ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

2 03/2018 Praha

10 tisíc. O tolik vzrostl počet OSVČ evidovaných ČSSZ

2. 03. 2018

K 31. prosinci 2017 vykonávalo samostatnou výdělečnou činnost v ČR 991 444 osob, v roce předcházejícím jich ke stejnému datu okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) evidovaly 981 355. Z celkového počtu osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) jich k poslednímu prosincovému dni loňského roku vykonávalo svou činnost jako hlavní 582 226, povinně platících zálohy na důchodové pojištění bylo 686 229.

OSVČ, která v roce 2017 nebo jen po jeho část vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, bude jako každý rok odevzdávat OSSZ vyplněný „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“ (dále jen Přehled) za loňský rok. OSVČ, která v roce 2017 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a byla povinna platit zálohy na pojistné, platí zálohy v roce 2018 do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu za rok 2017 ve stejné výši jako v roce 2017. Pokud však u OSVČ, která platí zálohy na pojistné z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro rok 2017, dojde k nějaké změně výkonu činnosti, jako např. k ukončení a znovuzahájení činnosti či ke změně charakteru činnosti z hlavní na vedlejší či naopak, platí zálohy na pojistné již ve výši stanovené pro rok 2018. Od měsíce, kdy byl nebo měl být podán Přehled za rok 2017, platí všechny OSVČ zálohy v nové výši stanovené z měsíčního vyměřovacího základu dle daňového základu uvedeného na Přehledu za rok 2017.

Kdy zálohy platit a kdy nikoliv

Pro placení záloh je rozhodující, zda se jedná o samostatnou výdělečnou činnost hlavní nebo vedlejší. Pro to, aby samostatná výdělečná činnost byla posouzena jako vedlejší, musí být splněny zákonné důvody – např. zaměstnání, nárok na rodičovský příspěvek, nárok na starobní důchod či na výplatu invalidního důchodu. Zálohy na pojistné jsou splatné vždy od 1. dne následujícího měsíce s tím, že musejí být na bankovní účet OSSZ připsány nejpozději do 20. dne tohoto měsíce.

OSVČ „hlavní“ platí zálohy v minimální výši od prvního měsíce, ve kterém podnikání zahájila. V dalších letech, kdy pokračuje v samostatné výdělečné činnosti, platí měsíční zálohy ve výši stanovené z měsíčního vyměřovacího základu, který byl vyčíslen z daňového základu uvedeného v Přehledu za předcházející rok. Je-li vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, platí zálohy z minimálního vyměřovacímu základu stanoveného pro aktuální rok.

V prvním roce zahájení vedlejší samostatné výdělečné činnosti není OSVČ povinna platit zálohy na důchodové pojištění. Až následně po podání Přehledu, ve kterém OSVČ vedlejší činnost zahájila, se stanoví, zda výše daňového základu dosáhla rozhodné částky a OSVČ je účastna důchodového pojištění. OSVČ se k tomuto pojištění může i sama přihlásit. V obou těchto případech je pak OSVČ povinna doplatit pojistné. Pokud daňový základ u OSVČ „vedlejší“ dosáhl rozhodné částky, je povinna platit zálohy na pojistné od kalendářního měsíce, ve kterém podala (měla podat) Přehled.

Tabulka: Minimální výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

Do měsíce, předcházejícího měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled za rok 2017

 2 061 Kč

825 Kč

Od měsíce, kdy byl nebo měl být podán Přehled za rok 2017

 2 189 Kč

 876 Kč

OSVČ a dávky nemocenského pojištění

Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (PPM), otcovská (od 1. 2. 2018) a od 1. 6. 2018 dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dávku nemocenského pojištění vznikne OSVČ za splnění zákonem stanovených podmínek. Jednou z nich je, aby si každý měsíc platila pojistné na nemocenské pojištění. Minimální měsíční platba pojistného letos činí 115 Kč. Další podmínkou je délka účasti na pojištění. Pro nemocenské, otcovskou a dlouhodobé ošetřovné jsou to tři měsíce bezprostředně předcházející dni vzniku sociální události. Pro PPM je třeba 270 dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM, z toho minimálně 180 dnů z nemocenského pojištění OSVČ v posledním roce před nástupem na PPM. Nástup na PPM je možný 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu.

Tabulka: Přehled o počtu OSVČ k 31. 12. 2017

Kraj

OSVČ

vykonávají činnost

platí zálohy na DP

dobrovolně účastny

hlavní

vedlejší

celkem

hlavní činnost

vedlejší činnost

celkem

DP

NP

Hl. m. Praha

107 728

68 236

175 964

107 611

21 124

128 735

270

8 747

Středočeský

81 985

54 893

136 878

81 940

14 676

96 616

340

12 159

Jihočeský

33 829

27 014

60 843

33 773

6 041

39 814

244

7 916

Plzeňský

27 887

22 402

50 289

27 844

5 265

33 109

116

4 251

Karlovarský

13 682

9 090

22 772

13 671

2 315

15 986

59

1 474

Ústecký

35 186

22 483

57 669

35 154

6 155

41 309

251

4 035

Liberecký

23 897

16 027

39 924

23 862

4 119

27 981

99

3 553

Královéhradecký

30 010

23 370

53 380

29 975

5 252

35 227

206

5 746

Pardubický

26 155

19 789

45 944

26 149

4 574

30 723

180

5 057

Vysočina

26 390

19 565

45 955

26 328

4 595

30 923

298

5 459

Jihomoravský

63 654

45 486

109 140

63 591

11 603

75 194

529

10 395

Olomoucký

29 535

20 661

50 196

29 522

5 048

34 570

178

4 892

Zlínský

31 199

22 387

53 586

31 100

5 250

36 350

230

8 262

Moravskoslezský

51 089

37 815

88 904

51 035

8 657

59 692

460

9 445

Celkem

582 226

409 218

991 444

581 555

104 674

686 229

3 460

91 391

Pozn.: DP = důchodové pojištění; NP = nemocenské pojištění

Počty OSVČ podle krajů a okresů v časové řadě jsou k dispozici na www.cssz.cz v sekci Statistiky.