Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Albánii

Tiskopis AL/CZ 202 – Žádost o důchod z České republiky

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, zašlete na adresu níže uvedené instituce nebo odevzdejte na regionální pobočce místně příslušné podle místa Vašeho bydliště:

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (Institut sociálního pojištění)

Rruga e Durrësit, nr. 83

1001 Tiranë

Shqipëri (Albania)

http://www.issh.gov.al/

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.