ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

9 02/2018 Praha

Na 11. únor připadá Mezinárodní den nemocných

9. 02. 2018

ČSSZ  připomíná, jaké dávky lze čerpat při nemoci či při ošetřování nemocné osoby:

  • nemocenské

  • ošetřovné

  • dlouhodobé ošetřovné (od 1. 6. 2018)

Tyto dávky nemocenského pojištění slouží k finančnímu zabezpečení ekonomicky aktivních občanů v situacích, kdy kvůli onemocnění či úrazu nebo potřebě ošetřování člena rodiny ztratí dočasně výdělek. Náleží v zásadě zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Výplatu těchto dávek zajišťují okresní správy sociálního zabezpečení v součinnosti se zaměstnavateli. Dávky se vyplácí pojištěncům na účet nebo poštovní poukázkou na adresu, a to nejpozději do 30 dnů od data, kdy byly správě sociálního zabezpečení předány potřebné podklady.

NEMOCENSKÉ

Je dávka, která náleží pojištěnci, jenž onemocní a ošetřující lékař mu vystaví tzv. neschopenku. Nemocenské náleží od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti a poskytuje se za kalendářní dny.Během prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy.Výše nemocenského činí za kalendářní den do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 60 %, od 31. dne do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 66 % a od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Při dlouhodobé neschopnosti ošetřující lékař vystavuje alespoň jednou měsíčně potvrzení o trvání neschopnosti (tzv. lístek na peníze), který je podkladem pro pravidelnou výplatu nemocenského. Neschopenku a poté lístky na peníze zaměstnanec předává svému zaměstnavateli, který vše spolu s dalšími podklady odevzdává příslušné správě sociálního zabezpečení. Podnikatelé (OSVČ) předávají doklady přímo OSSZ.

OŠETŘOVNÉ

Ošetřovné náleží zaměstnancům, kteří se potřebují krátkodobě postarat o nemocného člena rodiny - dítě, ale i dospělého žijícího ve společné domácnosti, který onemocněl nebo se mu stal úraz a jeho stav podle ošetřujícího lékaře vyžaduje péči jiné osoby. Ošetřujícímu zaměstnanci může být dávka proplacena nejdéle za 9 kalendářních dní (tj. včetně sobot, nedělí a svátků). Osamělý zaměstnanec (např. rozvedený, ovdovělý), který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Ošetřující lékař osoby, o kterou má být pečováno, vystavuje tiskopis „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“  a předává jej zaměstnanci, který bude ošetřovat. Ten tiskopis doplní a předá svému zaměstnavateli. Dávka je vyplacena poté, kdy zaměstnanec odevzdá zaměstnavateli potvrzení lékaře o ukončení nebo trvání potřeby ošetřování. Ošetřovné činí za kalendářní den 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Tuto novou dávku bude možné čerpat od 1. června 2018. Budou ho moci využít lidé, kteří jsou nemocensky pojištěni po stanovenou dobu a potřebují se postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného. Tato dávka bude náležet při ošetřování člověka, který byl aspoň 7 dnů hospitalizován v nemocnici a po propuštění bude podle potvrzení ošetřujícího lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní celodenní péči. Dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice a dávka bude činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. V průběhu uvedených 90 dnů se ošetřující osoby budou moci v ošetřování střídat. Zaměstnavatel bude moci zaměstnanci poskytnutí volna odmítnout, jen když mu budou bránit závažné provozní důvody.