Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.

o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Základní informace k životní situaci

Zvláštní příspěvek k důchodu náleží osobám:

·         Příplatek k důchodu ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem

·         Příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., ve znění zákona č. 108/2009 Sb.

·         Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., ve znění zákona č. 108/2009 Sb.

·         Jednorázová peněžní částka podle zákona č. 108/2009 Sb. nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu

Zvláštní příspěvek k důchodu náleží ve výši:

  • 2 500 Kč měsíčně osobám uvedeným pod  bodem 1 až 3,
  • 1 250 Kč měsíčně osobám uvedeným pod  bodem 4 a 5.

Na základě zákona č. 108/2009 Sb. byly od července 2009 mezi oprávněné osoby, jimž náleží zvláštní příspěvek k důchodu, zařazeny i osoby uvedené v  bodě 2 a 3, které nesplňují podmínku neoprávněného zbavení osobní svobody v rozsahu alespoň 12 měsíců, jestliže zbavení osobní svobody nebylo časově vymezeno nebo mělo trvat déle než 12 měsíců a k jejich propuštění došlo ze zdravotních důvodů, a vdovy či vdovci po těchto osobách.

Vdovy či vdovci po osobách uvedených v bodě 5 nárok na zvláštní příspěvek k důchodu nemají.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o zvláštní příspěvek k důchodu může podat:

  • oprávněná osoba,
  • osoba jednající za oprávněnou osobu na základě plné moci (zmocněnec),
  • zákonný zástupce oprávněné osoby (jejíž  svéprávnost byla omezena v takovém rozsahu, že není schopna v této věci samostatně právně jednat).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvláštní příspěvek k důchodu náleží oprávněným osobám uvedeným v oddíle Základní informace k životní situaci. Splnění podmínky státního občanství se posuzuje ke dni podání žádosti.

Vznikl-li nárok na výplatu důchodu před 1. 1. 2006, náleží zvláštní příspěvek od splátky důchodu splatné v lednu 2006. Vznikne-li nárok na výplatu důchodu po 31. 12. 2005, náleží zvláštní příspěvek ode dne přiznání důchodu.

Osobám, které nesplnily podmínku 12 měsíců neoprávněného omezení osobní svobody a u nichž toto neoprávněné omezení osobní svobody, které nebylo časově vymezeno anebo které mělo trvat déle než 12 měsíců, skončilo ze zdravotních důvodů, a vdovcům a vdovám po těchto osobách vzniká nárok na zvláštní příspěvek k důchodu nejdříve od splátky důchodu splatné v červenci 2009.

Nárok na zvláštní příspěvek k důchodu nezaniká uplynutím času. Nárok na výplatu zvláštního příspěvku k důchodu zaniká uplynutím 5 let ode dne, za který zvláštní příspěvek nebo jeho část náleží; tato lhůta neplyne po dobu řízení o zvláštním příspěvku k důchodu.

Při souběhu nároků (tj. v případě, že žadatel by měl nárok na zvláštní příspěvek k důchodu z více různých důvodů) se vyplácí pouze jeden zvláštní příspěvek, a to ten, který je vyšší.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Řízení lze zahájit pouze na podkladě písemné žádosti podané některou z uvedených osob.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Je-li plátcem důchodu, jehož výplatou je vznik nároku na zvláštní příspěvek k důchodu podmíněn, Česká správa sociálního zabezpečení, lze písemnou žádost zaslat na adresu České správy sociálního zabezpečení (dále též "ČSSZ"), popřípadě ji podat prostřednictvím jejích pracovišť - jednotlivých okresních správ sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/PSSZ/MSSZ").

Kontakty na jednotlivá pracoviště OSSZ/PSSZ/MSSZ - jejich pracovníci jsou připraveni poskytnout vám při uplatnění žádosti odbornou pomoc.

Podání žádosti o zvláštní příspěvek k důchodu není časově omezeno.

Je-li plátcem důchodu jiný orgán (tj. orgán sociálního zabezpečení ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti), podává se žádost o zvláštní příspěvek k důchodu tomuto orgánu.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při uplatnění žádosti a pro prokázání českého státního občanství je nutné mít k dispozici některý z těchto dokladů:

  • platný občanský průkaz,
  • platný cestovní pas České republiky,
  • ověřený doklad (osvědčení) o státním občanství České republiky.

Uplatňuje-li žádost pro oprávněného jeho zmocněnec, musí předložit též písemnou plnou moc.

K prokázání rozhodných skutečností ve většině případů slouží doklady, které má ČSSZ již založeny ve svých evidencích. Doklady, které součástí evidencí ČSSZ dosud nejsou, se předkládají v originálech nebo v ověřených kopiích (opisech).

Osoby uvedené pod  body 2 a 3, uplatňující nárok na zvláštní příspěvek k důchodu z titulu nezákonného zbavení osobní svobody v rozsahu kratším než 12 měsíců, musí předložit doklad, z něhož je zřejmé, že zbavení osobní svobody mělo trvat déle než 12 měsíců nebo nebylo časově vymezeno a že k propuštění došlo ze zdravotních důvodů.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis "Žádost o zvláštní příspěvek k důchodu (ZPD) podle zákona č. 357/2005 Sb." je též k dispozici na všech OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Případné ověření pravosti listinných dokumentů překládaných při osobním podání žádosti provádí bezplatně příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny správním řádem.

 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případech, kdy ČSSZ nebude mít ve svých evidencích podklady rozhodné pro posouzení nároku, může být žadatel vyzván k jejich předložení.

 

Elektronická služba, kterou lze využít

Dotazy lze zasílat prostřednictvím internetových stránek ČSSZ na elektronické podatelny jednotlivých pracovišť ČSSZ.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů (část druhá).

 

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí ČSSZ o žádosti o poskytnutí zvláštního příspěvku k důchodu lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

Námitky musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání podané podle § 82 správního řádu, tj. především z nich má být patrno, kdo je činí, které věci se týkají a co se navrhuje; musí tedy obsahovat označení účastníka a správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí. Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v námitkách uvedeno, v jakém rozsahu účastník rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Podání námitek nemá odkladný účinek. Námitky lze uplatnit u ČSSZ nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Podání námitek je řádným opravným prostředkem ve správním řízení a absolvování námitkového řízení je proto nezbytným předpokladem k případnému podání správní žaloby.

 

Nejčastější dotazy

Je spolu s důchodem valorizován také zvláštní příspěvek k důchodu?

Ne, není. Podmínky pro valorizaci zvláštního příspěvku jsou jiné než pro valorizaci důchodů (a příplatků k důchodům).

Smyslem této dávky je kompenzovat oprávněným osobám určité dříve poskytované výhody v oblasti veřejné hromadné vnitrostátní dopravy, vnitrostátních telefonních služeb a tuzemských lázeňských a rekreačních pobytů. Valorizace zvláštního příspěvku je proto podmíněna vzrůstem úhrnného indexu cen v těchto oblastech (blíže § 6 odst. 4 zákona č. 357/2005 Sb.).

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

Související životní situace a návody, jak je řešit

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

27. 1. 2014