Platba pojistného

 

 

Platba pojistného

Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. OSVČ platí:

  • pojistné na důchodové pojištění nebo
  • zálohy na pojistné a doplatek tohoto pojistného
  • pojistné na nemocenské pojištění, je-li dobrovolně účastna nemocenského pojištění.

Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

Příklad: příkaz k úhradě nebo poštovní poukázka jsou podány dne 31. 1. 2019 u poskytovatele platebních služeb (u banky či pošty). Poskytovatel platebních služeb připíše finanční částku na účet příslušné  OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno až dne 2. 2. 2019. Za den platby pojistného je považován v tomto případě až den 2. 2. 2019.

V této souvislosti je nutné včasné podání příkazu k úhradě nebo poštovní poukázky, aby nedošlo k pozdnímu připsání platby na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. Vzhledem k tomu, že splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění i pojistného na nemocenské pojištění OSVČ za kalendářní měsíc je od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí, doporučujeme podat příkaz k úhradě nejpozději 26. den kalendářního měsíce. V případě, že 26. kalendářní den připadne na sobotu, neděli či státní svátek je nutné předat příkaz k úhradě v dřívějším termínu.

V případě platby pojistného na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc nově platí, že pokud OSVČ neuhradí v řádném termínu splatnosti na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno alespoň minimální pojistné, ale doplatí jej do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž mělo být řádně zaplaceno, účast na nemocenském pojištění nadále trvá a nebude ukončena. Je-li pojistné doplaceno až v následujícím měsíci, tedy po splatnosti, jedná se o doplatek pojistného, a takto zaplacené pojistné nemůže být vyšší, než v minimální výši 138 Kč. OSVČ si opožděnou úhradou sice nemůže určit vyšší měsíční základ, ale účast na nemocenském pojištění jí nadále trvá.

Pokud by platba zálohy na pojistné na důchodové pojištění byla připsána na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno po dni splatnosti, ale byla by doplacena do konce následujícího kalendářního měsíce, nebude od roku 2019 z takto uhrazené zálohy počítáno penále. Pokud však záloha nebude zaplacena ani do konce následujícího kalendářního měsíce, bude počítáno penále ve výši 0,05 % dlužné částky pojistného za každý den prodlení, a to ode dne bezprostředně následujícího po dni splatnosti zálohy na pojistné.

Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, stejně jako doplatek tohoto pojistného za kalendářní rok, jsou splatné nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, případně měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Při nedodržení uvedené lhůty plyne penále ve výši 0,05% dlužné částky pojistného za každý den prodlení.

 

Aktualizováno v prosinci 2018