Archiv aktualit ze sekce pojistné na sociální zabezpečení

Doplacení pojistného na důchodové pojištění účastníkem důchodového spoření

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, kterým byla ze zákona ukončena účast na důchodovém spoření všem jeho účastníkům. Uvedený zákon poskytuje účastníkům důchodového spoření možnost, aby si individuálně doplatili pojistné na důchodové pojištění, a tím v budoucnu získali vyšší procentní výměru starobního důchodu.

 

4. 2. 2015 Podání přehledu o výši pojistného (PVPOJ) v roce 2015 

Pro podání přehledu o výši pojistného odváděného za zaměstnance a za zaměstnavatele za leden 2015 a za následující měsíce roku 2015 je důležité používat aktuální tiskopis. Je k dispozici v nové interaktivní verzi. Podávajícím, kteří zasílají přehled o výši pojistného prostřednictvím svých speciálních (mzdové, účetní, personální) programů, doporučujeme, aby u dodavatele/výrobce jimi užívaného programu ověřili, že je aktuální podle parametrů roku 2015.

 

Maximální vyměřovací základ pro rok 2015

V roce 2015 bude maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného činit 48násobek průměrné mzdy. Průměrná mzda v roce  2015 činí 26 611 Kč. Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného tedy bude v roce 2015 činit 1 277 328 Kč.

 

Přehled o výši pojistného od 1. 1. 2015

V návaznosti na legislativní změny v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které nabývají účinnosti 1. 1. 2015, byl nově upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného“ pro rok 2015.    

 

Odložení zákona o úrazovém pojištění

Parlament České republiky schválil zákon č. 282/2009 Sb., ze dne 22. 7. 2009, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabyl účinnosti dne 31. srpna 2009. Zákonem č. 282/2009 Sb. se posouvá účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců z 1. 1. 2010 na 1. 1. 2013.

 

 

22. 7. 2014 Vymáhání a právní zajištění pohledávek

Jestliže nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále. Na písemnou žádost plátce pojistného může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení povolit placení dlužného pojistného a penále ve splátkách.