ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Instrukce pro vyplňování formuláře E 213


Bod 1.1 – vyplní ČSSZ, případně příslušná OSSZ/PSSZ - uvede zahraničního plátce dávky

Bod 1.2 – vyplní příslušná OSSZ/PSSZ

Bod 1.3 – vyplní ošetřující lékař, který zprávu vystavil.
V bodu 1.3.1 uvede své jméno a příjmení.
V bodu 1.3.2 uvede svou adresu, dále podpis a razítko.
Bod 1.3.3 nevyplňuje za předpokladu, že se jméno ošetřujícího lékaře shoduje se jménem, pod nímž je zdravotnické zařízení registrováno.

Bod 1.4 – vyplní příslušná OSSZ/PSSZ, která vyžádala u ošetřujícího lékaře vyšetření - uvede adresu OSSZ/PSSZ, razítko OSSZ/PSSZ, jméno a podpis pracovníka OSSZ/PSSZ

Body 2.1 a 2.2 - vyplní ošetřující lékař
V bodu 2.1 uvede datum, kdy pacienta sám vyšetřil.
V bodu 2.2 může odkázat na bod 6 - Dodatečný list pro další nálezy specialistů.
Ošetřující lékař vyplní záhlaví každého listu, tzn. jméno a příjmení a datum narození vyšetřované osoby.

Body 3 – 8 včetně podbodů - vyplní ošetřující lékař
Vyplnění provede na základě vlastního vyšetření a výsledků odborných a laboratorních vyšetření, která jsou součástí zdravotnické dokumentace jím vedené o vyšetřované osobě.

Pod bodem 8 ošetřující lékař stvrdí svým razítkem a podpisem správnost svého vyšetření a jím uvedených údajů.

Body 9 – 12 - ošetřující lékař není povinen vyplňovat.

Všechny související posudkově významné podklady, které má ošetřující lékař ve zdravotnické dokumentaci přiloží k formuláři E 213 CZ.

Bod 12 - potvrdí lékař referátu LPS ČSSZ - uvede razítko OSSZ/PSSZ, datum, jmenovku a podpis.

Dodatečné stránky 1, 2, 3, 4 a 5 formuláře E 213
Ošetřující lékař vyplní jen na písemné vyžádání lékaře OSSZ, jde-li o pacienty, kteří žádají o invalidní důchod v Nizozemsku, Velké Británii, Norsku, Polsku a Maďarsku. Dodatečné stránky se vyplňují na základě údajů založených ve zdravotnické dokumentaci pacienta, příp. po konzultaci s lékařem závodní preventivní péče.
 

Vysvětlivky k některým bodům formuláře E 213 CZ

Ošetřující lékař uvede vždy ta vyšetření, která jsou posudkově významná pro konkrétní zdravotní postižení vyšetřovaného. Taková vyšetření, která zřejmě nebudou mít pro posouzení zdravotní stavu posudkový význam, může ošetřující lékař uvést jako výpis ze zdravotnické dokumentace, případně takový bod proškrtne.

Ošetřující lékař nenechává prázdnou rubriku, aby nemohla být dodatečně vyplněna neoprávněnou osobou.

4.5.7 „EKG (v klidu)“
Ošetřující lékař uvede jen, pokud je v dokumentaci (grafický záznam je v příloze).

Příloha „Měření pohybového ústrojí“
Ošetřující lékař vyplní v případě, kdy lze předpokládat, že invalidizující diagnózou bude postižení pohybového ústrojí. Tuto přílohu vyplňuje v odůvodněných případech ortoped, revmatolog, neurolog, rehabilitační lékař či chirurg na základě písemného vyžádání lékařem OSSZ; výkon se odbornému lékaři proplácí zvlášť podle platného Seznamu výkonů s bodovými hodnotami.

5.1 „Funkce plic“
Ošetřující lékař uvede stručný opis vyšetření dostupného ve zdravotnické dokumentaci s uvedením data vyšetření, odborného lékaře a zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo a přiložení jeho kopie – event. nové odborné vyšetření provede odborný lékař na základě vyžádání OSSZ.

5.2 „Srdeční funkce/zátěžové EKG“
Ošetřující lékař uvede stručný opis vyšetření dostupného ve zdravotnické dokumentaci s uvedením data vyšetření, odborného lékaře a zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo a přiložení jeho kopie – event. nové odborné vyšetření provede odborný lékař na základě vyžádání OSSZ.

5.3 „Dopplerova ultrasonografie (srdce a cévy)“
Ošetřující lékař uvede stručný opis vyšetření dostupného ve zdravotnické dokumentaci s uvedením data vyšetření, odborného lékaře a zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo a přiložení jeho kopie – event. nové odborné vyšetření provede odborný lékař na základě vyžádání OSSZ.

5.4.1 „Nálezy v dnešním rentgenovém vyšetření“
Ošetřující lékař uvede stručný opis vyšetření dostupného ve zdravotnické dokumentaci s uvedením data vyšetření, odborného lékaře a zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo a přiložení jeho kopie – event. nové odborné vyšetření provede odborný lékař na základě vyžádání OSSZ.

5.4.2 „Dřívější nálezy/rentgenová vyšetření provedená v minulosti“
Ošetřující lékař uvede stručný opis vyšetření dostupného ve zdravotnické dokumentaci s uvedením data vyšetření, odborného lékaře a zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo a přiložení jeho kopie - viz 5.4.1.

5.4.3 „Ultrasonografie (břišní dutina a jinde)“
Ošetřující lékař uvede stručný opis vyšetření dostupného ve zdravotnické dokumentaci s uvedením data vyšetření, odborného lékaře a zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo a přiložení jeho kopie – event. nové odborné vyšetření provede odborný lékař na základě vyžádání OSSZ.

5.4.4 „MRI a zvláštní vyšetření“
Ošetřující lékař uvede stručný opis vyšetření dostupného ve zdravotnické dokumentaci s uvedením data vyšetření, odborného lékaře a zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo a přiložení jeho kopie – event. nové odborné vyšetření provede odborný lékař na základě vyžádání OSSZ.

5.5 „Laboratorní výsledky“
Ošetřující lékař uvede opis vyšetření (včetně uvedení normálních hodnot), dostupných ve zdravotnické dokumentaci, souvisejících se všemi uváděnými závažnými diagnózami, s uvedením data vyšetření a zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo nebo přiložení jeho kopie – event. nové odborné vyšetření se provede na základě vyžádání OSSZ.

5.6 „Ostatní testy“
Ošetřující lékař uvede opis dalších vyšetření, dostupných ve zdravotnické dokumentaci a souvisejících se všemi uváděnými závažnými diagnózami, s uvedením data vyšetření, odborného lékaře a zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo nebo přiložení jeho kopie – event. nové odborné vyšetření provede odborný lékař na základě vyžádání OSSZ.

6. „Dodatečný list pro další nálezy specialistů (vyplňte pouze, pokud je to vhodné)“
Ošetřující lékař vyplní v případě, kdy pro vyplnění konkrétních lékařských nálezů nepostačily jiné položky; příp. tento bod vyplní na základě vyžádání lékaře OSSZ/PSSZ.

7. „Diagnóza
    
(doporučený kód ICD)“
Ošetřující lékař uvede slovně diagnózu (česky i latinsky), upřednostní latinské vyjádření, do tabulky uvede kód MKN 10.

8. „Shrnutí“ - analogie tiskopisu ČSSZ 89 400 1 
    „Průběh nemoci“ - analogie tiskopisu ČSSZ 89 400 1
    „Poškození zdraví“ - analogie tiskopisu ČSSZ 89 400 1
    „Funkční nedostatky“ - analogie tiskopisu ČSSZ 89 400 1