Výše a platba pojistného

Výše a výpočet pojistného

Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se jedná o kalendářní rok a vyměřovacím základem pro pojistné je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu. Je-li takto stanovená částka nižší než zákonem stanovený nejnižší vyměřovací základ, odvádí OSVČ pojistné z nejnižšího vyměřovacího základu.

Pro výpočet pojistného se nejprve stanoví vyměřovací základ všech zaměstnanců zaměstnavatele účastných nemocenského a důchodového pojištění. Pojistné se u zaměstnance bez účasti na důchodovém spoření vypočte jako 6,5 % z vyměřovacího základu a u zaměstnance s účastí na  důchodovém spoření vypočte jako 3,5 % z vyměřovacího základu. U zaměstnavatele se vypočte pojistné ve výši 25 % nebo 26 % z úhrnu vyměřovacích základů všech jeho zaměstnanců. Nakonec sečte pojistné za sebe a za všechny zaměstnance a celkovou částku odvede na účet příslušné OSSZ.

Zaměstnavatelé si mohou podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o pojistném sami stanovit zvýšenou sazbu pojistného na nemocenské pojištění ve výši 3,3 % (celkem ve výši 26 %) a podle ustanovení § 9 odst. 2 odečítají z částky pojistného za kalendářní měsíc polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtovali a vyplatili svým zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti podle ustanovení § 192 odst. 2 zákoníku práce, pokud splňují podmínku, že  jejich průměrný počet zaměstnanců je menší než 26 zaměstnanců a tuto skutečnost písemně oznámili místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (vzor doporučujícího oznámení – viz tiskopisy > nemocenské pojištění), a to

 • Nejpozději do 20. ledna kalendářního roku, pro který si tuto sazbu stanovil, přičemž se k oznámení podanému po tomto datu nepřihlíží; zvýšenou sazbu pojistného zaměstnavatel musí používat po celý kalendářní rok, nebo
 • v průběhu kalendářního roku, jedná-li se o zaměstnavatele, který se stal zaměstnavatelem v průběhu kalendářního roku, přičemž se zvýšená sazba pojistného používá od kalendářního měsíce, ve kterém bylo písemné oznámení podáno, až do konce kalendářního roku.

Zaměstnavatelé, kteří nesplňují podmínku pro stanovení zvýšené sazby pojistného nebo zaměstnavatelé, kteří nevyužili zákonné možnosti stanovit si zvýšenou sazbu pojistného, používají sazbu pojistného na nemocenské pojištění ve výši 2,3 % (celkem 25 %) podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o pojistném a nemohou zároveň odečítat z částky pojistného za kalendářní měsíc polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtovali a vyplatili svým zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti podle ustanovení § 192 odst. 2 zákoníku práce.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádí pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 %.

Jestliže je OSVČ účastna dobrovolného důchodového spoření, je snížena sazba pojistného z 29,2 % (28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) na 26,2 % (25 % na důchodové pojištění, 1,2 % na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) pro pojistné za celý kalendářní rok, kdy účast na důchodovém spoření vznikla, trvá, či zanikla. Pro účely placení záloh platí snížená sazba pojistného od měsíce, ve kterém účast na důchodovém spoření vznikla.

 

Způsob platby pojistného

Pojistné se platí v české měně bezhotovostním převodem z účtu, v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence. Jde-li o částku do 10 000 Kč, lze pojistné uhradit též v hotovosti v pokladně příslušné OSSZ. Od 1. 1. 2010 se  v případě placení na účet příslušné OSSZ považuje za den platby den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb příslušné OSSZ.

Zákon č. 263/2002 Sb. - placení dlužného pojistného společníkem obchodní společnosti anebo členem statutárního orgánu

V zákoně o pojistném je v ustanovení § 12 odst. 3 stanoveno, že pojistné, které dluží obchodní společnost nebo družstvo, může zaplatit též společník obchodní společnosti anebo člen statutárního orgánu nebo dozorčí rady této společnosti nebo člen představenstva nebo družstva; to platí též pro osobu, která byla tímto společníkem nebo členem.

Aby bylo možné na příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ platbu výše vyjmenovaných osob za obchodní společnost nebo družstvem identifikovat, je nutné, aby plátci dlužného pojistného za obchodní společnost nebo družstvo sdělili příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ následující údaje:

 • jméno, příjmení, rodné číslo osoby, která dlužné pojistné za obchodní společnost platí,
 • jakou z vyjmenovaných funkcí (§ 12 odst. 3 zákona o pojistném) daná osoba v obchodní společnosti nebo v družstvu zastává (zastávala) – tuto skutečnost je nutno doložit,
 • název obchodní společnosti nebo družstva, za které pojistné platí,
 • variabilní symbol přidělený OSSZ/PSSZ/MSSZ této obchodní společnosti nebo družstvu,
 • číslo účtu, ze kterého výše uvedená osoba úhradu provedla (provede),
 • období, za které je pojistné výše uvedenou osobou hrazeno,
 • výše částky, která je (bude) uhrazena,
 • datum platby.

Zároveň je nutné, aby plátce dlužného pojistného písemně prohlásil, že jde o platbu za obchodní společnost nebo družstvo ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona o pojistném.

Způsob placení tohoto dlužného pojistného se provádí v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona o pojistném, to znamená, že se platí v české měně

 • na příslušný účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení vedený u poskytovatele platebních služeb nebo
 • vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pověřenému přijímat pojistné, max. 10 000 Kč v jednom kalendářním dni.

Ke sdělení výše uvedených údajů a prohlášení doporučujeme využít formulář, který je k dispozici na OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Aktualizováno v prosinci 2013

Kontakty

 

Výše pojistného detailně