Klíčová data

Klíčová data za rok 2010

Zaměstnanci 8 849
Klienti k 31. 12. 2010 8 336 483
z toho pojištěnců 4 272 541
komunikujících zaměstnavatelů 263 235
osob samostatně výdělečně činných* 977 069
důchodců** 2 819 093
občanů dobrovolně důchodově pojištěných 4 545
Vyplácené důchody k 31. 12. 2010*** 3 511 043
Vyřízené nové žádosti o důchod 241 650
Daňové příjmy z pojistného vč. dobrovolného pojistného 346 092 mil. Kč
Výdaje na dávky důchodového pojištění 340 162 mil. Kč
Výdaje na dávky nemocenského pojištění 22 789 mil. Kč
Úspěšnost výběru pojistného po očištění o nedobytné pohledávky 99,58 %
Úkony spojené s EU 209 010
Země, do kterých ČSSZ vyplácí důchody 72
Informativní osobní listy důchodového pojištění poslané klientům 150 884
Posudky vypracované LPS ČSSZ 471 124
Přijatá e - Podání 2 501 332
Přijaté elektronicky podané dokumenty 7 422 629

*      osoby samostatně výdělečně činné vykonávající činnost
**    počty důchodců vyplácených v ČR, tj. bez výplat do ciziny
***  počty důchodů vč. netypických výplat a výplat do ciziny