Dokládání důvodů vedlejší samostatné výdělečné činnosti pro účely DP

Dokládání důvodů vedlejší samostatné výdělečné činnosti pro účely důchodového pojištění

V souladu s ustanovením § 48d odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, osoba samostatně výdělečné činná (dále jen OSVČ) není povinna dokládat důvody, pro které je samostatná výdělečná činnost (SVČ) považována za vedlejší SVČ, pokud Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) údaj o těchto důvodech vede ve své evidenci, nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; ČSSZ je povinna tyto důvody zveřejnit.

 

Skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ oznámit OSSZ nejpozději na Přehledu o příjmech a výdajích podaném dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok, za který chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší SVČ, a doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán přehled za tento kalendářní rok. V některých případech doložení skutečnosti o výkonu vedlejší činnosti není vyžadováno (viz níže).

Dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se SVČ považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ, v kalendářním roce:

  • vykonávala zaměstnání,
  • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
  • měla nárok na rodičovský příspěvek,
  • měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II nebo stupni III nebo stupni IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou,
  • byla nezaopatřeným dítětem podle ustanovení § 20 odst. 4 písm. a) zákona o důchodovém pojištění.

Má-li ČSSZ některý z těchto důvodů ve své evidenci, nebo má možnost si údaj o některém důvodu obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, není OSVČ takový důvod povinna dokládat.

 

Oznámení důvodu pro výkon vedlejší SVČ je dobrovolný úkon OSVČ. Pokud však OSVČ oznámí skutečnost rozhodnou pro posouzení SVČ jako vedlejší, je povinna dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších přepisů, oznámit zánik této zákonem uznatelné skutečnosti, kterou OSVČ ohlásila a event. doložila jako důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti a to nejpozději při podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za kalendářní rok, ve kterém k zániku došlo. 

 

Podrobný přehled důvodů výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Důvod výkonu vedlejší SVČ

Povinnost dokládat

Poznámka

Výkon zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

NE

 

Výkon služebního poměru zakládající účast na nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů, příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace a vojáků z povolání.

ANO

Dokládá se potvrzením zaměstnavatele.

Zařazení do práce při výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

ANO

Dokládá se potvrzením příslušné věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence.

Výkon zaměstnání malého rozsahu.

ANO

Dokládá se potvrzením zaměstnavatele, ve kterých kalendářních měsících byla OSVČ účastna nemocenského pojištění ze zaměstnání malého rozsahu, tzn., ve kterých měsících dosáhla rozhodného příjmu.

Od roku 2019 činí rozhodný příjem 3 000 Kč.

Výkon zaměstnání na základě dohody o provedení práce

ANO

Dokládá se potvrzením zaměstnavatele, ve kterých kalendářních měsících byla OSVČ účastna nemocenského pojištění.

Zaměstnanci činní na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění jen v těch kalendářních měsících, do kterých jim je zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.

Pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů

ANO

Dokládá se potvrzením zahraničního zaměstnavatele (nebo zahraničního nositele pojištění). Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, nebo se jedná o stát aplikující koordinační nařízení.

Nárok na výplatu invalidního důchodu.

Přiznání starobní důchod.

NE je-li orgánem sociálního zabezpečení ČSSZ

 ANO je-li orgánem sociálního zabezpečení Ministerstvo vnitra, spravedlnosti nebo obrany nebo zahraniční nositel pojištění.

Dokládání nároku na výplatu/přiznání důchodu se vyžaduje pouze v tom případě, že orgánem sociálního zabezpečení je Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo obrany.

A také u poživatele starobního nebo invalidního důchodu přiznaného podle cizích právních předpisů, jestliže jsou tyto důchody přiznány resp. vypláceny podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení nebo státu aplikujícího koordinační nařízení.

Nárok na rodičovský příspěvek.

NE

 

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců.

NE je-li orgánem nemocenského pojištění ČSSZ

ANO je-li orgánem nemocenského pojištění Ministerstvo vnitra, spravedlnosti nebo obrany nebo zahraniční nositel pojištění.

Dokládání nároku na výplatu dávky se vyžaduje pouze v tom případě, že orgánem nemocenského pojištění je Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo obrany, nebo jsou přiznány, resp. vypláceny podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o nemocenském pojištění nebo státu aplikujícího koordinační nařízení.

Osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II nebo III nebo IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ v domácnosti, není-li osobou blízkou.

ANO

Dokládá se rozhodnutím o stupni závislosti nebo potvrzením plátce příspěvku na péči, které musí obsahovat stupeň závislosti osoby závislé na péči, čestným prohlášením o vztahu k osobě závislé na péči a zároveň prohlášením, že nepečuje jiná osoba nebo pečuje-li více osob současně, písemnou dohodou všech pečujících, že OSVČ, která chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, pečuje v největším rozsahu.

Nezaopatřené dítě – studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol.

ANO

Studium se dokládá potvrzením školy.

 

 

Aktualizováno v lednu 2019