Nejčastější dotazy mezinárodní smlouvy

Nejčastější dotazy mezinárodní smlouvy

 

K čemu slouží mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení?

Mezinárodní smlouvy jsou významnými smluvními dokumenty, které upravují vzájemné vztahy mezi Českou republikou a danou zemí v oblasti sociálního zabezpečení. Jejich základním smyslem je zajistit a upravit práva i povinnosti migrujících osob, tak aby nebyly poškozeny tím, že migrují zejména za prací mezi smluvními státy. Úplný přehled všech mezinárodních smluv včetně jejich osobního a věcného rozsahu je uveden na webových stránkách ČSSZ, viz http://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/smlouvy-uzavrene-cr/prehled-smluv.htm.

 

Mohu získat informace o důchodovém systému v zahraničí?

Informace o systému důchodového pojištění poskytují vždy kompetentní instituce (nositelé pojištění) daného státu. Nejjednodušší je dohledat příslušnou informaci na internetových stránkách těchto institucí nebo se na ně obrátit přímo telefonicky či písemně. Většina institucí členských států Evropské unie má své webové stránky vytvořeny kromě národního jazyka také v některém ze světových jazyků, tj. v angličtině, němčině nebo francouzštině. Dalším zdrojem informací je: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=cs. Na těchto stránkách Evropské komise je možné dohledat informace týkající se systémů sociálního zabezpečení všech členských států EU. Seznam nositelů pojištění ze států, s nimiž má ČR uzavřenou dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení je uveden na webových stránkách ČSSZ: https://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/kontakty.htm.

 

Jsem student, chystám se vycestovat do státu mimo EU a zároveň do státu, s nímž ČR nemá smlouvu o sociálním zabezpečení, jaké jsou podmínky dobrovolného důchodového pojištění?

Jste-li řádný student střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy v České republice a v souvislosti s vycestováním dojde k přerušení studia v souladu s příslušnými právními předpisy (v případě přerušení studia přestáváte být studentem), máte možnost podat přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění na okresní správě sociálního zabezpečení dle místa svého trvalého pobytu na předepsaném tiskopisu, viz zde: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm. Pracovnice OSSZ/PSSZ/MSSZ Vás seznámí se způsobem placení pojistného a jeho minimální výši.

 

Co mám udělat, když jedu pracovat na svůj ŽL, jako OSVČ do ciziny?

Pokud budete činnost na ŽL vykonávat pouze v cizině, platí obecné pravidlo, že budete podléhat právním předpisům státu, na jehož území činnost vykonáváte. Tzn., že se na Vás již nebudou vztahovat české právní předpisy sociálního zabezpečení a tuto skutečnost je třeba oznámit místně příslušné správě sociálního zabezpečení. V případě, že budete požadovat výjimku z tohoto obecného pravidla, je třeba vycházet ze skutečnosti, zda je činnost vykonávána na území členského státu EU či státu, s nímž má ČR sjednanou smlouvu o sociálním zabezpečení nebo na území tzv. nesmluvní ciziny (tj., na území státu, se kterým nemá ČR sjednanou smlouvu o sociálním zabezpečení). V těchto případech doporučujeme obrátit se na příslušnou správu sociálního zabezpečení, kde Vám budou poskytnuty konkrétní informace.

 

Kde budou odvádět příspěvky na sociální zabezpečení zaměstnanci přechodně vyslaní do Argentiny zaměstnavatelem se sídlem na území ČR?

Česká republika nemá s Argentinou uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, vzhledem k tomu nejsou stanovena pravidla pro určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení. Na zaměstnance, kteří dočasně vykonávají výdělečnou činnost pro svého českého zaměstnavatele na území Argentiny a mají trvale místo výkonu práce v ČR se uplatňují české právní předpisy sociálního zabezpečení podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví: „za výkon zaměstnání na území ČR se považuje i přechodný výkon práce zaměstnancem (činným v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti) mimo území ČR, a to bez ohledu na jeho délku, je-li místo výkonu práce trvale v ČR“. Účast výše uvedených zaměstnanců na důchodovém pojištění je odvozena od jejich účasti na nemocenském pojištění (ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů). Pojistné na sociální zabezpečení se za tyto zaměstnance bude i nadále odvádět v ČR. Na výše uvedené nemá vliv ani skutečnost, zda bude nutné či nikoliv za tyto zaměstnance odvádět pojistné na sociální zabezpečení i podle argentinských vnitrostátních předpisů.

 

Zaměstnavatel se sídlem v ČR hodlá přijmout do pracovního poměru jednoho zaměstnance z Kanady a jednoho zaměstnance z Japonska. Tito zaměstnanci nebudou vůbec pracovat na území ČR, budou mít místo výkonu práce pouze na území Kamerunu, a to na dobu 12 – 14 týdnů. Jak řešit v tomto případě sociální pojištění?

1) Zaměstnanci, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného státu Evropské unie, včetně států EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska:
Tito zaměstnanci jsou v ČR účastni nemocenského pojištění za podmínek, že vykonávají trvale zaměstnání v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání (§ 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění – dále jen „ZNP“), a jejich sjednaný započitatelný příjem za kalendářní měsíc dosahuje alespoň částky příjmu rozhodného pro účast na pojištění, nebo sjednaný příjem za kalendářní měsíc této částky nedosahuje, ovšem zaměstnavatelem je jim v souvislosti s jejich zaměstnáním takový příjem zúčtován (§ 7 ZNP). V roce 2019 je částkou rozhodnou pro účast na nemocenském pojištění 3 000 Kč. Pojištění těmto zaměstnancům vzniká dnem zahájení výkonu práce v cizině též v případě, že zaměstnavatel tohoto zaměstnance nedoloží, že tento zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění v cizině (§ 10 odst. 7 ZNP).
Pokud budou dotyční zaměstnanci účastni nemocenského pojištění, jsou taktéž účastni důchodového pojištění (§ 8 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění – dále jen „ZDP“).

2) Zaměstnanci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného státu Evropské unie, včetně států EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska:
Pokud dotyční zaměstnanci nemají trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, pak při výkonu činnosti na území Kamerunu nebudou v České republice účastni nemocenského pojištění. Tito zaměstnanci jsou z nemocenského i důchodového pojištění v České republice vyňati (§ 9 odst. 2 ZNP a § 8 odst. 1 ZDP).