Změny v důchodovém pojištění osob vykonávajících uměleckou či jinou tvůrčí činnost

V důsledku novelizace zákona o důchodovém pojištění dochází od 1. ledna 2009 ke změně v pojištění osob, které vykonávají činnost na základě autorskoprávních vztahů a v pojištění osob vykonávajících činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu.

V případě, že je umělecká nebo jiná tvůrčí činnost vykonávána na základě autorského zákona, a dále pokud se jedná o činnost vykonávanou vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu, považuje se od 1. ledna 2009 za výkon samostatné výdělečné činnosti vždy, aniž by podmínkou bylo prohlášení o soustavnosti výkonu osoby konající tuto činnost.

Za příjmy ze samostatné výdělečné činnosti u osob vykonávajících uměleckou či jinou tvůrčí činnost, kterým vznikne účast  na důchodovém pojištění od 1. ledna 2009, se nepovažují odměny za užití téhož díla, jde-li o druhou nebo další licenční smlouvu k dílům vyhotoveným nebo provedeným před 1. lednem 2009, nebo byla-li licenční smlouva uzavřena před 1. lednem 2009. Toto ustanovení však neplatí v případě, je-li předmětem druhé nebo další licenční smlouvy aktualizace díla.

U činnosti konané vlastním jménem a na vlastní odpovědnost se za příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti považují příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním. Za výkon těchto činností se však nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí.

Za samostatnou výdělečnou činnost se však nepovažuje taková činnost, ze které jsou příjmy podle zákona o daních z příjmů, samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně. Jedná se o příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně která činí 15 % těchto příjmů, za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7 000 Kč.

Účast na důchodovém pojištění těchto osob samostatně výdělečně činných, které před 1. lednem 2009 nesplňovaly podmínky samostatné výdělečné činnosti stanovené zákonem o důchodovém pojištění (tj. nevykonávaly uvedenou činnost, dle svého prohlášení, soustavně), vzniká nejdříve dnem 1. ledna 2009. Tyto osoby, pokud vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost před 31. prosincem 2008 a konají ji dále po 1. lednu 2009, jsou povinny splnit povinnosti spojené se zahájením samostatné výdělečné činnosti. To znamená oznámit správě sociálního zabezpečení, příslušné podle místa jejich trvalého bydliště, zahájení této činnosti na předepsaném tiskopisu „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti“, a to nejpozději do 8. února 2009. Tiskopis je k dispozici na místně příslušných správách sociálního zabezpečení nebo na internetových stránkách ČSSZ na adrese www.cssz.cz – v oddílu Tiskopisy – Tiskopisy OSVČ.

Placení pojistného OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je povinna odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti z minimálního vyměřovacího základu platného pro kalendářní rok. Pokud vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, je povinna platit pojistné, jestliže výše příjmů z této činnosti (daňový základ za kalendářní rok) zakládá povinnou účast na důchodovém pojištění nebo se k tomuto pojištění přihlásí.

V případě, že OSVČ je současně zaměstnána, pobírá rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění zaměstnanců, pečuje osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, má nárok na výplatu částečného invalidního důchodu nebo plného invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod, je nezaopatřeným dítětem (student do 26 let) nebo vykonává službu v ozbrojených silách v ČR, přihlédne se pro účely placení záloh v roce 2008, k těmto důvodům pro výkon vedlejší samostatné výděleční činnosti, pokud je OSVČ uvede na přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008 a doloží je nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci ve kterém byl tento přehled podán.

Ode dne podání přehledu za rok 2008 bude povinnost platit zálohy na pojistné záviset na výši daňového základu za rok 2008.

Pokud s oznámením zahájení činnosti nebo v následujícím období až do podání přehledu, podá OSVČ, vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, přihlášku k důchodovému pojištění za daný rok, platí zálohy na pojistné z minimálního vyměřovacího základu pro vedlejší činnost, platného pro tento rok, a to od kalendářního měsíce, ve kterém přihlášku podá.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné při výkonu hlavní výdělečné činnosti činí 25 % průměrné měsíční mzdy, tj. částku 5 889 Kč, při výkonu vedlejší činnosti 10% průměrné mzdy, tj. 2 356 Kč. Maximální měsíční vyměřovací základ činí čtyřnásobek průměrné mzdy (94 220 Kč).