ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

(aktualizováno 14. 4. 2021)

18 05/2021 Praha

Návrat dětí k prezenční výuce: ČSSZ radí, jak správně podat žádost o krizové ošetřovné

18. 05. 2021

V souvislosti s postupným návratem k prezenční výuce ve školských zařízeních nastává po skončení rotační výuky konec potřeby péče o dítě v týdnech, kdy probíhala výuka distanční formou a o děti bylo nutné doma pečovat s nárokem na ošetřovné dle zákona č. 438/2020 Sb. ČSSZ připomíná, že při skončení potřeby péče o dítě lze žádost o dávku podat i před koncem měsíce, a dále upozorňuje na nejčastější chyby při vyplňování tiskopisu žádosti o ošetřovné.

Ukončení potřeby péče o dítě a podání žádosti o dávku krizového ošetřovného

V případě, kdy v průběhu kalendářního měsíce s ukončením rotační výuky končí také potřeba péče 
o dítě, nemusí pečující osoba – pojištěnec žádající o dávku – čekat s podáním žádosti až po skončení daného kalendářního měsíce.

Pokud dítě začne od 17. 5. 2021 chodit do školy v „běžném režimu“, tj. navrátí se k prezenční formě výuky, končí potřeba péče o dítě ke dni 16. 5. 2021. Rodič tak může od 17. 5. 2021 opět chodit do zaměstnání a ještě téhož dne také může zaměstnavateli předat žádost o ošetřovné za měsíc květen

 

Nejčastější chyby u žádostí o krizové ošetřovné

Při průběžném zpracovávání doručených tiskopisů žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení se pracovníci jednotlivých okresních správ sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) setkávají s tím, že tyto tiskopisy ve spoustě případů obsahují chyby a nekompletní údaje.

 

Z nejčastějších situací, kdy dochází k chybnému vyplnění tiskopisů, upozorňujeme zejména na následující:

 • Nesprávné využívání navazujících žádostí o ošetřovné při péči o dítě – tzn. i přesto, že se jedná o pokračování v péči o dítě, si pojištěnec vygeneruje žádost s novým číslem rozhodnutí.

  V případech, kdy péče o dítě přetrvává do dalšího měsíce, je třeba využívat číslo z již zaslané žádosti za minulý měsíc, aby došlo ke správnému spárování a následnému bezproblémovému zpracování dávky a včasné výplatě.
   
 • Postup žadatelů v případě, kdy potřeba péče skončila, ale další měsíc nastala skutečnost, která zakládá novou potřebu péče.

  V případech, kdy v rámci kalendářního měsíce skočila potřeba péče o dítě, tj. došlo k obnovení plné docházky do školy namísto rotace, žadatel podá za daný kalendářní měsíc poslední vyplněný tiskopis žádosti s doposud používaným číslem žádosti. Pokud v následujícím kalendářním měsíci vznikne nová potřeba péče o dítě (např. pozitivní test na COVID-19 u dítěte či spolužáka ve třídě, což v obou případech vede k zákazu osobní přítomnosti dítěte ve škole), je třeba ze strany žadatele vytvořit novou žádost o dávku a současně si vygenerovat také nové číslo žádosti. Podmínky nároku na dávku se budou posuzovat ke dni vzniku této nové potřeby péče.
   
 • Při střídání dvou osob, např. rodičů, v péči o dítě není v žádosti uvedena druhá osoba, se kterou se střídají.

  V případech, kdy se střídají při poskytování péče dvě osoby, uvádí každá ze střídajících se osob ve své žádosti i údaje o druhé osobě, s níž se střídá v péči o dítě, a také dny, kdy péči poskytovala druhá osoba.
   
 • Často chybí na tiskopisu podpis pojištěnce – žadatele o dávku.

  Tiskopisem je uplatňován nárok na dávku ošetřovného, a je tedy třeba, aby jej na příslušném místě žadatel vlastnoručně podepsal. Neodepsanou žádost není možné zpracovat a ze strany OSSZ je nutno podniknout potřebné kroky k odstranění vady, které prodlužují zpracování 
  a výplatu dávky.

   
 • V části Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě často chybí doplnění sjednané pracovní doby.

  Údaj o sjednané pracovní době je pro okresní správu sociálního zabezpečení nezbytný z důvodu výpočtu minimální výše denní dávky ošetřovného, která se při úvazku menším než 1 poměrně snižuje. Pokud zaměstnavatel údaj o sjednané pracovní době neuvede, musí být tento údaj došetřen, čímž je zpožděno zpracování a výplata dávky žadateli.

Upozorňujeme také žadatele o dávku, aby nezasílali žádosti přímo OSSZ. Zpracování
a výplata dávky se tím neurychlí, naopak se vše zkomplikuje a zpozdí. Tiskopisy je nezbytně nutné nejprve předat zaměstnavateli, který je doplní a sám následně bezodkladně zašle OSSZ.

Dovolujeme si také požádat zaměstnavatele, aby při vyplňování údajů za zaměstnavatele současně překontrolovali i část tiskopisu vyplněnou žadatelem o dávku a svým zodpovědným přístupem pomohli žadatelům – svým zaměstnancům – k tomu, aby jim byla řádně a včas vyplacena dávka ošetřovného.

Pokud budou doručovány tiskopisy neúplné či chybně vyplněné, musí vše potřebné ke zpracování dávky došetřit a dořešit zaměstnanci OSSZ a vyplácení dávek se tak zbytečně zpožďuje. Přibývá pak práce především zaměstnavatelům, kterým jsou doklady vraceny k doplnění.

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace