ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

8 02/2019 Praha

Na 11. únor připadá Mezinárodní den nemocných

8. 02. 2019

ČSSZ připomíná, jaké dávky lze čerpat při nemoci či při ošetřování nemocné osoby:

ČSSZ  připomíná, jaké dávky lze čerpat při nemoci či při ošetřování nemocné osoby:

  • nemocenské

  • ošetřovné

  • dlouhodobé ošetřovné

Tyto dávky nemocenského pojištění slouží k finančnímu zabezpečení ekonomicky aktivních občanů v situacích, kdy kvůli onemocnění či úrazu nebo potřebě ošetřování člena rodiny ztratí dočasně výdělek. Náleží v zásadě zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Výplatu těchto dávek zajišťují okresní správy sociálního zabezpečení v součinnosti se zaměstnavateli. Dávky se vyplácí pojištěncům na účet nebo poštovní poukázkou na adresu, a to nejpozději do 30 dnů od data, kdy byly správě sociálního zabezpečení předány potřebné podklady.

 

NEMOCENSKÉ

Je dávka, která náleží pojištěnci, jenž onemocní a ošetřující lékař mu vystaví tzv. neschopenku. Nemocenské náleží od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti a poskytuje se za kalendářní dny. Během prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy. Výše nemocenského činí za kalendářní den do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 60 %, od 31. dne do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 66 % a od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Při dlouhodobé neschopnosti ošetřující lékař vystavuje alespoň jednou měsíčně potvrzení o trvání neschopnosti (tzv. lístek na peníze), který je podkladem pro pravidelnou výplatu nemocenského. Neschopenku a poté lístky na peníze zaměstnanec předává svému zaměstnavateli, který vše spolu s dalšími podklady odevzdává příslušné správě sociálního zabezpečení. Podnikatelé (OSVČ) předávají doklady přímo OSSZ.

Podrobnější informace k NEMOCENSKÉ naleznete ZDE

 

OŠETŘOVNÉ

Ošetřovné náleží zaměstnancům, kteří se potřebují krátkodobě postarat o nemocného člena rodiny - dítě, ale i dospělého žijícího ve společné domácnosti, který onemocněl nebo se mu stal úraz a jeho stav podle ošetřujícího lékaře vyžaduje péči jiné osoby. Ošetřujícímu zaměstnanci může být dávka proplacena nejdéle za 9 kalendářních dní (tj. včetně sobot, nedělí a svátků). Osamělý zaměstnanec (např. rozvedený, ovdovělý), který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Ošetřující lékař osoby, o kterou má být pečováno, vystavuje tiskopis „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ a předává jej zaměstnanci, který bude ošetřovat. Ten tiskopis doplní a předá svému zaměstnavateli. Dávka je vyplacena poté, kdy zaměstnanec odevzdá zaměstnavateli potvrzení lékaře o ukončení nebo trvání potřeby ošetřování. Ošetřovné činí za kalendářní den 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Podrobnější informace k OŠETŘOVNÉMU naleznete ZDE

 

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Tuto novou dávku je možné čerpat od 1. června 2018. Mohou ho využít lidé, kteří jsou nemocensky pojištěni po stanovenou dobu a potřebují se postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného. Tato dávka náleží při ošetřování člověka, který byl aspoň 7 dnů hospitalizován v nemocnici a po propuštění bude podle potvrzení ošetřujícího lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní celodenní péči. Dlouhodobé ošetřovné je vypláceno maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice a dávka činí
60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. V průběhu uvedených 90 dnů se ošetřující osoby mohou v ošetřování střídat. Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnutí volna odmítnout, jen když mu budou bránit závažné provozní důvody.

Podrobnější informace k DLOUHODOBÉMU OŠETŘOVNÉMU naleznete ZDE