Odstranění tvrdosti zákona v případě zániku nemocenského pojištění OSVČ z důvodu dluhu na penále z tohoto pojištění

Odstranění tvrdosti zákona v případě zániku nemocenského pojištění OSVČ z důvodu dluhu na penále z tohoto pojištění

Nárok na dávku nemocenského pojištění v případě zániku tohoto pojištění z důvodu dluhu na penále k 31. 1. 2009 řeší odstranění tvrdosti zákona.

U OSVČ, kterým zanikla účast na nemocenském pojištění z důvodu, že dlužily pojistné na nemocenském pojištění k 1. 1. 2009 za dobu před tímto dnem a dlužné penále z něho nedoplatily do 31. 1. 2009, budou příslušné OSSZ při nároku na dávku zohledňovat dobu pojištění odstraněním tvrdosti zákona na základě rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí. Rozhodnutí se týká OSVČ, které:

  • dlužné pojistné na NP k 1. 1. 2009 již uhradily do 31. 1. 2009,
  • zaplatily pojistné na NP za leden 2009 samostatně nebo se zálohou na pojistné na důchodové pojištění na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ a podaly novou přihlášku k NP nejpozději do 31. 3. 2009, na jejímž základě jim opětovně vznikla účast na NP nejpozději k 31. 3. 2009,

nebo nezaplatily pojistné na NP za leden 2009, neboť se již o zániku pojištění dozvěděly, a opětovně se přihlásily k NP nejpozději do 20. 2. 2009 a na tomto základě jim opětovně vznikla účast na pojištění nejpozději k 20. 2. 2009,

  • penále z dlužného pojistného na NP doplatí do 31. 3. 2009, nebo jim bylo či bude prominuto. 

U jmenovaných skupin OSVČ se doba od 1. 1. 2009 do dne podání nové přihlášky k NP považuje
pro účely nároku na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství za dobu účasti na NP OSVČ. Nová přihláška se považuje současně za žádost o zahájení řízení o odstranění tvrdosti podle § 156 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. ČSSZ proto doporučuje OSVČ, kterým zanikla k 31. 12. 2008 účast na nemocenském pojištění z důvodu neuhrazeného dluhu na penále a které uhradily pojistné za leden 2009, ale chtějí být účastny nemocenského pojištění (NP), aby kontaktovaly příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ a podaly nejpozději do 31. 3. 2009 přihlášku k tomuto pojištění.

Příklady

Příklad 1

OSVČ nevěděla o zániku NP k 31. 12. 2008, a proto hradila zálohy na důchodové pojištění včetně pojistného na NP na účet důchodového pojištění vždy 8. dne následujícího měsíce. Platbou z 8. 1. 2009 došlo k uhrazení zálohy na důchodové pojištění a pojistného na NP za prosinec 2008, ale již nebylo uhrazeno penále z pojistného na NP za rok 2008. Pojistné za leden 2009 bylo uhrazeno platbou z 8. 2. 2009. Po oznámení o zániku NP podala OSVČ přihlášku k NP 17. 3. 2009. Doba od 1. 1. 2009 do 16. 3. 2009 včetně bude považována pro nárok na dávku NP za dobu účasti na NP OSVČ. Podmínka zaplacení dluhu na NP k 31. 1. 2009, podmínka zaplacení pojistného za leden 2009 a podmínka podání přihlášky k NP do 31. 3. 2009 je splněna. V případě vzniku sociální události v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 je nutné, aby penále z pojistného na NP bylo ke dni výplaty dávky NP buď již zaplaceno, odepsáno nebo prominuto.

Příklad 2

OSVČ dluh na pojistném na nemocenské pojištění uhradila 26. 1. 2009. Neuhradila však penále z pojistného na NP. OSVČ se dozvěděla o zániku NP k 31. 12. 2008. Z tohoto důvodu pojistné za leden 2009 již nezaplatila. OSVČ podala 18. 2. 2009 přihlášku k nemocenskému pojištění. Doba od 1. 1. 2009 do 17. 2. 2009 včetně bude považována pro nárok na dávku NP za dobu účasti na NP OSVČ. Podmínka zaplacení dluhu na nemocenském pojištění za rok 2008 k 31. 1. 2009 a podání přihlášky k NP do 20. 2. 2009 je splněna. Skutečnost, že OSVČ nezaplatila pojistné na NP za leden 2009 nebrání tomu, aby doba pojištění od 1. 1. 2009 do 17. 2. 2009 byla považována za dobu účasti na NP OSVČ. V případě vzniku sociální události v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009, je nutné, aby penále z pojistného na NP bylo ke dni výplaty dávky NP buď již zaplaceno, odepsáno nebo prominuto.

Příklad 3

OSVČ dluh na pojistném na NP uhradila 26. 1. 2009. Neuhradila však penále z pojistného na NP. OSVČ se dozvěděla o zániku NP k 31. 12. 2008. Z tohoto důvodu, pojistné za leden 2009 již nezaplatila. OSVČ podala 10. 3. 2009 přihlášku k NP. Pro účely nároku na dávku NP nelze u této OSVČ dobu od 1. 1. 2009 do 9. 3. 2009 včetně považovat za dobu účasti na NP OSVČ, protože není splněna podmínka podání přihlášky k NP do 20. 2. 2009. V tomto případě nevzniká nárok na výplatu dávky vzniklé v období od 1. 1. 2009 do 9. 6. 2009 a penále se řeší standardními postupy.