ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Základní informace pro lékaře a zdravotnická zařízení


Ošetřující lékař

  • je povinen vydávat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a potvrzovat trvání dočasné pracovní neschopnosti elektronickou formou
  • papírový tiskopis je možno použít pouze výjimečně v případě technického výpadku
  • pojištěnci namísto dosavadních dvou (tří) dílů neschopenky předává pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce

U ostatních dávek nemocenského pojištění se postupy nemění.

Vybavení nutné k vystavení eNeschopenky 

Lékař eNeschopenku vystavuje na počítači a prostřednictvím něj také odesílá. Možné jsou dva způsoby:

  • využití specializovaného software, který si lékař pořídí, může se přitom jednat pouze o doplňující modul v lékařském SW, který již lékař běžně používá
  • použití webové aplikace v rámci ePortálu ČSSZ

Lékař může obě varianty kombinovat. Využití webové aplikace je bezplatné.

Přihlašování a certifikáty (identifikace)

Pro vystavení eNeschopenky je nutné identifikovat poskytovatele zdravotních služeb (ošetřujícího lékaře). Způsob identifikace závisí na tom, zda bude eNeschopenku vystavovat ve svém lékařském SW, nebo v rámci ePortálu ČSSZ:

Identifikační číslo pracoviště pro e-podání (IČPE)

Každý poskytovatel zdravotních služeb je pro komunikaci v rámci nového systému eNeschopenky identifikován pomocí identifikačního čísla pracoviště pro e-podání (IČPE). Každému poskytovateli zdravotních služeb, kterého ČSSZ eviduje, bylo vygenerováno jedno hlavní IČPE, navázané na jeho IČO. Každý poskytovatel zdravotních služeb si může požádat podle svých provozních potřeb o přidělení dalších IČPE pro jednotlivá pracoviště, jednotlivé lékaře ve společné ordinaci či v případě více pracovišť v různých okresech. Postupy, jak se poskytovatel zdravotních služeb dozví, jaké IČPE mu bylo přiděleno a jak lze požádat o přidělení dalších IČPE jsou uvedeny v dokumentu Postupy PZS (poskytovatelů zdravotních služeb) pro zavedení do Evidence PZS pro eNeschopenku a generování IČPE.

Elektronický podpis

ČSSZ nevyžaduje elektronický podpis, neboť k tomu není legislativně oprávněna.

Elektronický podpis může být nepovinnou součástí odesílaného elektronického podání. Sdělí-li poskytovatel zdravotních služeb ČSSZ, že v rámci jeho systému lékaři při vystavení eNeschopenky připojují elektronický podpis, je připojení podpisu vyžadováno.

Postup při technickém výpadku systému, internetu, hardwaru nebo softwaru lékaře

V těchto případech je v souladu se zákonem, pokud lékař vystaví Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti v papírové podobě.

Pro tyto účely je nový papírový tiskopis distribuován stejně, jako do 31. 12. 2019, oproti tehdejšímu tiskopisu však má pouze tři díly. Z hlediska rozsahu údajů a vzhledu je obdobný. Totéž platí i pro potvrzení o trvání pracovní neschopnosti a formulář Hlášení ošetřujícího lékaře.

ČSSZ zveřejňuje aktuální dostupnost služeb eNeschopenky.

Rozdílná podoba stávajících a nových tiskopisů

Nové neschopenky jsou koncipovány již pouze jako třídílné. Ať už bude lékař neschopenku vystavovat ve svém lékařském SW, na portálu ČSSZ nebo pro technický výpadek použije papírový tiskopis, vždy půjde o

  • I. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
  • II. díl – Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce
  • III. díl - Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

Díly I. a III. zasílá lékař při vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti na správu sociálního zabezpečení, II. díl tiskne a předává pojištěnci. Při trvání dočasné pracovní neschopnosti odesílá lékař na správu sociálního zabezpečení potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Pro zaměstnavatele se již žádný díl nevystavuje, je věcí pojištěnce, aby zaměstnavatele informoval o své dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel má k dispozici online služby ePortálu ČSSZ pro ověření pracovní neschopnosti svých zaměstnanců, na vyžádání mu ČSSZ o DPN zaměstnanců zasílá notifikace do jeho datové schránky nebo na určenou elektronickou adresu.

Vystavení eNeschopenky za pomoci údajů z registrů ČSSZ

Při vystavování elektronické neschopenky se lékaři nabízejí údaje z registrů, které vede ČSSZ. Po zadání rodného čísla pojištěnce se tedy lékaři předvyplní všechny dostupné údaje o pojištěnci i jeho zaměstnavateli. Lékař pak může údaje již jen potvrdit, případně upravit, doplnit vlastní informace z vyšetření (tj. zejména diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti, vycházky) a neschopenku elektronicky odeslat ČSSZ. Pokud pojištěnec případně není v registru pojištěnců uveden, vyplní ošetřující lékař do formuláře informace sdělené pojištěncem (jako volný text). Vystavená neschopenka je uložena v úložišti ePortálu ČSSZ, aby bylo možné s ní následně znovu pracovat.

Webová aplikace

S webovou aplikací se můžete seznámit prostřednictvím prezentace (PDF 1,88 MB).

Kde poradí

S případnými dotazy se lékaři/zdravotnická zařízení mohou obracet na příslušnou OSSZ.

Nejčastější dotazy k eNeschopence - Lékaři a zdravotnická zařízení


Již několik let používám eNeschopenku a mám přiděleno proto IČPE. Nyní přišlo v informačním dopisu IČPE jiné. Bude tedy nutné od 1.1.2020 IČPE změnit a používat nově přidělené nebo lze pokračovat plynule s původním?

Vzhledem k tomu, že přidělování IČPE jednotlivým poskytovatelům zdravotních služeb proběhlo automatizovaně, je tzv. hlavní IČPE přidělováno i těm poskytovatelům, kteří v současnosti již IČPE mají. V takovém případě si lze zvolit, které IČPE bude používáno. Pro jistotu doporučujeme buď prostřednictvím SW, který budete používat, nebo dotazem na místně příslušné OSSZ ověřit, že Vaše stávající IČPE je přeneseno do nového systému eNeschopenky. Pak v novém systému tedy budete moci používat své současné IČPE. Pouze upozorňujeme, že je nevhodné kombinovat používání původních IČPE s nově přiděleným hlavním IČPE, neboť to by mohlo vést k nežádoucím důsledkům při správě eNeschopenek.

Jaké jsou nejčastější dotazy praktických lékařů?

Jak pověří poskytovatel zdravotních služeb své lékaře pro práci s aplikací eNeschopenka na ePortálu ČSSZ?

Poskytovatelé zdravotních služeb (PZS), kteří chtějí pro práci s eNeschopenkou využívat aplikaci ePortálu ČSSZ, musí za pomoci tiskopisu Pověření / zrušení pověření lékaře k elektronické komunikaci za poskytovatele zdravotních služeb prostřednictvím aplikace eNeschopenka (ePortál ČSSZ) pověřit konkrétní lékaře k tomu, aby za PZS (pod konkrétním existujícím IČPE) činili elektronická podání vztahující se k rozhodování o pracovní neschopnosti. Pověřit své lékaře může PZS po přihlášení k ePortálu ČSSZ také službou eNeschopenky ve „Správě pověření“, při jejímž využití se pověření při zadání správných identifikačních údajů zapíše přímo do systému ČSSZ. Službou nebo interaktivním tiskopisem se provádí také zrušení pověření.

Upozorňujeme, že při „vygenerování“ nového IČPE prostřednictvím služby eNeschopenky ve „Správě IČPE“, je také nutné k tomuto novému IČPE v aplikaci eNeschopenka ve „Správě pověření“ nastavit pověření konkrétních lékařů. Tento krok je nezbytný proto, aby mohli pověření lékaři pod tímto IČPE pracovat v aplikaci eNeschopenka ePortálu ČSSZ. Pověřený lékař pak bude moci po přihlášení se k ePortálu ČSSZ svými přihlašovacími prostředky využívat za PZS (vždy za konkrétní IČPE, ke kterému byl pověřen) aplikaci eNeschopenka.

Jakým způsobem budou lékaři k eNeschopence „napojováni“?

Aby mohli poskytovatelé zdravotních služeb (PZS) od 1. 1. 2020 vystavovat elektronické neschopenky, musejí, pokud využívají nemocniční či lékařský software, nejdříve tento SW „napojit“ do systému ČSSZ, což fakticky znamená pouze tolik, že se každému PZS vygeneruje identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb, tzv. IČPE, pod kterým budou eNeschopenku vystavovat a zasílat ČSSZ, a toto IČPE musí být „vloženo“ do konkrétního lékařského softwaru příslušného PZS, následně bude možno otestovat komunikaci lékařského SW konkrétního PZS se systémy ČSSZ.

Vzhledem k tomu, že poskytovatelů zdravotních služeb („PZS“) jsou řádově desítky tisíc, umožní ČSSZ napojování již od 1. 11. 2019, a to elektronicky, uživatelsky komfortním způsobem.

Při využívání lékařského SW (konkrétní podoba aplikace se může v detailu různit v závislosti na konkrétním dodavateli lékařského SW) tento software B2B službou s využitím systémového certifikátu PZS zjistí, jaké IČPE bylo konkrétnímu PZS vygenerováno a napojí se pod tímto IČPE do systému. Tuto službu lze využít i k přidělení dalších IČPE, pokud to poskytovatel bude potřebovat s ohledem na své vnitřní členění (bude chtít odlišovat jednotlivá pracoviště různým IČPE).

Zmíněný přístupový systémový certifikát je přitom tentýž přístupový systémový certifikát SÚKL, který již poskytovatelé zdravotních služeb využívají pro eRecepty, všichni poskytovatelé zdravotních služeb jej v současné době již běžně využívají.

Lze připomenout, že lékaři budou moci od ledna 2020 využívat pro vystavování nejen svůj lékařský SW, ale i bezplatnou aplikaci na ePortálu ČSSZ. Poskytovatel zdravotních služeb, který bude využívat bezplatnou aplikaci eNeschopenky na ePortálu ČSSZ, se svoje vygenerované a přidělené IČPE dozví ihned při prvním přihlášení do této aplikace (s využitím přihlašovacích údajů k datové schránce nebo jakýmkoliv prostředkem zahrnutým v tzv. NIA, tj. eObčanka nebo Jméno/heslo/SMS), bezplatné webové aplikace na ePortálu ČSSZ se tedy tento proces „napojování“ netýká. V aplikaci bude mít rovněž možnost i požádat o přidělení dalších IČPE.

S ohledem na od počátku velmi napjatý harmonogram celého projektu, ale i vzhledem k jednoduchosti výše popsaného procesu, je tak pro napojení lékařů do systému vymezen dostatečný časový prostor dvou měsíců, aby mohli lékaři od 1. 1. 2020 v plynulém režimu zahájit práci s eNeschopenkou.

Pro úplnost dodáváme, že kompletní napojení a vyzkoušení eNeschopenky na reálných případech není do konce roku možné z legislativních důvodů, neboť novela zákona o nemocenském pojištění upravující nové postupy a zpřístupnění údajů z registru ČSSZ lékařům nabývá účinnosti od 1. 1. 2020.  

Co lékař od 1. 1. 2020 k vystavení neschopenky potřebuje?

Lékař potřebuje buď specializovaný software, identifikace bude probíhat prostřednictvím certifikátu od SÚKLu, který už lékaři musí mít pro eRecept, nebo může využít bezplatně webovou aplikaci v rámci ePortálu ČSSZ. Pro přístup na ePortál ČSSZ může použít autentizaci buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím jakéhokoliv prostředku v rámci Národní identitní autority, tzn. eOP nebo Jméno, heslo, SMS. Lékař může obě varianty kombinovat.

Bude lékař potřebovat elektronický podpis?

ČSSZ elektronický podpis nebude vyžadovat, neboť k tomu není legislativně oprávněna. Identifikovat lékaře (poskytovatele zdravotních služeb) bude ČSSZ prostřednictvím certifikátu od SÚKLu, v případě přístupu přes webovou aplikaci musí mít lékař buď datovou schránku, nebo eOP, nebo Jméno, heslo, SMS. Elektronický podpis však bude moci být nepovinnou součástí odesílaného elektronického podání, a to sdělí-li poskytovatel zdravotních služeb ČSSZ technické upřesnění, že v rámci jeho systému budou lékaři při vystavení eNeschopenky připojovat elektronický podpis.

Jak se zjednoduší práce lékaře při vystavení neschopenky?

Lékař bude mít přístup prostřednictvím on-line služeb do registrů ČSSZ (pojištěnců, zaměstnavatelů). Po zadání rodného čísla pojištěnce se lékaři předvyplní všechny dostupné údaje o pojištěnci i jeho zaměstnavateli, lékař je pouze potvrdí, nebo upraví, doplní vlastní informace z vyšetření (diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti, vycházky, případně další údaje dle zákona) a neschopenku elektronicky odešle ČSSZ.

Co bude dělat lékař při výpadku systému nebo internetu?

Neschopenku vystaví prostřednictvím papírového tiskopisu.

Jak bude lékař pracovat se „starými“ neschopenkami?

Neschopenky vystavené na stávajícím formuláři do 31. 12. 2019 budou dokončeny „postaru“, tzn. stejně jako nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů.

Má lékař, který vystavuje neschopenku např. dne 2. 1. 2020 s datem vzniku neschopnosti 31. 12. 2019 použít nový třídílný tiskopis? Nebo má ještě použít starý pětidílný tiskopis?

Jakmile ošetřující lékař vystavuje dočasnou pracovní neschopnost po 31. 12. 2019, tedy v roce 2020, použije vždy nový třídílný tiskopis, a to bez ohledu na datum vzniku takové dočasné pracovní neschopnosti.

Bude se muset každý lékař nyní vystavující papírové neschopenky anebo úplně nově začínající vystavovat neschopenky dostavit k registraci na OSSZ?

Nebude, každý poskytovatel lékařských služeb již disponuje systémovým certifikátem SÚKL, který postačí pro využití lékařského SW, v případě přístupu přes ePortál je třeba, aby lékař disponoval přihlašovacími údaji k datové schránce nebo jakýmkoliv prostředkem NIA.

Budou nadále evidenční knihy formulářů DPN?

V rámci nové legislativní úpravy účinné od 1. 1. 2020 dochází k novelizaci i v tom smyslu, že evidencí se rozumí písemný záznam nebo záznam v elektronické podobě o každém rozhodnutí o vzniku a o ukončení dočasné pracovní neschopnosti,

Bude možné v systému vystavit všechny žádosti a potvrzení spojené s neschopenkou (3 dny zpětně, vycházky,…)?

Ano, tyto žádosti bude možné odeslat v elektronické podobě (od 1. 1. 2020 je bude ošetřující lékař povinen zasílat pouze elektronicky). Zda budou součástí lékařských SW, bude záviset na dodavatelích těchto SW; v každém případě je bude možné odesílat prostřednictvím formulářů na ePortálu ČSSZ.

Jak si lékař převezme pacienta do péče od předchozího lékaře (např. propuštěného z nemocnice)?

Elektronicky, předaný pacient se dostaví k přebírajícímu lékaři s průkazem pojištěnce (II. dílem neschopenky), na základě čísla neschopenky ho lékař vyhledá v systému a elektronicky převezme.

Jak bude lékař po 1. 1. 2020 postupovat u pojištěnců, kteří nemají RČ, mají jen přidělené od VZP číslo pojištěnce?

ČSSZ identifikátor zdravotní pojišťovny nepoužívá, základním identifikátorem pro všechny systémy ČSSZ je rodné číslo pojištěnce, popř. EČP (evidenční číslo pojištěnce), které na přechodnou dobu nahrazuje rodné číslo pro interní evidenci pojištěnce v systémech ČSSZ. V případě, že nemocný zaměstnanec nebude mít RČ a ani přiděleno EČP, bude mu možné elektronickou neschopenku vystavit na jméno, příjmení a datum narození.

Pokud bude mít pacient dva souběžné pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele, uvidí lékař při vystavení eNeschopenky oba?

V případě souběžných pracovních poměrů u stejného zaměstnavatele budou ošetřujícímu lékaři nabízeny všechny, tak jak je u pojištěnce ČSSZ eviduje. Ošetřující lékař totiž u každého z pojistných poměrů rozhoduje zvlášť, zda pro něj uzná zaměstnance dočasně práce neschopným.

Co v případě, že se ošetřujícímu lékaři nezobrazí všechny pojistné vztahy?

Ošetřujícímu lékaři se při vystavování eNeschopenky konkrétnímu pacientovi do formuláře načtou jak osobní údaje pacienta z registru pojištěnců, tak i údaje o jeho zaměstnavateli z registru zaměstnavatelů, které spravuje Česká správa sociálního zabezpečení. Ošetřující lékař bude mít možnost potvrdit (vybrat) nabízené údaje o pojištěnci a o zaměstnavateli anebo (stejně jako v současnosti) údaje ručně vyplnit podle informací, které mu sdělí pacient.

Ošetřující lékař nenese odpovědnost za správnost údajů sdělených pojištěncem, které nemá možnost ověřit. Správnost údajů bude ověřovat a prověřovat příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení v rámci zpracování zaslaného formuláře od ošetřujícího lékaře.

Bude možno eNeschopenku stornovat?

Pokud lékař neschopenku pojištěnci elektronicky vystaví (neboť vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav neumožňuje vykonávat dosavadní pojištěnou činnosti), odešle ji do systému ČSSZ (která dále předává tuto informaci zaměstnavateli) a následně pojištěnec sdělí, že neschopenku nechce, je možné ji jednoduše elektronicky ukončit k aktuálnímu datu. Pokud se stane, že lékař vystaví neschopenku někomu, komu neměl (omylem, technickým nedopatřením), bude existovat technické řešení, které umožní eNeschopenku v systému zrušit, a to v součinnosti s příslušnou OSSZ.

K čemu slouží IČPE, kde může lékař o jeho přidělení zažádat?

Každý poskytovatel zdravotních služeb bude pro komunikaci v rámci nového systému eNeschopenky identifikován pomocí identifikačního čísla pracoviště pro e-podání (IČPE). V prvé fázi bude každému poskytovateli zdravotních služeb, kterého ČSSZ eviduje, vygenerováno jedno hlavní IČPE, navázané na jeho IČO. Od listopadu 2019 pak bude moci každý poskytovatel zdravotních služeb přidělovat (či zneplatnit) podle svých provozních potřeb libovolný počet dalších IČPE pro jednotlivá pracoviště, jednotlivé lékaře ve společné ordinaci či v případě více pracovišť v různých okresech.

Pokud má zdravotnické zařízení ordinace ve více okresech (např. 1 lékař, který má 2 ordinace) je nutné mít přidělených více IČPE? Tedy za každý okres jedno IČPE?

Pokud má poskytovatel zdravotních služeb více pracovišť v různých okresech, jsou pro něj místně příslušné různé okresní správy sociálního zabezpečení (místní příslušnost se řídí místem výkonu práce ošetřujícího lékaře), a proto by si měl vygenerovat více IČPE.

Jak postupovat při vystavování eNeschopenky pro příslušníky, lze použít nový třídílný formulář?

Při vystavování rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (DPN) pro pojištěnce jiných orgánů nemocenského pojištění než ČSSZ (např. policisté, vojáci) se bude postupovat obdobně jako u pojištěnců ČSSZ. Rozhodnutí o DPN by tedy mělo být vystaveno elektronicky, v papírové podobě pouze při technickém výpadku. Rozhodnutí o DPN pro příslušníky bude možné vystavit stejně jako u pojištěnců ČSSZ prostřednictvím lékařského softwaru (bude-li používán i pro účely eNeschopenky) nebo prostřednictvím aplikace na ePortálu ČSSZ. V rozhodnutí se uvádí příslušný orgán nemocenského pojištění, a to výběrem z přednastaveného číselníku (např. u policistů bude vybrána položka „Bezpečnostní sbory ČR“). Pokud bude vybrán jiný orgán nemocenského pojištění než ČSSZ, podání bude následně vyzvednuto z úložiště na ČSSZ tímto příslušným orgánem, vše proběhne automatizovaně.