ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Volná místa v pracovním poměru


ČSSZ, A. Barcala 1461, České Budějovice  přijme: 

Posudkového lékaře/posudkovou lékařku v oddělení lékařské posudkové služby

 • Náplň práce: vypracovávání posudků o zdravotním stavu a pracovní schopnosti občanů pro rozhodovací činnost ČSSZ v řízení o námitkách ve věcech důchodového pojištění a pro rozhodování ČSSZ o odvolání ve správním řízení ve věcech nemocenského pojištění,
 • vypracovávání odborných lékařských stanovisek v případech mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí, kdy v prvním stupni rozhodla příslušná územní organizační jednotka ČSSZ,
 • provádění recenzí posudkových spisů a změnových protokolů se zaměřením na vyznačení odborných, formálních a procesních chyb, vyhodnocování postupů lékařů při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů,
 • kontrole dodržování právních předpisů a metodických pokynů v oblasti LPS, zabezpečování jednotného výkonu posudkové činnosti, včetně provádění metodických dohlídek na odděleních LPS OSSZ v rozsahu daném organizačním řádem,
 • účasti na tvorbě metodických pokynů pro posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti občanů, spolupráci na vývoji speciálních programů užívaných LPS, podílu na tvorbě celostátní koncepce LPS, kterou tvoří MPSV,
 • vypracování stanovisek k rozhodování ČSSZ o odvolání proti rozhodnutí územní organizační jednotky o uložení pokuty zdravotnickému zařízení za neplnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení,
 • vypracování stanovisek k rozhodování ČSSZ o odvolání proti rozhodnutí územní organizační jednotky o uložení pokuty zdravotnickému zařízení za neplnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení,
 • vypracování stanovisek a odborných lékařských podkladů k vyřizování stížností za zaměstnance LPS ve svěřené oblasti, vyřizování podání občanů a institucí, týkajících se odborných postupů LPS,
 • vyhodnocení statistických údajů o činnosti LPS, o vývoji invalidizace a dočasné pracovní neschopnosti ve vztahu k nemoci ve svěřené oblasti,
 • spoluúčasti na provádění specializační přípravy posudkových lékařů a na zajišťování dalšího odborného vzdělávání posudkových lékařů,
 • plnění dalších úkolů v souladu se sjednaným druhem práce dle pokynů nadřízeného.posuzování zdravotního stavu občanů v záležitostech lékařské posudkové služby.      

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v akreditovaném lékařském magisterském studijním programu - absolvování nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku,
 • členství v České lékařské komoře,  
 • získání specializované způsobilosti (v některém z oborů specializačního vzdělávání s výjimkou: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství),
 • absolvování certifikovaného kurzu pro posudkové lékařství zakončeného atestací z posudkového lékařství nejpozději do 3 let od zařazení nebo jmenování na služební místo lékaře lékařské posudkové služby,
 • svéprávnost,
 • bezúhonnost.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, 
 • platové zařazení ve 14. platové třídě podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., v platném znění,
 • 25 dní dovolené za kalendářní rok, 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • stravenky.

Nástup v červnu 2019 nebo dle dohody.

Pokud máte zájem o uvedenou pozici a splňujete dané požadavky, vyplňte, prosím, následující dotazník nejpozději  do 30. 6. 2019. Do 1 měsíce od odeslání dotazníku budete informováni o dalším postupu.

Mám zájem o tuto pozici