Platba pojistného

 

 

Platba pojistného

Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. OSVČ platí:

  • pojistné na důchodové pojištění nebo
  • zálohy na pojistné a doplatek tohoto pojistného
  • pojistné na nemocenské pojištění, je-li dobrovolně účastna nemocenského pojištění.

Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

Příklad: příkaz k úhradě nebo poštovní poukázka jsou podány dne 20. 1. 2017 u poskytovatele platebních služeb (u banky či pošty). Poskytovatel platebních služeb připíše finanční částku na účet příslušné  OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno až dne 23. 1. 2017. Za den platby pojistného je považován v tomto případě až den 23. 1. 2017.

V této souvislosti je nutné včasné podání příkazu k úhradě nebo poštovní poukázky, aby nedošlo k pozdnímu připsání platby na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. Vzhledem k tomu, že splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění i pojistného na nemocenské pojištění OSVČ za kalendářní měsíc je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, doporučujeme podat příkaz k úhradě nejpozději 17. den kalendářního měsíce. V případě, že 17. kalendářní den připadne na sobotu, neděli či státní svátek je nutné předat příkaz k úhradě v dřívějším termínu.

Pokud by platba pojistného na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc byla připsána na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno po 20. dni následujícího kalendářního měsíce, došlo by k zániku účasti OSVČ na nemocenském pojištění, a to prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo pojistné ve stanovené lhůtě zaplaceno. Nevznikne-li nárok na případnou dávku nemocenského pojištění z ochranné lhůty, nebude moci být dávka, z důvodu zániku účasti na nemocenském pojištění, přiznána.

Pokud by platba zálohy na pojistné na důchodové pojištění byla připsána na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno po 20. dni následujícího kalendářního měsíce, bylo by počítáno penále ve výši 0,05 % dlužné částky pojistného za každý den prodlení.

Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, stejně jako doplatek tohoto pojistného za kalendářní rok, je splatné nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, případně měl být podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Při nedodržení uvedené lhůty plyne penále ve výši 0,05% dlužné částky pojistného za každý den prodlení.

 

Aktualizováno v prosinci 2017