Zrušení soustavnosti

Zrušení soustavnosti

Od 1. ledna 2009 došlo ke změně v důchodovém pojištění osob, které vykonávají činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu, a to v souvislosti s novelizací ustanovení § 9 odst. 3 písm. f) zákona  č. 155/1995 Sb.,  o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je činnost vykonávána vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu,1 považuje se od 1. ledna 2009 za výkon samostatné výdělečné činnosti vždy, aniž by bylo nutné prohlášení, že se jedná o soustavný výkon této činnosti.

 

Příjmy při činnosti konané vlastním jménem

U činnosti konané vlastním jménem a na vlastní odpovědnost se za příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti považují příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním.2 Za výkon těchto činností se však nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí.3

 

Účast na pojištění

Účast na důchodovém pojištění osob samostatně výdělečně činných, které před 1. 1. 2009 nesplňovaly podmínky výkonu samostatné výdělečné činnosti stanovené zákonem č. 155/1995 Sb.    (tj. nevykonávaly uvedenou činnost, dle svého prohlášení, soustavně), vzniká nejdříve dnem 1. 1. 2009. Pokud tyto osoby vykonávaly v roce 2009 činnost jsou povinny splnit povinnosti spojené se zahájením samostatné výdělečné činnosti. To znamená oznámit správě sociálního zabezpečení, příslušné podle místa jejich trvalého bydliště, zahájení činnosti na předepsaném tiskopisu „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti“. Tiskopis je k dispozici na místně příslušných správách sociálního zabezpečení nebo na internetových stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm

1 Podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2 Podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

3Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 

Aktualizováno dne 30. 12. 2010