Povinnosti

Poplatníky pojistného jsou:

 • zaměstnavatelé, jimiž se rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance,
 • zaměstnanci, pokud jsou účastni nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (viz část Účast na nemocenském pojištění),
 • osoby samostatně výdělečně činné, které jsou povinny platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastné důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (viz část Nemocenské pojištění OSVČ), pojistné na nemocenské pojištění jsou osoby samostatně výdělečně činné povinny platit, pokud se dobrovolně k tomuto pojištění přihlásí),
 • osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění, které jsou za dobu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění (§ 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
 • zahraniční zaměstnanci, kteří jsou po dobu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění povinni platit pojistné na nemocenské pojištění. Jedná se o zaměstnance zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný v České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele

 

Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

platí pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé celé kalendářní měsíce a odvádí je na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu těchto osob.

 

Povinnosti zaměstnavatelů

 • jsou povinni odvádět i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec,
 • jsou povinni sami vypočítat pojistné, které jsou povinni odvádět,
 • je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, který platí k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí,
 • částky pojistného platí za jednotlivé kalendářní měsíce a jsou splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, ve stejné lhůtě jsou povinni zaslat i Přehled o výši pojistného s požadovanými údaji (viz část Tiskopisy > Pojistné na sociální zabezpečení).
 • místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se v těchto případech řídí
  • sídlem zaměstnavatele, je-li právnickou osobou,
  • místem útvaru zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd,
  • trvalým bydlištěm fyzické osoby, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba
  • rozhodnutím ČSSZ. 

 

Osoby samostatně výdělečně činné

 • jsou povinny odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení - místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí místem trvalého pobytu osoby samostatně výdělečně činné, 
 •  jsou povinny platit,
  • buď pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
  • nebo zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které se vždy za kalendářní rok vyúčtují a je-li úhrn záloh
    • vyšší než pojistné, jedná se o přeplatek na pojistném,
    • nižší než pojistné, jedná se o doplatek pojistného, který je splatný do osmi dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok,
 • zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se platí jednotlivě za kalendářní měsíce na účet důchodového pojištění OSVČ. Splatné jsou od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce,
 • pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou OSVČ dobrovolně k tomuto pojištění přihlášeny, platí za jednotlivé kalendářní měsíce na účet nemocenského pojištění OSVČ a jsou splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

 

Aktualizováno: v prosinci 2016