmocněnou právnickou osobu mohou přihlašovat jen konkrétní fyzické osoby, které je nutné OSSZ/ČSSZ sdělit:
  • v aplikaci Správa plných mocí zmocní své zaměstnance a určí jim buď plný rozsah zmocnění, nebo vybere konkrétní služby či tiskopisy (online služby může vždy využívat jen fyzická osoba, nikoliv právnická), nebo
  • za použití tiskopisu Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ sdělí své zaměstnance a určí jim rozsah zmocnění, nutné je zvolit Ustanovení dalšího zástupce (část D tiskopisu), určený zaměstnanec pak bude moci vykonávat zástupčí oprávnění, a to jak za svého zaměstnavatele, tak i za subjekt(y), který zaměstnavatele zmocní (zmocnil), nebo    
  • za použití tiskopisu Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu) lze sdělit zmocnitele a zároveň určit své zaměstnance a stanovit jim rozsah zmocnění; opět platí, že určení zaměstnanci budou moci vykonávat zástupčí oprávnění jak za svého zaměstnavatele, tak i za subjekt(y), který zaměstnavatele zmocní (zmocnil); k tiskopisu je vhodné připojit kopii plné moci (plných mocí).

Fyzická osoba

Zmocněná fyzická osoba může s OSSZ/ČSSZ elektronicky komunikovat a využívat online služby k získávání informací o DPN zaměstnanců zmocnitele za těchto podmínek:

Určení zaměstnanci zmocněné právnické nebo fyzické osoby:

 • mohou bez dalšího za zmocnitele zasílat tiskopisy/služby e-Podání (u e-Podání DZDPN je nutné ke každému e-podání připojit komerční certifikát, kterým se provádí šifrování komunikace; při zasílání e-Podání přes VREP/APEP je nutná registrace kvalifikovaného certifikátu pro uznávaný elektronický podpis na OSSZ)
 • pro využívání služeb ePortálu za zmocnitele je třeba mít k dispozici přihlašovací prostředek k ePortálu, kterým je vlastní datová schránka, některý z identifikačních prostředků Identity občana

Komunikuji s OSSZ prostřednictvím APEP (VREP), tj. zpracovávám mzdy nebo platy pomocí mzdového či personálního SW

Ideálním řešením jak získávat údaje o DPN zaměstnanců je nový typ e - Podání Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti (DZDPN), která poskytuje tyto údaje:

 • Notifikace o vzniku DPN
 • Notifikace o trvání DPN
 • Notifikace o ukončení DPN
 • Notifikace o změně v DPN
 • Notifikace o stornu DPN

Co musím pro využívání e-Podání DZDPN udělat?

 • k využívání e - Podání DZDPN se zaměstnavatel musí zaregistrovat, což prakticky znamená pověřit svého zaměstnance, a to nejlépe službou po přihlášení k ePortálu ČSSZ nebo interaktivním tiskopisem Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ
 • oproti stávající komunikaci s OSSZ potřebujete navíc jen komerční certifikát pro zašifrování přenášených dat
 • uvedete VS zaměstnavatele
 • zvolíte období (max. 31 dnů)
 • připojíte komerční certifikát, kterým budou zašifrována data v odpovědi ČSSZ
 • připojíte certifikát pro uznávaný elektronický podpis
 • ČSSZ Vám zašle v zašifrovaném XML souboru odpověď, kterou zpracujete pomocí Vašeho mzdového/personálního SW

Pro získání informací o DPN zaměstnanců využiji služby Zasílání notifikací s informacemi o DPN zaměstnanců

Služba Zasílání notifikací s informacemi o DPN zaměstnanců, která poskytuje údaje v těchto situacích:

 • Vznik DPN (okamžitě po odeslání eNeschopenky lékařem)
 • Vznik DPN (po ověření údajů zaslaných lékařem)
 • Informace o trvání DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ)
 • Informace o ukončení DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ)
 • Informace o změně v DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ)
 • Informace o stornu DPN (po stornování DPN v systému ČSSZ)

Co musím pro využívání zasílání notifikací udělat?

 • o zasílání notifikací je třeba OSSZ/ČSSZ požádat, nejlépe za využití tiskopisu Žádost o zasílání/zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců, přihlášený klient ePortálu může o zasílání notifikací požádat službou (zasílání či zrušení zasílání si klient nastavuje sám)
 • ke každému VS mzdové účtárny je možné nastavit zasílání notifikací do jedné nebo více datových schránek, případně na jednu nebo více e-mailových adres (na e-mail je kvůli ochraně osobních údajů zasílána pouze informace, že u některého zaměstnance došlo ke změně s odkazem na použití služby ePortálu)

Pro získání informací o DPN zaměstnanců využiji služeb ePortálu ČSSZ (nemám k dispozici mzdový či personální SW)

Služby ePortálu Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnancePřehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců (seznam DPN) poskytují tyto údaje:

 • Rodné číslo, příjmení a jméno zaměstnance
 • Číslo rozhodnutí o DPN
 • DPN od
 • Potvrzení o trvání DPN k
 • DPN do
 • ID případu
 • Profese
 • Storno (ANO/NE)
 • Detail
  • Identifikace zaměstnavatele (název, IČ, VS)
  • Druh činnosti
  • Identifikace zaměstnance (příjmení a jméno, rodné číslo, datum narození, profese)
  • Informace o DPN (Rozhodnutí o DPN, Potvrzení o trvání DPN, Ukončení DPN)
  • Vycházky (od kdy, časový interval/y) - zobrazení v prvních 14 dnů trvání DPN
  • Adresa v době DPN - zobrazení v prvních 14 dnech trvání DPN
  • Podezření na pracovní úraz (ANO/NE)
  • Podezření na úraz zaviněný jinou osobou (ANO/NE)
  • Podezření na požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek (ANO/NE) Informace o ošetřujícím lékaři

Služba ePortálu Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců poskytuje tyto údaje:

 • Rodné číslo, příjmení a jméno zaměstnance
 • Číslo rozhodnutí o DPN
 • Informace o vzniku/trvání/ukončení/změně/stornu DPN
 • Datum zpracování notifikace
 • Detail - shodné údaje, jako v detailu služeb Informace o DPN zaměstnance a Přehled DPN zaměstnanců, navíc je v detailu uveden
  • Identifikátor případu
  • Identifikátor notifikace
  • Platnost údajů (datum a čas)

Co musím pro využívání služeb ePortálu udělat?