1.1 Datová věta přihlášky zaměstnance

 

Název atributu

Popis

Dat. typ

Délka

Povinnost

Kontroly

employee.dep

číslo okresu (org. jednotky ČSSZ)

N

3

A

číselník

employee.act

akce (přihláška/odhláška/změna/hromadný sběr/oprava)

N

1

A

číselník

employee.dat

datum vyhotovení

D

10

A

 

employee.fro

platnost zaslaných údajů od /datum vyhotovení opravované přihlášky

D

10

A35

 

employee.client.bno

rodné číslo

N0

9-10

A

kontr. RČ

employee.client.name.sur

příjmení

AZ

1-35

A

 

employee.client.name.ona

všechna další předchozí příjmení

AZ

1-100

N

 

employee.client.name.fir

jméno

AZ

1-24

A

 

employee.client.name.tit

titul

AZ

1-10

N

 

employee.client.birth.dat

datum narození

D

10

A12345

 

employee.client.birth.nam

rodné příjmení

AZ

1-35

A

 

employee.client.birth.cit

místo narození

ANZ

1-20

A14

 

employee.client.stat.mal

pohlaví

AN

1

A14

číselník

employee.client.stat.sta

rodinný stav

N

1

A14

číselník

employee.client.stat.cnt

státní občanství

A

2

A146

číselník

employee.client.stat.chl

 počet vychovaných dětí

N

1-2

N

 

employee.client.adr.str

trvalý pobyt - ulice

ANZ

1-48

A14

 

employee.client.adr.num

trvalý pobyt - č.p.

ANZ

1-8

A14

 

employee.client.adr.pnu

trvalý pobyt -  psč(postcode)

ANZ

1-11

A14

 

employee.client.adr.cit

trvalý pobyt - obec

ANZ

1-48

A14

 

employee.client.adr.cnt

trvalý pobyt -  stát

A

2

A14

číselník

employee.client.fdr.str

trvalý pobyt v ČR - ulice

ANZ

1-48

N

 

employee.client.fdr.num

trvalý pobyt v ČR - č.p.

ANZ

1-8

N

 

employee.client.fdr.pnu

trvalý pobyt v ČR -  psč

ANZ

1-5

N

 

employee.client.fdr.cit

trvalý pobyt v ČR -  obec

ANZ

1-48

N

 

employee.comp.vs

variabilní symbol zaměstnavatele

N

8

A

 

employee.comp.id

individuální (identifikační) číslo zaměstnavatele

ANZ

1-35

N

kontrola IČ

employee.comp.cni

stát, který IČ vydal

A

2

N

číselník

employee.comp.nam

název zaměstnavatele

ANZ

1-100

A1235

 

employee.comp.str

sídlo zaměstnavatele - ulice

ANZ

1-48

A1235

 

employee.comp.num

sídlo zaměstnavatele - č.p.

ANZ

1-8

A1235

 

employee.comp.pnu

sídlo zaměstnavatele - PSČ (postcode)

ANZ

1-11

A1235

 

employee.comp.cit

sídlo zaměstnavatele - obec

ANZ

1-48

A1235

 

employee.comp.cnt

sídlo zaměstnavatele - stát

A

2

A1235

číselník

employee.job.fro

datum vstupu do zaměstnání (zaměstnán od)

D

10

A14

 

employee.job.to

datum ukončení zaměstnání (zaměstnán do)

D

10

A2

 

employee.job.rel

druh výdělečné činnosti

AN

1

A12345

číselník

employee.job.per

místo výkonu činnosti (stát)

A

2

N

číselník

employee.job.tim

pracovní úvazek - hodiny týdně

ND

1-5

N

 

employee.job.day

pracovní úvazek - dny týdně

ND

1-4

N

 <= 7

employee.job.ear

předpokládaný průměrný hrubý měsíční příjem

ND

1-14

N

 

employee.forin.nam

poslední nositel cizozemského pojištění - název

ANZ

1-100

N

 

employee.forin.str

poslední nositel cizozemského pojištění - ulice

ANZ

1-48

N

 

employee.forin.num

poslední nositel cizozemského pojištění - č.p.

ANZ

1-8

N

 

employee.forin.pnu

poslední nositel cizozemského pojištění - PSČ (postcode)

ANZ

1-11

N

 

employee.forin.cit

poslední nositel cizozemského pojištění - obec

ANZ

1-48

N

 

employee.forin.cnt

poslední nositel cizozemského pojištění - stát

A

2

N

číselník

employee.forin.id

číslo cizozemského pojištění

ANZ

1-25

N

 

employee.pens.typ

druh pobíraného důchodu

AN

1

N

číselník

employee.pens.tak

důchod pobírán od

D

10

N

 

 

1.1.1 Datové typy

 

typ

význam

A

alfaznaky (A - Z, a-z) + ŠŚŤŽŹšśťžźŁĄŞŻłąşĽľżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőöřůúűüýţ

N

číslo - znaky 0-9, nesmí začínat nulou

AZ

alfaznaky A a znaménka: pomlčka(-), čárka (,), tečka(.), plus(+), lomítko (/), zpětné lomítko (\)

AN

alfaznaky A a numerické znaky (0-9)

ANZ

alfaznaky A, numerické znaky N a znaménka Z

N0

číslo - znaky 0-9, může začínat nulou

D

datum ve formátu unicode RRRR-MM-DD

ND

číslo - znaky 0-9, může obsahovat znaménko jako první znak a des. tečku

1.1.2 Povinné údaje

 

typ

význam

A

 povinný údaj

A1

 povinný údaj na přihlášce

A2

 povinný údaj na odhlášce

A3

 povinný údaj při změně údajů

A4

 povinný údaj při hromadném sběru pro organizace

A5

 povinný údaj při opravě údajů

A6

povinný údaj při hromadném sběru pro MO

N

 nepovinný údaj

1.1.3 Vysvětlivky k vyplnění údajů

Při změně nebo opravě údajů není povoleno opravit údaje RČ a druh výdělečné činnosti.

 

údaj

vyplnění

číslo okresu

 vyplní se podle číselníku okresů

akce

vyplní se podle číselníku akcí, uvede se, zda se jedná o přihlášku, odhlášku, změnu údajů, hromadný sběr nebo opravu údajů zaměstnance

platnost údajů od

při změně údajů se uvede, od kdy nahlášená změna údajů platí, při opravě se uvede datum vyhotovení původní opravované přihlášky, v ostatních případech se nevyplňuje

nemá-li zaměstnanec přiděleno rodné číslo (cizinec), údaj se nevyplňuje; hlášení je možné podat pouze v papírové formě

předchozí příjmení

uvedou se všechna další předchozí příjmení vyjma rodného

rodinný stav

vyplní se podle číselníku rodinných stavů

pohlaví

vyplní se podle číselníku pohlaví

státní občanství

vyplní se podle číselníku států

č.p.

možno vyplnit  číslem popisným i číslem orientačním, v případě uvedení obou čísel, oddělí se lomítkem

trvalý pobyt - stát

vyplní se podle číselníku států

adresa trvalého pobytu v ČR

vyplní se adresa pobytu na území ČR, uvádí se u osob, které mají trvalý pobyt mimo území ČR

variabilní symbol

 uvede se přidělený variabilní symbol  u okresní  (Pražské) správy sociálního zabezpečení

individuální číslo zaměstnavatele

uvede se IČ nebo jiné identifikační číslo organizace, IČ se uvede včetně úvodní nul

sídlo zaměstnavatele - stát

vyplní se podle číselníku států

datum vstupu do zaměstnání

uvede se datum skutečného vstupu do zaměstnání (den, měsíc, rok), nikoli datum uzavření pracovněprávního vztahu.

datum ukončení zaměstnání

uvede se datum skončení pracovněprávního vztahu

místo výkonu činnosti

uvede se stát, ve kterém je činnost vykonávána

pracovní úvazek - dny týdně

uvede se, kolik dní v  týdnu má zaměstnanec podle pracovního úvazku  pracovat.

pracovní úvazek - hodiny týdně

uvede se, jaká je týdenní pracovní doba zaměstnance

předpokládaný hrubý měsíční příjem

do hrubého  měsíčního  příjmu  se započítává veškerý očekávaný příjem v penězích, který zaměstnanec obdrží  v souvislosti  s výkonem zaměstnání, zakládajícím účast na nemocenském pojištění., není-li příjem pravidelný,  uvede  se  průměrný  měsíční příjem

druh výdělečné činnosti

vyplní se podle číselníku druhů výdělečné činnosti

stát, který IČ vydal

vyplní se podle číselníku států

poslední nositel cizozemského pojištění

vyplní se pouze v případě, že zaměstnanec byl účasten nemocenského pojištění v cizině a organizace (malá organizace) je jeho prvním zaměstnavatelem  (v případě hromadného sběru  i dalším) po skončení této účasti

poslední nositel cizozemského pojištění - stát

vyplní se podle číselníku států

druh pobíraného důchodu

vyplní se podle číselníku druhů pobíraných důchodů, týká se jen  starobního a plného invalidního důchodu, nepobírá-li zaměstnanec důchod, nevyplňuje se, bylo-li ale chybně nahlášeno, že pobírá důchod, je nutno na opravě uvést druh důchodu "nepobírá"

1.1.4 Přiklad datové věty

<PRIHL>

<employee dep= act= fro= dat= >

    <client bno=>

         <name sur= ona= fir= tit= />

         <birth dat= nam= cit= />

         <stat mal= sta= cnt= chl= />

         <adr str= num= pnu= cit= cnt= />

          <fdr str= num= pnu= cit= />

    </client>

    <comp vs= id= cni= nam= str= num= pnu= cit= cnt= />

    <job fro= to= rel= per= tim= day= ear= />

    <forin nam= str= num= pnu= cit= cnt= id= />

    <pens typ=  tak= />

</employee>

<employee>

........

</employee>

.........

</PRIHL>