ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Formulář E 213


Žádá-li osoba o invalidní důchod z jiného členského státu, je třeba vyplnit formulář E 213 (Podrobná lékařská zpráva), který bude zahraniční instituci sloužit jako podklad pro posouzení zdravotního stavu dané osoby pro účely přiznání invalidního důchodu.

Popis a šablona formuláře

Na formuláři E 213 jsou uvedeny informace týkající se zdravotního stavu osoby, která žádá o invalidní důchod v jiném členském státě, než ve kterém bydlí. Formulář E 213  vyplňuje v ČR ošetřující lékař v souladu s platnými vnitrostátními předpisy. Na této straně naleznete vzor formuláře E213 (DOT 571,5 kB), který však není určen ke stažení a instrukce pro vyplnění.

Postup při vystavování formuláře E 213 v případě žádosti o invalidní důchod z jiného členského státu 

Žádá-li osoba o invalidní důchod z jiného členského státu, je třeba vyplnit formulář E 213 (Podrobná lékařská zpráva), který bude zahraniční instituci sloužit jako podklad pro posouzení zdravotního stavu dané osoby pro účely přiznání invalidního důchodu.

Na formuláři E 213 jsou uvedeny informace týkající se zdravotního stavu osoby, která žádá o invalidní důchod v jiném členském státě, než ve kterém bydlí. Formulář E 213  vyplňuje v ČR ošetřující lékař v souladu s platnými vnitrostátními předpisy. Na této straně naleznete vzor formuláře E 213 (DOT 571,5 kB), který však není určen ke stažení a instrukce pro vyplnění.

Ošetřující lékař provede vyšetření zdravotního stavu, včetně vyplnění tiskopisu E 213 vždy, pokud příslušná OSSZ/PSSZ o jeho vyplnění požádá.

Pracovník OSSZ/PSSZ vyplní na formuláři E 213 CZ bod 1.2, bod 1.4 opatří  razítkem OSSZ a předá oddělení LPS OSSZ/PSSZ k zajištění. LPS OSSZ/PSSZ zašle ošetřujícímu lékaři žádost o vyšetření zdravotního stavu společně s předvyplněným formulářem E213.

Žádá-li osoba zároveň o invalidní důchod z ČR, oddělení LPS OSSZ/PSSZ zasílá ošetřujícímu lékaři k vyplnění i tiskopis „Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu“.
Ošetřující lékař provede vyžádaný výkon a zašle vyplněné formuláře  oddělení  LPS ČSSZ, které si jej vyžádalo ve lhůtě do 15 dnů nebo delší lhůtě stanovené v žádosti o provedení výkonu (§ 16 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.).

Za správný a úplný považuje lékař OSSZ/PSSZ tiskopis E 213 vyplněný v rozsahu údajů obsažených ve zdravotnické dokumentaci vyplňujícího ošetřujícího lékaře, tj. takový rozsah, který by umožnil posouzení všech závažných uvedených diagnóz podle platné legislativy ČR. To znamená, že bude obsahovat nálezy, které shromažďuje ošetřující lékař ve své zdravotnické dokumentaci v rámci dlouhodobě léčebné nebo dispenzární péče (výsledky vlastních vyšetření i  nálezy odborníků, kteří mají ošetřujícím lékařem registrovaného pacienta ve specializované dlouhodobě léčebné nebo dispenzární péči).

Poznámka:
„Podrobná lékařská zpráva“ musí poskytnout zahraničnímu nositeli pojištění podklady pro zhodnocení všech závažných zdravotních postižení, ošetřující lékař nemůže předjímat, která z diagnóz bude zahraničním nositelem pojištění vyhodnocena jako rozhodující příčina invalidity podle jeho vnitrostátních předpisů.

Pokud zahraničnímu nositeli pojištění podklady nebudou dostačovat, může požádat o jejich doplnění, a to prostřednictvím OSSZ/PSSZ. V takovém případě se lékař oddělení  LPS ČSSZ obrátí na ošetřujícího lékaře s žádostí o provedení dalších úkonů. Takto dožádané úkony jsou prováděny a hrazeny stejným způsobem jakoby se jednalo o českého pojištěnce. Pokud se zahraniční nositel pojištění nebo osoba posuzovaná přímo obrátí na ošetřujícího lékaře je třeba je odkázat na příslušnou OSSZ/PSSZ.

Úhradu nákladů spojenou s vyplněním formuláře E 213 nese instituce, která si vyplnění formuláře E 213 vyžádala, v ČR tedy výkony provedené ošetřujícím lékařem při vyplňování formuláře E 213 CZ hradí ČSSZ. Ošetřující lékař  tento specifický výkon nebo výkony vyfakturuje ČSSZ (fakturu zašle na oddělení LPS OSSZ/PSSZ, které výkon nebo výkony vyžádalo – uvedeno v záhlaví žádanky). Faktura k úhradě formuláře E 213, kterou ošetřující lékař předkládá, musí vždy obsahovat:

  1. jméno a příjmení klienta, jehož se formulář týká
  2. datum narození
  3. specifický zdravotní výkon - druh formuláře (E213)

Úhrada nákladů ošetřujícím lékařům v ČR je prováděna podle platného Věstníku MZ.