ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

14 05/2018 Praha

Mezinárodní den rodiny

14. 05. 2018

Peněžitá pomoc v mateřství

Jejím účelem je finančně zabezpečit pracující osoby v situaci, kdy z důvodu mateřství a péče o dítě ztratí dočasně výdělek. Základní podmínkou nároku na PPM je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. Další podmínkou je účast na pojištění (tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění) v době nástupu na PPM. Nárok na PPM má i žena, která na ni nastoupí po skončení zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta je 180 kalendářních dnů od skončení zaměstnání, pokud skončilo v době těhotenství, a zaměstnání trvalo aspoň tuto dobu. Při kratším zaměstnání činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na PPM splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na PPM a současně i podmínka trvání účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM.

Dávka se poskytuje 28 týdnů ode dne nástupu na PPM. U ženy, která porodila dvojčata (nebo více dětí zároveň) náleží po dobu 37 týdnů. Nástup na PPM si žena určuje sama, a to v období od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Žádost o dávku se uplatňuje na tiskopisu „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který ženě vydá ošetřující lékař (gynekolog). Ten potvrdí na tiskopisu předpokládaný den porodu, žadatelka vyplní potřebné údaje a předá tiskopis svému zaměstnavateli, OSVČ příslušné OSSZ.

Nárok na PPM má i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, jestliže s maminkou dítěteuzavře písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Pro nárok na dávku platí stejné podmínky jako u ženy. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku sedmého týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí, PPM se muži poskytuje nejdéle 22 týdnů.

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní

Více informací zde: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-pomoc-v-materstvi.htm

Otcovská

Jde o krátkodobou dávku, která umožní tatínkům zůstat v prvních týdnech po porodu doma, aby pomáhali mamince s péčí o novorozence. Nastoupit na ni mohou v období šesti týdnů ode dne narození miminka. Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů, nelze ji čerpat přerušovaně. Její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Zaměstnanci podávají žádost o otcovskou prostřednictvím zaměstnavatele, který vyplní potřebné údaje a předá ji příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ji uplatňují přímo u OSSZ), u které jsou registrovány. Nárok se uplatňuje  tiskopisem „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“ , který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ nebo na kterékoliv OSSZ. Nárok na dávku OSVČ vznikne za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění a účast na nemocenském pojištění trvala alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Kromě tatínků může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž i žena), který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Více informací zde: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/otcovska.htm

Ošetřovné

Poskytuje se zaměstnanci, pokud ošetřuje své dítě mladší 10 let, které onemocnělo nebo kterému se stal úraz. V případě nemoci či úrazu staršího dítěte náleží ošetřovné, pokud o potřebě jeho ošetřování rozhodne ošetřující lékař. Ošetřovné lze čerpat i v době, kdy zaměstnanec musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školka či škola byla uzavřena pro nepředvídanou událost (např. z důvodu havárie, epidemie, přírodní katastrofy), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Ošetřovné náleží maximálně 9 kalendářních dnů (vyplácí se i za soboty, neděle, svátky). Rodiče se v průběhu 9 dnů mohou v ošetřování jednou vystřídat. Osamělý zaměstnanec (např. rozvedený, ovdovělý), který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

Ošetřovné činí za kalendářní den 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu a vyplácejí ho okresní správy sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy obdržely od zaměstnavatele kompletní podklady ke zpracování výplaty.

Ošetřovné se poskytuje i v situaci, kdy je potřeba ošetřovat člena domácnosti, jehož zdravotní stav podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyžaduje z důvodu nemoci či úrazu krátkodobé nezbytné ošetřování jinou osobou.

Více informací zde: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/osetrovne.htm