Výpočet dávek nemocenského pojištění OSVČ

Výpočet dávek nemocenského pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění OSVČ je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Vyměřovacím základem pro výpočet dávky nemocenského pojištění je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž OSVČ zaplatila pojistné. Rozhodným obdobím je zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. nemoc). Z rozhodného období musí být vyloučeny dny kalendářních měsíců, v nichž OSVČ nebyla účastna nemocenského pojištění, a dny, za které neměla povinnost platit pojistné na nemocenské pojištění, tj. měla po celý kalendářní měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ.

Minimální vyměřovací základ pro pojistné na nemocenské pojištění (dále též „NP“) v roce 2018 je 5 000 Kč a měsíční pojistné ve výši 2,3 % tak činí nejméně 115 Kč. Pro názornost uvádíme různé částky uhrazeného pojistného a jemu odpovídající měsíční vyměřovací základ.

 

Uhrazená platba

2,3 % měsíčního základu

115 Kč

5 000 Kč

156 Kč

6 752 Kč

200 Kč

8 696 Kč

300 Kč

13 044 Kč

400 Kč

17 392 Kč

500 Kč

21 740 Kč

Kalkulačka pro výpočet platby NP, průměru z určeného (ročního) vyměřovacího základu a měsíčního základu NP OSVČ

 

Příklad č. 1 - začátek nemoci od 3. 1. 2018, účast na nemocenském pojištění od 1. 1. 2015, měsíční pojistné na NP ve výši 163 Kč.

V rozhodném období nebyly uplatněny dávky nemocenského pojištění, tj. nebudou odečteny žádné vyloučené doby.

Rozhodné období pro výpočet dávky je leden 2017 až prosinec 2017 = tj. 365 dnů.

Vyměřovací základ pro výpočet dávky: pojistné na NP za 1/2017-12/2017 á  163 Kč – měsíční VZ vypočtený je 7 058, dle limitu z přehledu za rok 2016 (podán v lednu 2017) ; 7 058 x 12 = roční VZ 84 696 Kč.  

Denní vyměřovací základ (dále též „DVZ“) pro dávku činí  232,04 Kč (84 696 : 365).

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic tj.:

 • Do   1 000 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 208,84 Kč,
 • nad  1 000 Kč do 1 499 Kč redukce na 60 %, tj. 0 Kč,
 • nad  1 499 Kč do 2 998 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
 • nad  2 998 Kč se nezohledňuje.
 • Redukovaný denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 209 Kč.

Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. dne bude OSVČ pobírat denní dávku nemocenského ve výši 60 % z redukovaného DVZ, tj. 126 Kč.

 

Příklad č. 2 - začátek nemoci od 6. 4. 2018, účast na nemocenském pojištění od 1. 1. 2018, měsíční pojistné na NP ve výši 200 Kč, OSVČ vykonává hlavní SVČ, průměrný určený vyměřovací základ připadající na jeden měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném přehledu za rok 2016 činí 8 700 Kč. Maximální měsíční základ pro období před podáním přehledu za rok 2017 činí 8 700 Kč, což odpovídá platbě pojistného na NP ve výši 201 Kč.

V rozhodném období budeme odečítat jako vyloučenou dobu období duben 2017 až prosinec 2017, kdy nebyla účast na NP.

Vyměřovací základ pro výpočet dávky: pojistné NP za 1/2018-3/2018 á 200 Kč – z měsíčního VZ 8 696 Kč; 8 696 x 3 (počet měsíců účasti na NP) = 26 088 Kč. Denní vyměřovací základ pro dávku činí 289,87 Kč (26 088 : 90).

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic, tj.:

 • do   1 000 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 260,88 Kč,
 • nad  1 000 Kč do 1 499 Kč redukce na 60 %, tj. 0 Kč,
 • nad 1 499 Kč do 2 998 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
 • nad 2 998 Kč se nezohledňuje.

Redukovaný denní vyměřovací základ činí 261 Kč. Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. dne bude OSVČ pobírat denní dávku nemocenského ve výši 60 % z redukovaného DVZ, tj. 157 Kč.

Pokud by tato OSVČ chtěla navýšit pojistné na nemocenské pojištění v roce 2018 pro výpočet dávek nemocenského pojištění, musela by si stanovit  určený vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění na přehledu za rok 2017 dle požadované výše maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění. Např. chce-li měsíční základ nemocenského pojištění ve výši 12 000 Kč, určený vyměřovací základ na důchodové pojištění na přehledu za rok 2017, ve kterém vykonávala činnost po dobu 12 měsíců, by musela stanovit ve výši 144 000 Kč a zaplatit z něj pojistné ve výši 42 048 Kč. Měsíčnímu základu nemocenského pojištění ve výši 12 000 Kč odpovídá pojistné na nemocenské pojištění ve výši 276 Kč. Maximální měsíční základ dle určeného vyměřovacího základu za rok 2017 platí od měsíce, ve kterém byl přehled za rok 2017 podán, do měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém bude podán přehled za rok 2018. Zároveň je třeba mít na mysli, že rozhodné období pro výpočet dávky je 12 kalendářních měsíců, které předcházejí měsíci, ve kterém sociální událost (např. nemoc či nástup na peněžitou pomoc v mateřství, dále též „PPM“) vznikla.  

 

Příklad č. 3 - OSVČ zahájila samostatnou výdělečnou činnost 1. 4. 2017 a zároveň se od tohoto dne přihlásila i k nemocenskému pojištění. Maximální vyměřovací základ nemocenského pojištění byl stanoven z ½ průměrné mzdy, protože v předchozích třech letech nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost a nebylo tak možné stanovit maximální vyměřovací základ z podaného přehledu o příjmech a výdajích.

Za každý měsíc od dubna do října 2017 zaplatila pojistné na nemocenské pojištění 1 000 Kč, od 25. 10. 2017 byla uznána dočasně práce neschopnou (DPN). Tato nemoc byla ukončena dne 14. 3. 2018 a od 15. 3. 2018 nastupuje OSVČ na PPM.

Rozhodné období pro výpočet PPM je od března 2017 do února 2018.

Z tohoto období se vyloučí měsíce, ve kterých nebyla účast na nemocenském pojištění (tj. březen 2017) a ve kterých po celý měsíc trvala DPN (listopad 2017 až únor 2018). Vyměřovací základy za měsíce duben 2017 až říjen 2017 se stanoví pouze ve výši ½ průměrné mzdy platné v roce 2017, tj. ve výši 14 116 Kč (platba pojistného ve výši 1 000 Kč odpovídá vyměřovacímu základu ve výši 43 479 Kč), se sečtou a vydělí počtem dnů po odečtení vyloučených dnů.

V našem příkladu je 7 měsíců, za které bylo uhrazeno pojistné, x 14 116 : 214 = 461,74 Kč. Neredukovaný denní vyměřovací základ činí 461,74 Kč.

 Denní vyměřovací základ pro PPM v roce 2018 se dále redukuje podle redukčních hranic:

 • do  1 000 Kč  (bez redukce) 100 %, tj. na 461,74 Kč
 • nad 1 000 Kč do 1 499 Kč redukce na 60 %, tj. na 0 Kč
 • nad 1 499 Kč do 2 998 Kč redukce na 30 %, tj. na 0 Kč.
 • nad 2 998 Kč se nezohledňuje. 

Redukovaný denní vyměřovací základ činí 462 Kč.

PPM činí 70 % z redukovaného DVZ, tj. 324 Kč. Vyplacená dávka za březen 2018 (17 dní) činí 5 508 Kč.
Vyplacená dávka za 30 dnů činí 9 720 Kč.

 

Aktualizováno v prosinci 2017