ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Okresní správa sociálního zabezpečení Vyškov, Dvořákova 36, 682 01 Vyškov, přijme zaměstnance na pozici:

Vedoucí Lékař/lékařka v oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Vyškov

Náplň práce: posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení a pro účely poskytnutí dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách (tzn. posuzování invalidity a změny stupně invalidity, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu dítěte a jeho neschopnosti vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost, posuzování zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku a posuzování stupně závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči).

Řízení, organizování, kontrolování a hodnocení práce podřízených zaměstnanců a odpovědnost za chod oddělení lékařské posudkové služby.        

Požadujeme:

 • absolvování nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném vysokoškolském lékařském magisterském studijním programu,
 • členství v České lékařské komoře,
 • získání specializované způsobilosti (v některém z oborů specializačního vzdělávání s výjimkou: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství),
 • absolvování certifikovaného kurzu pro posudkové lékařství zakončeného atestací z posudkového lékařství nejpozději do 3 let od zařazení nebo jmenování na pracovní místo lékaře lékařské posudkové služby,
 • svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • v případě narození přede dnem 2. prosince 1971, předložení originálu nebo úředně ověřené kopie osvědčení dle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lustrační zákon“), o tom, že uchazeč nebyl:
  1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti;
  2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.

Pro účely přijímacího řízení postačí doložit, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích přijímacího řízení;

 • v případě narození přede dnem 2. prosince 1971, předložení čestného prohlášení dle § 4 odst. 3 lustračního zákona o tom, že uchazeč nebyl:
  1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1968 do 1. 5. 1969;
  2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti;
  3. příslušníkem Lidových milicí;
  4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968;
  5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek, případně lze sjednat i zkrácený úvazek; dle dohody je možná i forma práce z domova (home office),
 • platové zařazení v 13. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění,
 • 200 hodin (25 dní) dovolené za kalendářní rok (při plném úvazku),
 • 5 dní indispozičního volna,
 • stravovací poukázky.

Nástup dle dohody.

Bližší informace může poskytnout JUDr. Pištělková, ředitelka OSSZ Vyškov, tel. 950 198 215.

Pokud máte zájem o uvedenou pozici a splňujete dané požadavky, vyplňte, prosím, následující dotazník nejpozději do 31. 03. 2023. Do 1 měsíce od odeslání dotazníku budete informováni o dalším postupu.

Mám zájem o tuto pozici