ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře lékařského SW


Nasazení nového rozhraní v 1.12 pro eNeschopenku do produkčního prostředí

Oznamujeme, že 20. 5. 2021 v nočních hodinách bude spuštěna nová verze rozhraní 1.12, která umožňuje kompletní elektronické vyřízení žádostí o souhlas lékařské posudkové služby (LPS). Pokud Vámi dodávaný SW přejde na tuto verzi, bude informace o schválení či zamítnutí předávána na toto rozhraní formou notifikace se stanoviskem LPS. Ošetřujícím lékařům v tomto případě už nebude zasílána do datové schránky.

Upozorňujeme, že pro kladné vyřízení žádostí je zpravidla nutné do žádosti přiložit i přílohu se zdůvodněním (lékařskou zprávu apod.). V případě kladného vyřízení Žádosti o zpětné uznání pak lékař posílá Opravné podání RDPN1, v případě souhlasu s uznáním DPN po ukončení předchozí DPN orgánem nemocenského pojištění lékař zasílá RDPN1 k nové DPN a v případě ostatních žádostí pak HOL s individuální vycházkou nebo změnou místa pobytu do ciziny.

Nová funkčnost bude rovněž využívána v aplikaci eNeschopenka na ePortálu ČSSZ a pro žádosti vystavené z ePortálu již také nebude zasíláno vyřízení do datové schránky.

19. 5. 2021

Upozornění na nový certifikát pro zabezpečení komunikace https://ws.cssz.cz a https://t-ws.cssz.cz

Dnes 13.5.2021 bude provedena aktualizace nového certifikátu v testovacím prostředí pro zabezpečení komunikace https://t-ws.cssz.cz. Dne 20.5.2021 bude nasazen nový certifikát i v produkčním prostředí pro zabezpečení komunikace https://ws.cssz.cz.

13. 5. 2021

Testování nového rozhraní v 1.12 a vyřizování žádostí LPS

Oznamujeme, že je možno testovat elektronické vyřizování žádostí LPS v novém rozhraní eNeschopenky v 1.12. Vzhledem ke komplexnosti řešení a nutnosti na straně ČSSZ provést rozhodovací úkon žádáme, aby testující vývojáři oznámili provedený test na podpora.eneschopenka@cssz.cz a uvedli čísla neschopenek a seznam žádostí, které potřebují vyřídit, případně s jakým výsledkem (kladné vyřízení x zamítnutí x marné uplynutí lhůty 5 pracovních dnů). Testovací identity práceneschopných se nemění.

Dále upozorňujeme, že v praxi je u většiny žádostí našimi posudkovými lékaři vyžadováno doložení lékařské zprávy či jiného dokladu, na jehož základě lze žádost kladně vyřídit. Často se stává, že tento doklad je naším posudkovým lékařem dožadován dodatečně až při vyřizování žádosti bez zaslaných příloh. Bylo by proto žádoucí při implementaci do lékařských SW podpořit zasílání příloh zároveň se žádostí vhodným upozorněním. Přílohy k žádostem však povinné být nemohou, protože v některých specifických situacích, zpravidla spojených s hospitalizací, vyžadovány nejsou.

15. 4. 2021

Informace pro eNeschopenku od 1. 1. 2020


Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni