Příklady ke slevám na pojistném

Příklady ke slevám na pojistném

Zaměstnanec byl zaměstnán u zaměstnavatele od roku 2006. Pracovní poměr ukončil dohodou v pátek 28. 8. 2009.

Na tohoto zaměstnance nelze mimořádnou slevu na pojistném uplatnit, v srpnu nebyl zaměstnán po celý měsíc (jeho pracovní vztah netrval k 31. 8. 2009). Na tohoto zaměstnance nenáleží sleva ani za srpen.

Pracovní poměr byl sjednán s poživatelem starobního důchodu od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009. Nový pracovní poměr byl sjednán od 1. 4. 2009. Mzda činí 10 000 Kč měsíčně.

Zaměstnavatel má nárok za tohoto zaměstnance na mimořádnou slevu na pojistném od dubna do července a na slevu na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce od měsíce srpna 2009, tj. pouze z nového pracovního vztahu. Z prvního pracovního vztahu mimořádná sleva na pojistném nenáleží, protože nebyla splněna podmínka trvání tohoto zaměstnání k 31. 8. 2009. Navazují-li bezprostředně na sebe dva pracovní vztahy stejného druhu, nepovažují se takové vztahy pro účely poskytování slev na pojistném za jeden pracovní vztah.

Pracovní poměr byl sjednán s poživatelem starobního důchodu od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009. Od 1. 7. 2009 byla sjednána dohoda o pracovní činnosti do 31. 12. 2009 na 4 hodiny denně od pondělí do pátku, odměna činí 100 Kč za hodinu. Dohoda o pracovní činnosti není zaměstnáním malého rozsahu.

Zaměstnavatel nemá za tohoto zaměstnance nárok na mimořádnou slevu na pojistném od ledna do června, protože zaměstnání v pracovním poměru netrvalo do 31. 8. 2009. Na mimořádnou slevu na pojistném má nárok jen ze zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti za měsíc červenec, od měsíce srpna má ze zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti nárok na slevu na pojistném.

S poživatelem starobního důchodu byl sjednán pracovní poměr od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009, nový pracovní poměr je sjednán od 6. 4. 2009 do 31. 12. 2009.

Mimořádná sleva na pojistném náleží jen za měsíce květen až červenec 2009. Z pracovního poměru, který skončil dne 31. 3. 2009, mimořádná sleva na pojistném nenáleží, toto zaměstnání netrvalo do 31. 8. 2009. Za měsíc duben mimořádná sleva na pojistném také nenáleží, protože zaměstnání netrvalo celý tento kalendářní měsíc.

Jak se bude pohlížet na právní nástupnictví pro účely slev na pojistném?

Takové zaměstnání se bude pro účely uplatnění slev na pojistném posuzovat jako jeden pracovní poměr, neboť pracovní vztah trvá (původní pracovní vztah nebyl skončen a nebyl uzavřen nový pracovní vztah).

Příklad: Firma převezme v rámci fúze akciových společností k 1. 7. 2009 zaměstnance. Pracovní poměr zaměstnanců trvá i nadále (nebyly sepsány nové pracovní smlouvy). Zaměstnancům bude dál trvat pracovní poměr i k 31. 8. 2009 a budou splněny další podmínky pro nárok na slevu na pojistném (v měsících leden až červen splnili zaměstnanci podmínky u předchozího zaměstnavatele).

Nový zaměstnavatel (nástupnická firma) za tyto zaměstnance může uplatnit mimořádnou slevu na pojistném za měsíce leden až červenec 2009. Při uplatnění slev na pojistném za tyto zaměstnance bude zaměstnavatel moci pro účely doby trvání zaměstnání přihlížet i k době zaměstnání u předchozího zaměstnavatele.

Jak se budou posuzovat pro účely slevy na pojistném případy, kdy je uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou bez konkrétního data ukončení tohoto pracovního vztahu podle § 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce? Jde např. o pracovní smlouvy po dobu zástupu za nemocného zaměstnance, zástup za mateřskou dovolenou apod., které obvykle nemají konkrétně datované ukončení pracovního vztahu.

Jakmile není v pracovní smlouvě uzavřené na dobu určitou přesně vyznačeno, do kdy má pracovní poměr trvat, tak za první 3 kalendářní měsíce sleva na pojistném nenáleží. Teprve od čtvrtého kalendářního měsíce trvání tohoto pracovního vztahu bude sleva na pojistném náležet. U pracovní neschopnosti nelze vůbec dobu trvání odhadnout, u mateřské dovolené, i když se ví, že trvá 28 týdnů, může žena kdykoliv po uplynutí 6-ti týdnů po porodu nastoupit do zaměstnání, aniž by se musela se zaměstnavatelem na nástupu dohodnout. U rodičovské dovolené zaměstnanec sice sděluje, do kdy ji chce čerpat, ale kdykoliv se může se zaměstnavatelem dohodnout na nástupu do práce a tím na skončení rodičovské dovolené. Zaměstnanec, který nastupuje na pracovní místo zaměstnance na rodičovské dovolené, neví při uzavření pracovní smlouvy, jestli zaměstnání má nebo nemá trvat déle než 3 kalendářní měsíce.

Závěr: Pokud v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti nebude uvedeno datum, do něhož má pracovní vztah trvat, má se za to, že zaměstnání nemá trvat déle než 3 kalendářní měsíce.

Učitelé mají po dobu prázdnin v některých případech zkrácený úvazek na částku 2 000 Kč měsíčně.

V tomto případě bude náležet zaměstnavateli jak mimořádná sleva na pojistném za měsíce leden až červenec 2009, tak i sleva na pojistném za srpen 2009.

V případě, že by se zaměstnání učitele po dobu prázdnin stalo zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnavatel může uplatnit mimořádnou slevu na pojistném za měsíce leden až červen 2009, mimořádná sleva na pojistném za červenec 2009 ani sleva na pojistném za srpen 2009 za takového zaměstnance nenáleží. Po předpokládaném navýšení úvazku od 1. 9. 2009 (stále stejná pracovní smlouva a nebude již malý rozsah) bude zaměstnavatel moci uplatnit slevu na pojistném od měsíce září 2009.

Zaměstnáním se rozumí pracovní vztah. To znamená, že změna úvazku v rámci téhož pracovního vztahu a ani změna na zaměstnání malého rozsahu a naopak nemá žádný vliv na dobu trvání tohoto pracovního vztahu.

Má nárok na slevu na pojistném zaměstnavatel, který má u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení dluh na pojistném a penále?

Nárok je. Podmínka, že uplatnit slevy na pojistném může pouze zaměstnavatel, který nemá splatný závazek (nemá dluh na pojistném a penále), není v zákonné úpravě uvedena.

Zaměstnankyně se po rodičovské dovolené vrátila zpět do zaměstnání dne 5. 1. 2009. Je nárok na mimořádnou slevu na pojistném za měsíc leden 2009.

Nárok je, neboť zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc leden 2009.

Zaměstnankyni na rodičovské dovolené zaměstnavatel poskytuje bezplatně motorové vozidlo k používání pro soukromé účely. Příjem této zaměstnankyně je částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, který podléhá zdanění (§ 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb.) a tím také odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Tento příjem bude zřejmě vždy nižší než 27 100 Kč. Bude možné z tohoto příjmu uplatnit slevy na pojistném?

Slevy na pojistném bude možné uplatnit, neboť zaměstnání zaměstnankyně nadále trvá.