ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Základní informace pro lékaře a zdravotnická zařízení


Hlavní změny, které se ošetřujícího lékaře dotknou

  • Lékař bude povinen vydávat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a potvrzovat trvání dočasné pracovní neschopnosti elektronickou formou.
  • Papírový tiskopis bude možno použít pouze výjimečně v případě technického výpadku.
  • Pojištěnci namísto dosavadních dvou (tří) dílů neschopenky bude předáván pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce.

U ostatních dávek nemocenského pojištění se stávající postupy nemění.

Vybavení nutné k vystavení eNeschopenky od 1. 1. 2020

Lékař bude eNeschopenku vystavovat na počítači a prostřednictvím něj také odesílat. Možné budou dva způsoby:

  • Využití specializovaného software, který si lékař pořídí. Může se přitom jednat pouze o doplňující modul v lékařském SW, který již lékař v současnosti běžně používá.
  • Použití webové aplikace v rámci ePortálu ČSSZ.

Lékař může obě varianty kombinovat. Využití webové aplikace je bezplatné.

Přihlašování a certifikáty (identifikace)

Pro vystavení eNeschopenky je nutné identifikovat poskytovatele zdravotních služeb (lékaře). Způsob identifikace závisí na tom, zda bude eNeschopenku vystavovat ve svém lékařském SW, nebo v rámci ePortálu ČSSZ:

  • Při práci v lékařském SW bude identifikace probíhat prostřednictvím certifikátu od SÚKLu, který už lékaři využívají při vydávání eReceptu.
  • Při přístupu na ePortál ČSSZ se musí lékař přihlásit buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím jakéhokoliv prostředku v rámci Národní identitní autority, tzn. elektronickým občanským průkazem (eObčanka https://info.eidentita.cz/eop/) nebo uživatelským účtem NIA, který lze zřídit bezplatně postupem uvedeným na portálu eidentita.cz (https://info.eidentita.cz/ups/ ).

Identifikační číslo pracoviště pro e-podání (IČPE)

Každý poskytovatel zdravotních služeb bude pro komunikaci v rámci nového systému eNeschopenky identifikován pomocí identifikačního čísla pracoviště pro e-podání (IČPE). To také znamená, že v prvé fázi bude každému poskytovateli zdravotních služeb, kterého ČSSZ eviduje, vygenerováno jedno hlavní IČPE, navázané na jeho IČO. Od listopadu 2019 pak bude moci každý poskytovatel zdravotních služeb požádat podle svých provozních potřeb o přidělení dalších IČPE pro jednotlivá pracoviště, jednotlivé lékaře ve společné ordinaci či v případě více pracovišť v různých okresech. Postupy, jak se poskytovatel zdravotních služeb dozví, jaké IČPE mu bylo přiděleno a jak lze požádat o přidělení dalších IČPE jsou uvedeny v dokumentu Postupy PZS (poskytovatelů zdravotních služeb) pro zavedení do Evidence PZS pro eNeschopenku a generování IČPE.

Elektronický podpis

ČSSZ nebude vyžadovat elektronický podpis, neboť k tomu není legislativně oprávněna.

Elektronický podpis bude moci být nepovinnou součástí odesílaného elektronického podání, a to sdělí-li poskytovatel zdravotních služeb ČSSZ, že v rámci jeho systému budou lékaři při vystavení eNeschopenky připojovat elektronický podpis.

Postup při technickém výpadku systému, internetu, hardwaru nebo softwaru lékaře

V těchto případech je v souladu se zákonem, pokud lékař vystaví Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti v papírové podobě, jako doposud.

Pro tyto účely bude nový papírový tiskopis distribuován stejně, jako v současnosti, oproti stávajícímu tiskopisu však bude mít pouze tři díly. Z hlediska rozsahu údajů a vzhledu bude obdobný, jako současná neschopenka. Totéž bude platit i pro potvrzení o trvání pracovní neschopnosti a formulář Hlášení ošetřujícího lékaře.

Rozdílná podoba stávajících a nových tiskopisů

Nové neschopenky jsou koncipovány již pouze jako třídílné. Ať už bude lékař neschopenku vystavovat ve svém lékařském SW, na portálu ČSSZ nebo pro technický výpadek použije papírový tiskopis, vždy půjde o

  • I. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
  • II. díl – Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce
  • III. díl - Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

Díly I. a III. zasílá lékař při vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti na správu sociálního zabezpečení, II. díl tiskne a předává pojištěnci. Při trvání dočasné pracovní neschopnosti odesílá lékař na správu sociálního zabezpečení potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Pro zaměstnavatele se již žádný díl vystavovat nebude, je věcí pojištěnce, aby zaměstnavatele informoval o své dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel bude mít k dispozici služby pro ověření pracovní neschopnosti svých zaměstnanců, na vyžádání mu o nich budou ČSSZ odesílány notifikace.

Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou dokončeny „postaru“, tzn. stejně jako nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů nebo stávající služby e - Podání Hlášení pracovní neschopnosti.

V případech rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vystavovaných od 1. 1. 2020 již nebude možné použít stávající tiskopisy.

Vystavení eNeschopenky za pomoci údajů z registrů ČSSZ

Při vystavování elektronické neschopenky se lékaři budou nabízet údaje z registrů, které vede ČSSZ. Po zadání rodného čísla pojištěnce se tedy lékaři předvyplní všechny dostupné údaje o pojištěnci i jeho zaměstnavateli. Lékař pak bude moci údaje již jen potvrdit, případně upravit, dále doplnit vlastní informace z vyšetření (tj. zejména diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti, vycházky) a neschopenku elektronicky odešle ČSSZ. Pokud pojištěnec případně nebude v registru pojištěnců uveden, vyplní ošetřující lékař do formuláře informace sdělené pojištěncem (jako volný text) stejně jako to dělá v současné době na papírový tiskopis. Vystavená neschopenka bude uložena v úložišti ePortálu ČSSZ, aby bylo možné s ní následně znovu pracovat.

Webová aplikace

S připravovanou podobou webové aplikace se můžete seznámit prostřednictvím prezentace (PDF 1,88 MB) nebo prostřednictvím videoukázek.

Kde poradí

S případnými dotazy se lékaři/zdravotnická zařízení mohou obracet na příslušnou OSSZ.