ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Zpracování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020


Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), která aspoň po část roku 2020 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost (dále jen „SVČ“), je povinna podat přehled o příjmech a výdajích příslušné správě sociálního zabezpečení ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, kdy měla dle daňového řádu podat daňové přiznání za rok 2020. S ohledem na opatření přijatá zákonem č. 136/2020 Sb., kterým se zmírňují dopady epidemiologické krize Covid-19 na OSVČ, dochází ke změně při stanovení výše pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), které je OSVČ povinna zaplatit, pokud v období 3 – 8/2020 OSVČ vykonávána SVČ aspoň v jednom měsíci.

Stanovení vyměřovacího základu se v porovnání s předchozími roky nemění. Jeho výše činí 50 % daňového základu, je-li však takto vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální stanovený pro rok 2020, vypočte se pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Výše minimálního vyměřovacího základu se rovná součinu počtu měsíců, ve kterém byla SVČ v roce 2020 vykonávána a minimálního měsíčního vyměřovacího základu stanoveného pro rok 2020. Do měsíců výkonu SVČ se nezapočítávají měsíce, ve kterých měla OSVČ nárok na výplatu dávky z nemocenského pojištění OSVČ (s výjimkou otcovské) po celý kalendářní měsíc. Pro hlavní SVČ je minimální měsíční vyměřovací základ stanoven ve výši 8 709 Kč, pro vedlejší SVČ ve výši 3 484 Kč.

Příklad:
OSVČ vykonávala po celý rok 2020 hlavní SVČ, od 15. 2. do 11. 4. 2020 pobírala nemocenské. Její minimální vyměřovací základ za rok 2020 bude stanoven jako součin částky 8 709 Kč a 11 měsíců, protože v březnu měla OSVČ nárok na nemocenské po celý kalendářní měsíc (8 709 x 11 = 95 799 Kč). Bude-li však 50 % daňového základu vyšší než částka 95 799 Kč, platí tento vyšší vyměřovací základ vypočtený z daňového základu.

Dle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 136/2020 Sb. se pojistné stanovené z vyměřovacího základu za rok 2020 snižuje za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána v období března až srpna 2020 SVČ, o částku 2 544 Kč, vykonávala-li OSVČ hlavní SVČ, nebo o částku 1 018 Kč, vykonávala-li OSVČ vedlejší SVČ.

Dle ustanovení § 5b odst. 1 a 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro účely stanovení vyměřovacího základu pro pojistné, se za kalendářní měsíc výkonu SVČ nepovažuje ten kalendářní měsíc, ve kterém po celý měsíc trval nárok na dávku z nemocenského pojištění OSVČ. Z uvedeného důvodu se pojistné stanovené z vyměřovacího základu za rok 2020 nesnižuje za kalendářní měsíce v období března až srpna 2020, v nichž měla OSVČ po celý měsíc nárok na dávku z nemocenského pojištění OSVČ.

Příklad pro hlavní SVČ:
Daňový základ OSVČ, která po dobu 12 měsíců vykonávala v roce 2020 hlavní SVČ, činí 200 000 Kč. 50 % daňového základu je 100 000 Kč, minimální vyměřovací základ činí 12 x 8 709 = 104 508 Kč. Pojistné z této vyšší částky činí 30 517 Kč.
Jestliže tato OSVČ zaplatila zálohy na pojistné v roce 2020 za měsíce 1-2/2020 ve výši 2 388 Kč a za měsíce 9 -12/2020 ve výši 2 544 Kč, úhrn zaplacených záloh činí 14 952 Kč. Částka, o kterou si OSVČ na přehledu pojistné sníží, je 6 x 2 544 Kč = 15 264 Kč.
OSVČ si od vypočteného pojistného nejprve odečte částku, o kterou se pojistné dle zákona č. 136/2020 Sb. snižuje, nejvýše však do výše nuly, a až poté si odečte uhrazené zálohy:
30 517 – 15 264 – 14 952 = 301 Kč; OSVČ na přehledu uvede, že její doplatek činí 301 Kč.

Pokud by tato OSVČ měla po celý březen 2020 nárok na nemocenské, byl by její vyměřovací základ v minimální výši stanoven jako 11 x 8 709 = 95 799 Kč. V takovém případě by platil vyměřovací základ ve výši 100 000 Kč (50 % daňového základu). Pojistné ve výši 29 200 Kč (29,2 % z vyměřovacího základu) by bylo poníženo o pouze 5 x 2 544 = 12 720 Kč (v březnu byl nárok na nemocenské po celý měsíc a proto za tento měsíc pojistné nelze snížit) a následně o úhrn zaplacených záloh (29 200 – 12 720 – 14 952 = 1528). OSVČ by na přehledu uvedla doplatek ve výši 1 528 Kč.

Příklad pro vedlejší SVČ:
Daňový základ OSVČ, která vykonávala v roce 2020 od února do listopadu (10 měsíců) vedlejší SVČ, činí 100 000 Kč. Rozhodná částka zakládající účast na důchodovém pojištění pro rok 2020 je 83 603 Kč pro 12 měsíců.  Pro 10 měsíců vedlejší činnosti se tato sníží o 2 dvanáctiny zaokrouhlené nahoru: 83 603 – (2 x 6 967) = 69 669 Kč. Protože daňový základ je vyšší než takto vypočtená rozhodná částka, vznikla účast na důchodovém pojištění. 50 % daňového základu je 50 000 Kč, minimální vyměřovací základ činí 10 x 3 484 = 34 840 Kč. Pojistné z 50 000 Kč (vyšší než minimální) činí 14 600 Kč.
Jestliže tato OSVČ byla povinna platit a zaplatila zálohy na pojistné v roce 2020 za měsíce 1-2/2020 ve výši např. 1 200 Kč a za 9-12 ve výši 1 650 Kč, úhrn zaplacených záloh činí 9 000 Kč. Částka, o kterou si OSVČ na přehledu pojistné sníží, je 6 x 1 018 Kč = 6 108 Kč.
OSVČ si od vypočteného pojistného nejprve odečte částku, o kterou se pojistné dle zákona č. 136/2020 Sb. snižuje, nejvýše však do výše nuly, a až poté si odečte uhrazené zálohy:
14 600 – 6 108 – 9 000 = – 508 Kč; OSVČ na přehledu uvede, že její přeplatek činí – 508 Kč.

Příklad pro hlavní i vedlejší SVČ:
Daňový základ OSVČ, která vykonávala od ledna do dubna vedlejší SVČ a od května do prosince hlavní SVČ, činí 82 800 Kč. Na hlavní SVČ připadá daňový základ [(82 800/12) x 8] = 55 200 Kč. Na období vedlejší SVČ 27 600 Kč [(82 800/12) x 4]. Rozhodná částka zakládající účast na důchodovém pojištění pro rok 2020 je 83 603 Kč pro 12 měsíců. Pro 4 měsíce vedlejší činnosti se tato sníží o 8 dvanáctin zaokrouhlené nahoru: 83 603 – (8 x 6 967) = 27 867 Kč. Protože daňový základ z vedlejší SVČ je pouze 27 600 Kč, nevznikla za tyto měsíce účast na důchodovém pojištění. 50 % z daňového základu pro hlavní SVČ je 27 600 Kč, minimální vyměřovací základ pro měsíce hlavní SVČ činí  8 x 8 709 = 69 672 Kč. Pojistné z 69 672 Kč (minimální vyšší než z daňového základu) je 20 345 Kč. 
Jestliže tato OSVČ nebyla povinna v roce 2020 platit zálohy na pojistné za 1-2 a zaplatila zálohy za měsíce 9-12 ve výši 2 544 Kč, úhrn zaplacených záloh tedy činí 10 176 Kč. Částka, o kterou si OSVČ na přehledu pojistné sníží, je (2 x 1 018 přestože za vedlejší SVČ účast na důchodovém pojištění nevznikla) + (4 x 2 544) = 12 212 Kč. 
OSVČ si od vypočteného pojistného nejprve odečte částku, o kterou se pojistné dle zákona č. 136/2020 Sb. snižuje, nejvýše však do výše nuly, a až poté si odečte uhrazené zálohy:
20 345 – 12 212 – 10 176 = – 2 043 Kč; OSVČ na přehledu uvede, že její přeplatek činí – 2 043 Kč.