Nejčastější dotazy ostatní

Nejčastější dotazy ostatní

Jak lze vytisknout a vyplnit některé formuláře z webu ČSSZ?

Informaci o tisku formulářů naleznete zde.

Postup pro vytištění tiskopisů

  • Zveřejněné tiskopisy se otevírají v textovém editoru MS WORD nebo v programu Adobe Acrobat Reader 6.0 CE (CZ) a vyšší.
  • Po kliknutí na číslo tiskopisu v seznamu se tiskopis zobrazí ve tvaru "*.doc" nebo "*.pdf".
  • V této podobě můžete tiskopis vytisknout a poté vyplnit.

Upozornění

Při odevzdávání vyplněných formulářů je nutné dodržet formát formuláře (formuláře formátu A5 zastřihněte). Pro oboustranný tisk je nutné tiskopis nejprve stáhnout na PC a potom vytisknout oboustranně.

Vyplňování tiskopisů

Proč je nutné vyzvednout některé originály tiskopisů ČSSZ osobně? Které to jsou?

Některé tiskopisy je žádoucí vyzvednout osobně v originálu na kterékoliv Okresní (Pražské) správě sociálního zabezpečení. Neoriginální tiskopisy komplikují a znemožňují jejich další zpracování. Praxe ukazuje, že 90 % těchto převzatých dokladů zpracovat nelze.

Proč je krátká provozní doba pokladny?

Hotovostní úhrada pojistného do pokladny je chápána pouze jako služba doplňková. O rozšíření pokladních hodin se neuvažuje, protože prioritou je placení pojistného bezhotovostním platebním stykem. Klienti také mohou platit pojistné poštovní poukázku na přepážce České pošty s. p.

Proč je hotovostní platba pojistného v pokladně OSSZ limitována částkou 10 000 Kč?

Způsob placení pojistného upravuje § 19 zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění. Odst. 1b) § 19 stanoví, že v hotovosti lze platit pojistné na OSSZ pouze v částce nepřevyšující 10 000 Kč.

Kdy bude zrušen limit 10 000 Kč pro výběr hotovosti do pokladny OSSZ?

ČSSZ neuvažuje o podání návrhu změny zákona, který by limit zrušil (jde především o bezpečnostní hledisko). Prioritou by měl být bezhotovostní platební styk.

Jak složit „peníze“ do ČNB?

Česká národní banka podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance řídí platební styk a zúčtování bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev. Pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji. ČNB stanovuje pravidla provádění platebního styku bankami i nebankovními subjekty, zejména lhůty zúčtování, pravidla pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků a pro bezpečné fungování platebních systémů. ČNB dále provozuje systém mezibankovního platebního styku CERTIS, vede účty a poskytuje služby platebního styku zejména státu a bankám. Ostatním právnickým osobám poskytuje tyto služby jen výjimečně. ČNB nevede účty a neposkytuje služby s tím související fyzickým osobám, s výjimkou svých zaměstnanců. Peníze do ČNB lze složit v hotovosti – prostřednictvím banky, která poskytuje tyto služby, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence.

Co udělat, aby mi byl odblokován účet (správní exekuce)?

Odpověď není v kompetenci ČSSZ – je třeba řešit s příslušnou bankou.

Mohu přijít a domluvit se na zaplacení záloh a splácení dalších dluhů?

Povolení splátek pojistného a penále upravuje § 20a zákona č.589/1992 Sb., v platném znění. Na písemnou žádost plátce pojistného může příslušná OSSZ povolit placení dlužného pojistného a penále. Placení dlužného pojistného a penále ve splátkách nelze povolit, byl-li podán návrh vůči plátci pojistného na jeho zrušení likvidaci nebo ne prohlášení konkurzního řízení či vyrovnávacího řízení.

Proč ÚP Praha 1 sídlí na Praze 2 a ÚP Praha 2 na Praze 1?

S účinností od 1. 1. 2007 byla zrušena územní působnost jednotlivých územních pracovišť Pražské správy sociálního zabezpečení (dále jen „územní pracoviště“, případně „pracoviště PSSZ“) vázaná na území příslušného obvodu městské části. Od uvedeného data se působnost každého územního pracoviště vztahuje na celé území hl. města Prahy. Fakticky se tak rozšířila působnost všech pracovišť PSSZ a díky tomu mají klienti možnost využít  kterékoliv územní pracoviště bez ohledu na to, kde se na území  Prahy nachází sídlo jejich firmy, místo trvalého  pobytu, nebo kde vykonávají svoji činnost. Výsledkem je nepochybně zlepšení dostupnosti služeb PSSZ klientům. Zároveň se zrušením územní působnosti  pracovišť PSSZ, vymezené nebo spíše omezené pouze na  územní obvod jedné městské části, došlo k jejich dílčí redislokaci v souladu s aktuálními kapacitními možnostmi PSSZ. Skutečnost, že klienta obslouží kterékoliv územní pracoviště na druhou stranu znamená, že není třeba, aby bylo ustaveno územní pracoviště pro každou městskou část, případně aby bylo umístěno na území této části. Striktně vzato tak tomu ostatně nebylo ani v minulosti. Kromě toho tuto povinnost neukládá PSSZ ani příslušný právní předpis o  organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že číselné označení jednotlivých pracovišť PSSZ v současnosti již nevyjadřuje jejich vazbu na  územní obvod určité městské části, ale v podstatě má jen organizační, případně evidenční charakter. Proto také nelze spojovat či hledat  souvislost  mezi jejich číselným označením a číselným označením obvodu městské části.