ČSSZ informuje: Změny v pojištění OSVČ v roce 2018

Zásadní změnou v agendě OSVČ jsou nové dávky nemocenského pojištění

Od 1. 2. 2018 je nově zavedena „otcovská poporodní péče", sedmidenní dávka, kterou si muži (případně osoby, které převzaly dítě do své péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu) budou moci vybrat v prvních šesti týdnech po porodu. Nárok na ni mají OSVČ, které jsou účastny dobrovolného nemocenského pojištění, pokud splňují zákonnou podmínku účasti na NP alespoň po dobu tří měsíců. Nárok na tuto dávku může uplatnit nejdříve otec, jehož dítě se narodilo dne 21. 12. 2017.

Od 1. 6. 2018 vejde v účinnost další nová dávka ze systému nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné. Tuto dávku lze čerpat až 90 kalendářních dní s náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Bude poskytována OSVČ, jejíž účast na nemocenském pojištění trvala alespoň 3 měsíce přede dnem počátku dlouhodobé celodenní péče o ošetřovanou osobu, jež byla do domácího ošetření propuštěna po hospitalizaci v trvání alespoň 7 kalendářních dnů z důvodu závažné poruchy zdraví, přičemž se nejednalo o akutní lůžkovou péči poskytovanou standardně pro výkony, které nelze provést ambulantně. Po dobu péče nesmí pojištěnec (OSVČ) čerpající tuto dávku osobně vykonávat žádnou výdělečnou činnost (samostatná výdělečná činnost, zaměstnání apod.).

 

Dílčí změny jsou i v agendě placení pojistného

Od 1. 2. 2018 vrací OSSZ přeplatek pojistného nižší než 100 Kč jen ve výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti. Zpravidla tedy jen na žádost plátce a jen prostřednictvím běžného účtu.

Od 1. 2. 2018 je stanoveno, že bude-li vracen přeplatek na pojistném plátci pojistného v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, hradí náklady za doručení příjemce přeplatku, pokud o tento způsob vrácení přeplatku požádal. Poplatek je stanoven dle ceníku poskytovatele poštovních služeb.  

Od 1. 2. 2018 lze doplatek důchodu nebo jeho část použít na úhradu dluhu na pojistném nebo penále, jde-li o dluh OSVČ, které by doplatek důchodu náležel.

V roce 2018 nedochází v placení pojistného na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ k žádným zásadním změnám. Nadále se stejným způsoben, jako v předchozích letech, stanovuje vyměřovací základ i výše pojistného.

Jako každý rok dochází ke zvýšení minimálních vyměřovacích základů a minimálních měsíčních záloh na důchodové pojištění při výkonu hlavní i vedlejší činnosti a ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu dle výše průměrné mzdy stanovené pro rok 2018. Více viz Platba pojistného.