Výše a platba pojistného

Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se jedná o kalendářní rok a vyměřovacím základem pro pojistné je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu. Je-li takto stanovená částka nižší než zákonem stanovený nejnižší vyměřovací základ, odvádí OSVČ pojistné z nejnižšího vyměřovacího základu.

Pro výpočet pojistného se nejprve stanoví vyměřovací základ všech zaměstnanců zaměstnavatele účastných nemocenského a důchodového pojištění. Pojistné se u zaměstnance vypočte jako 6,5 % z vyměřovacího základu. U zaměstnavatele se vypočte pojistné ve výši 25 % z úhrnu vyměřovacích základů všech jeho zaměstnanců. Nakonec sečte pojistné za sebe a za všechny zaměstnance a celkovou částku odvede na účet příslušné OSSZ.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádí pojistné ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu (z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti).

Pojistné se platí v české měně na příslušný účet příslušné OSSZ vedený u poskytovatele platebních služeb. Jde-li o částku do 10 000 Kč, lze pojistné uhradit též v hotovosti v pokladně příslušné OSSZ. V případě placení na účet příslušné OSSZ se za den platby považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb příslušné OSSZ.

 

Placení dlužného pojistného společníkem obchodní společnosti anebo členem statutárního orgánu

V ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném“) je stanoveno, že pojistné, které dluží obchodní společnost nebo družstvo, může zaplatit též společník obchodní společnosti anebo člen statutárního orgánu nebo dozorčí rady této společnosti nebo člen představenstva nebo družstva; to platí též pro osobu, která byla tímto společníkem nebo členem.

Aby bylo možné na příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno platbu výše vyjmenovaných osob za obchodní společnost nebo družstvem identifikovat, je nutné, aby plátci dlužného pojistného za obchodní společnost nebo družstvo sdělili příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno následující údaje:

 • jméno, příjmení, rodné číslo osoby, která dlužné pojistné za obchodní společnost platí,
 • jakou z vyjmenovaných funkcí (§ 12 odst. 3 zákona o pojistném) daná osoba v obchodní společnosti nebo v družstvu zastává (zastávala) – tuto skutečnost je nutno doložit,
 • název obchodní společnosti nebo družstva, za které pojistné platí,
 • variabilní symbol přidělený OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno této obchodní společnosti nebo družstvu,
 • číslo účtu, ze kterého výše uvedená osoba úhradu provedla (provede),
 • období, za které je pojistné výše uvedenou osobou hrazeno,
 • výše částky, která je (bude) uhrazena,
 • datum platby.

Zároveň je nutné, aby plátce dlužného pojistného písemně prohlásil, že jde o platbu za obchodní společnost nebo družstvo ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona o pojistném.

Způsob placení tohoto dlužného pojistného se provádí v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona o pojistném, to znamená, že se platí v české měně

 • na příslušný účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno vedený u poskytovatele platebních služeb nebo
 • vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno pověřenému přijímat pojistné, max. 10 000 Kč v jednom kalendářním dni.

Ke sdělení výše uvedených údajů a prohlášení doporučujeme využít formulář, který je k dispozici na OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

 

Aktualizováno: v prosinci 2016

Kontakty

 

Výše pojistného detailně

 • Sazba pojistného
  Sazby pojistného jsou stanoveny zvlášť pro zaměstnavatele, zvlášť pro zaměstnance či OSVČ.
 • Výpočet pojistného
  Pojistné se vypočítává z vyměřovacího základu.