Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Moldavsku

Tiskopis CZ/MD 202 – Žádost o důchod z České republiky

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, zašlete na adresu níže uvedené instituce nebo odevzdejte na regionální pobočce místně příslušné podle místa Vašeho bydliště:

Casa Naţională de Asigurări Sociale (Národní úřad pro sociální pojištění)
strada Gheorghe Tudor 3
MD-2028
Chisinau
Republica Moldova

http://www.cnas.md/index.php?l=ro

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.