Vymáhání a právní zajištění pohledávek

Vymáhání a právní zajištění pohledávek

Ve smyslu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, mají poplatníci pojistného povinnost odvádět na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení pojistné. Pojistné se považuje za uhrazené dnem, kdy je připsáno na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo na účet soudního exekutora (§ 19 citovaného zákona).

Pokud není pojistné uhrazeno včas nebo ve správné výši, je plátce pojistného povinen platit penále (§ 20 citovaného zákona).

Vzniklý dluh na pojistném a penále příslušná okresní správa sociálního zabezpečení vyčíslí a vykvalifikuje  právním titulem (platební výměr, výkaz nedoplatků), který je zaslán  dlužníkovi k úhradě. Jestliže ani poté dlužník svůj dluh neuhradí  přistoupí OSSZ následně  k vymáhání této pohledávky, a to cestou správní exekuce nebo předáním návrhu na výkon rozhodnutí soudnímu exekutorovi.

Vzniklý dluh na pojistném a penále může dlužník řešit i formou splátek (§ 20a citovaného zákona).

 

Penále

Jestliže nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále.

Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá.

 • Osoba samostatně výdělečně činná neplatí penále z dlužného pojistného za dobu, kdy nevykonává samostatnou výdělečnou činnost.
 • Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění neplatí penále z dlužného pojistného za dobu dobrovolné účasti na tomto pojištění.
 • Zaměstnavatel, neplatí penále z dlužného pojistného za dobu, po kterou se již nepovažuje za zaměstnavatele pro účely zákona o pojistném.
 • Penále se dále neplatí:
  • za dobu ode dne následujícího po dni vydání platebního výměru do dne předcházejícímu dni jeho vykonatelnosti, pokud dlužné pojistné bylo zaplaceno do dne vykonatelnosti platebního výměru, 
  • za dobu ode dne zahájení insolvenčního řízení do dne právní moci rozhodnutí soudu, kterým insolvenční řízení končí, s výjimkou případů, kdy soud rozhodl o skončení insolvenčního řízení podle § 142 insolvenčního zákona (odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost, zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu, zamítnutí insolvenčního návrhu).
  • za dobu ode dne, od kterého došlo k promlčení pohledávky na pojistném, 
  • za dobu od vstupu plátce pojistného do likvidace,
  • jestliže byla podána kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o povinnosti zaplatit pojistné, za dobu ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí krajského soudu, do osmého dne po dni nabytí právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti, bylo-li toto dlužné pojistné zaplaceno do tohoto dne,
  • penále se nepočítá z částky náhrady mzdy, o kterou bylo kráceno pojistné, a to až do dne předcházejícímu dni, kdy se stal vykonatelným platební výměr, kterým bylo dlužné pojistné z tohoto důvodu předepsáno k úhradě,
  • jestliže pojistné bylo zaplaceno na účet cizozemského nositele pojištění namísto příslušné OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno) a plátce pojistného uhradí dlužné pojistné do 8 dnů po zjištění, že měl pojistné zaplatit OSSZ (PSSZ, MSSZ). Za den tohoto zjištění se přitom považuje den, ve kterém mu OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno) písemně oznámila číslo účtu, na který mají být platby pojistného zasílány.

Penále v nižší výši (0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den ve kterém dluh na pojistném trvá) se platí z dlužného pojistného, na které bylo povoleno jeho placení ve splátkách.

Plátce pojistného si  může požádat o  prominutí penále. Promíjení penále je upraveno v ustanovení § 104ch zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve vyhlášce Ministerstva práce
a sociálních věcí č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o prominutí penále spolu s vyplněným „Čestným prohlášením“ se podává vždy u příslušné OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno). O prominutí penále, jehož výše nepřesahuje 200 000 Kč, rozhoduje OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno), o prominutí penále, jehož výše přesahuje 200 000 Kč, avšak nepřesahuje 1 000 000 Kč, rozhoduje ČSSZ, o prominutí penále, jehož částka přesahuje 1 000 000 Kč, rozhoduje MPSV. Na prominutí penále není právní nárok, na rozhodování o promíjení penále se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. O žádosti o prominutí penále mohou správy sociálního zabezpečení rozhodovat pouze za předpokladu plné úhrady dluhu na pojistném.

V průběhu roku 2014 nabyla účinnosti nově přijatá nařízení Komise (EU), dle kterých je možné veřejnou podporu „de minimis“ poskytovat v níže uvedených oblastech. Promíjení penále, resp. poskytování podpory „de minimis“ (podpory malého rozsahu), je v současné době prováděno dle níže uvedených nařízení Komise (EU):

 1. Dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 je možné poskytnout podporu de minimis ve tříletém stanoveném období až do výše 200 000 EUR. Dle stejného Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 je možné poskytnout podporu de minimis ve stanoveném tříletém období až do výše 100 000 EUR v odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu.
 2.  Dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 je možné poskytnout podporu de minimis ve stanoveném tříletém období až do výše 15 000 EUR v  odvětví prvovýroby zemědělských produktů.
 3. Dle Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 je možné poskytnout podporu de minimis ve stanoveném tříletém období až do výše 30 000 EUR v odvětví rybolovu a akvakultury.

 

 

Splátky

Řízení a rozhodování o povolení splátek je upraveno v § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Na písemnou žádost plátce pojistného, kdy pro účely placení dlužného pojistného a penále ve splátkách se za plátce pojistného považuje i bývalý plátce, může příslušná OSSZ povolit placení dlužného pojistného a penále ve splátkách. Splátky lze povolit zvlášť na pojistné a zvlášť na penále.

Dobu splácení dluhu stanoví příslušná OSSZ na základě návrhu plátce pojistného, který je obsažen v žádosti o povolení splátek s tím, že doba splácení dluhu nesmí být delší než 36 měsíců.

 

Aktualizováno: v prosinci 2017