Výše a platba pojistného

Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se jedná o kalendářní rok a vyměřovacím základem pro pojistné je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu. Je-li takto stanovená částka nižší než zákonem stanovený nejnižší vyměřovací základ, odvádí OSVČ pojistné z nejnižšího vyměřovacího základu.

Pro výpočet pojistného se nejprve stanoví vyměřovací základ všech zaměstnanců zaměstnavatele účastných nemocenského a důchodového pojištění. Pojistné se u zaměstnance bez účasti na důchodovém spoření vypočte jako 6,5 % z vyměřovacího základu a u zaměstnance s účastí na  důchodovém spoření jako 3,5 % z vyměřovacího základu. U zaměstnavatele se vypočte pojistné ve výši 25 % z úhrnu vyměřovacích základů všech jeho zaměstnanců. Nakonec sečte pojistné za sebe a za všechny zaměstnance a celkovou částku odvede na účet příslušné OSSZ.

S účinností od 1. 1. 2015 dochází v zákoně č. 589/1992 Sb. ke změně v § 7, který upravuje sazby pojistného. Zaměstnavatelé již nebudou mít možnost stanovit si tzv. zvýšenou sazbu pojistného ve výši 26 % a odečítat od pojistného ½ zúčtované a vyplacené náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádí pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 %.

Jestliže je OSVČ účastna dobrovolného důchodového spoření, je snížena sazba pojistného z 29,2 % (28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) na 26,2 % (25 % na důchodové pojištění, 1,2 % na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) pro pojistné za celý kalendářní rok, kdy účast na důchodovém spoření vznikla, trvá, či zanikla. Pro účely placení záloh platí snížená sazba pojistného od měsíce, ve kterém účast na důchodovém spoření vznikla.

 

Způsob platby pojistného

Pojistné se platí v české měně bezhotovostním převodem z účtu, v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence. Jde-li o částku do 10 000 Kč, lze pojistné uhradit též v hotovosti v pokladně příslušné OSSZ. Od 1. 1. 2010 se  v případě placení na účet příslušné OSSZ považuje za den platby den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb příslušné OSSZ.

 

Placení dlužného pojistného společníkem obchodní společnosti anebo členem statutárního orgánu

V § 12 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném“) je stanoveno, že pojistné, které dluží obchodní společnost nebo družstvo, může zaplatit též společník obchodní společnosti anebo člen statutárního orgánu nebo dozorčí rady této společnosti nebo člen představenstva nebo družstva; to platí též pro osobu, která byla tímto společníkem nebo členem.

Aby bylo možné na příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno platbu výše vyjmenovaných osob za obchodní společnost nebo družstvem identifikovat, je nutné, aby plátci dlužného pojistného za obchodní společnost nebo družstvo sdělili příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno následující údaje:

 • jméno, příjmení, rodné číslo osoby, která dlužné pojistné za obchodní společnost platí,
 • jakou z vyjmenovaných funkcí (§ 12 odst. 3 zákona o pojistném) daná osoba v obchodní společnosti nebo v družstvu zastává (zastávala) – tuto skutečnost je nutno doložit,
 • název obchodní společnosti nebo družstva, za které pojistné platí,
 • variabilní symbol přidělený OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno této obchodní společnosti nebo družstvu,
 • číslo účtu, ze kterého výše uvedená osoba úhradu provedla (provede),
 • období, za které je pojistné výše uvedenou osobou hrazeno,
 • výše částky, která je (bude) uhrazena,
 • datum platby.

Zároveň je nutné, aby plátce dlužného pojistného písemně prohlásil, že jde o platbu za obchodní společnost nebo družstvo ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona o pojistném.

Způsob placení tohoto dlužného pojistného se provádí v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona o pojistném, to znamená, že se platí v české měně

 • na příslušný účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno vedený u poskytovatele platebních služeb nebo
 • vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno pověřenému přijímat pojistné, max. 10 000 Kč v jednom kalendářním dni.

Ke sdělení výše uvedených údajů a prohlášení doporučujeme využít formulář, který je k dispozici na OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

 

Aktualizováno v prosinci 2014

Kontakty

 

Výše pojistného detailně

 • Sazba pojistného
  Sazby pojistného jsou stanoveny zvlášť pro zaměstnavatele, zvlášť pro zaměstnance či OSVČ.
 • Výpočet pojistného
  Pojistné se vypočítává z vyměřovacího základu.
 • Přehled o výši pojistného od 1. 1. 2015
  V návaznosti na legislativní změny v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které nabývají účinnosti 1. 1. 2015, byl nově upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného“ pro rok 2015.