Nejčastější obecné dotazy k e - Podání P/O

Chybné vyplnění polí v elektronické přihlášce

Šifrování a podepisování (certifikáty)


Údaj v poli „Rodné číslo“ nesplňuje logický test na dělitelnost číslem 11

a) Rodné číslo je chybně zadáno Problémy způsobují nejčastěji devítimístná rodná čísla, která jsou doplněna mezerou na deset míst.

b) Rodné číslo je chybné. Jestliže je rodné číslo opravdu chybně přiděleno, pak podání může být provedeno pouze písemnou formou (jde-li o přihlášku zaměstnance k pojištění nebo odhlášku, na předepsaném tiskopise). Zaměstnanec by měl v takovém případě požádat příslušný úřad o opravu rodného čísla.

Zpět na začátek

Je známý pouze jeden údaj v sekci „Identifikace posledního cizozemského nositele pojištění“ (např. „Stát“), ale pro uložení XML souboru je třeba vyplnit všechna pole.

Pokud znáte pouze stát, zkopírujte jeho zkratku také do ostatních polí.

Zpět na začátek

Osoba bydlí v obci, která nemá žádné ulice. Co vyplnit do políčka „Ulice“?

Do políčka „Ulice“ zkopírujte název obce.

Zpět na začátek

Pole „Místo narození“ nemá správnou délku.

V tomto datovém poli je možné použít pouze hodnotu o maximální délce 20 znaků.

Zpět na začátek

Není mi jasné, kdy jsou údaje v sekci 3 formuláře (Adresa pobytu v ČR, je-li trvalý pobyt mimo ČR) povinné a kdy nikoliv?

Systém kontrol je nyní nastaven tak, že všechna pole adresy trvalého pobytu v sekci 2 tiskopisu jsou povinná. Dále je rozhodující obsah pole "Stát". Jestliže obsahuje název "Česká republika", resp. CZ, pak všechna pole pro adresu pobytu v ČR v sekci 3 se nevyplňují. Pokud pole "Stát" v sekci 2 obsahuje jinou zemi (jedná se o cizince), pak se musí v sekci 3 všechna adresní pole vyplnit. Může se také stát, že dotyčný cizinec nemá žádnou přechodnou adresu v České republice, například dojíždí za prací. V takovém případě se do adresních polí v sekci 3 opíší adresní údaje ze sekce 2.

Zpět na začátek

Není známé PSČ v adrese trvalého pobytu u cizince? Co mám napsat do pole „PSČ“?

V této situaci zadáme do pole PSČ hodnotu „99999“.

Zpět na začátek

e - Podání je zamítnuto z důvodu chybně vyplněného pole „Předpokládaný hrubý příjem“. Co si počít?

Nejčastějším problémem je snaha jakýmkoliv způsobem oddělovat řády tisíců, ať je to formou mezery, čárky nebo tečky. Částku je však třeba uvádět bez jakýchkoliv oddělovačů jako obyčejné číslo. Mzda o výši dvaceti tisíc se tedy zadává: 20000.

Zpět na začátek

Mohou být údaji „Číslo popisné / orientační“ uvedena písmena, případně „číslo/písmeno“ ? Jak je hodnota tohoto údaje testována ?

Ano. U hodnoty v tomto poli se pouze testuje, zda nepřekračuje maximální povolenou délku 8 znaků.

Zpět na začátek

Naše e - Podání bylo zamítnuto s odůvodněním, že údaj v jednom z polí neodpovídá číselníku. Co s tím?

Nejčastější příčinou bývá fakt, že dotyčný údaj v datovém souboru je zakončený jednou nebo více mezerami. Pokud nemůžete zkontrolovat výsledný datový soubor (např. proto, že je zašifrovaný), zkontaktujte technickou podporu vašeho mzdového/personálního systému, ve kterém datový soubor vzniká.

Zpět na začátek

e - Podání přes Portál veřejné správy končí chybou: „Chyba při zpracování podání.Nelze dešifrovat zprávu! {Cannot find the certificate and private key to use for decryption.}“

Je třeba zkontrolovat, zda-li váš systém používá pro šifrování správný šifrovací certifikát. ČSSZ již přijímá elektronická podání nějaký čas, a za tu dobu došlo a bude docházet k obměnám šifrovacího certifikátu. Děje se tak proto, že každý certifikát se z bezpečnostních důvodů vydává pouze na omezenou dobu. Aktuální šifrovací certifikát si můžete kdykoliv stáhnout z našich internetových stránek, konkrétně z této stránce, kde jej najdete pod odkazem „Šifrovací certifikát ČSSZ“. Klepnutím na tento odkaz se zobrazí dialog, ve kterém zvolíte uložení souboru s certifikátem na váš počítač. Případné nastavení nového šifrovacího certifikátu ve vašem systému je třeba zkonzultovat s technickou podporou dodavatele mzdového systému.

Zpět na začátek

e - Podání přes PVS končí chybou "17810 - Při dešifrování došlo k chybě" nebo  "202 - Platnost certifikátu, který jste použili k zašifrování dat podání, již vypršela. Stáhněte ..."

Váš program pro e - Podání použil nesprávný nebo starý šifrovací certifikát. V ČSSZ byl tento obnoven v říjnu 2007. (Každý certifikát se z bezpečnostních důvodů vydává na omezenou dobu). Aktuální šifrovací certifikát si můžete kdykoliv stáhnout z internetových stránek, konkrétně z adresy: http://www.cssz.cz/nemocenske/prihlasky/definice.asp, kde jej najdete pod odkazem „Šifrovací certifikát ČSSZ“. Klepnutím na tento odkaz se zobrazí dialog, ve kterém zvolíte uložení souboru s certifikátem na váš počítač. Po tomto kroku nutno soubor rozzipovat, 3 části certifikátu instalovat do uložiště certifikátů.  A pak ještě nutno nastavit cestu k šifr.certifikátu v programu pro e - Podání , případně nastavení nového šifr. certifikátu  zkonzultovat s technickou podporou dodavatele mzdového systému (případně použít aktuální verzi programu).Návod ke stažení a instalaci šifr.certifikátu je na této stránce.

Zpět na začátek

Naimportoval jsem si na počítač certifikát donesený z vašeho pracoviště, ale místo do složky „Osobní“ se mi stále načítá do složky „Ostatní“. Co s tím?

Během importu se operačnímu systému nepodařilo najít odpovídající soukromý klíč. Ten se ukládá na počítači, kde dojde k vytvoření žádosti o podpisový klíč nebo kvalifikovaný certifikát. Import osobního certifikátu je tedy třeba provádět na stejném počítači a dokonce pod stejným uživatelským účtem.

Zpět na začátek

Jaké certifikáty vlastně potřebuji, abych mohl elektronicky podávat? A k čemu slouží?

Pro úspěšné elektronické podání potřebujete mít na počítači celkem 2 sady certifikátů. První sada obsahuje podpisový certifikát, který byl vydán buď certifikační autoritou ČSSZ a jmenuje se „CSSZ EMP CA“ a podpisový certifikát vydaný na Vaše jméno nebo dvojici (v případě PostSignum trojici) kvalifikovaných certifikátů vydaných certifikační autoritou. Použije se k podpisu podání. Druhá sada obsahuje 3 certifikáty (vydané CA PostSignum), které se používají k šifrování vámi podávaných dat (samotný šifrovací certifikát se jmenuje DIS.CSSZ.CZ).

Zpět na začátek

Jaký je rozdíl mezi podpisovým klíčem ČSSZ a kvalifikovaným certifikátem?

Podpisový klíč ČSSZ byl vydáván (do 1.2.2006) institucí ČSSZ. Má platnost tři roky a umožňuje digitální podepisování zasílaných elektronických podání. Nemá však statut kvalifikovaného certifikátu, což znamená, že každé e - Podání podepsané podpisovým klíčem ČSSZ musí následovat papírový formulář o doplnění podání. Organizace tedy může elektronicky podávat, což jí ušetří čas, který by jinak strávila vyhotovením všech papírových tiskopisů, ale nadále musí poštou zasílat pro každé podání papírový tiskopis s doplněním podání. Pokud tedy například elektronické podání obsahuje 20 přihlášek, je třeba vyhotovit jeden papírový formulář, který obsahuje jednoznačný identifikátor dotyčného podání a zaslat jej na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Naproti tomu kvalifikovaný certifikát je placená služba poskytovaná komerčními subjekty. V současné době jsou na trhu tři: ICA, e-Identity a Česká pošta. Pokud k podepsání elektronického podání použijete kvalifikovaný certifikát, odpadne vám povinnost doprovázet každé elektronické podání papírovým doplněním.

Zpět na začátek

Vlastním kvalifikovaný certifikát, vydaný firmou ICA. Na okresní pracoviště sociálního zabezpečení jsem nahlásil sériové číslo svého certifikátu a název vydavatele, ale mé podání bylo přesto zamítnuto z důvodu chyby: „Neznámý uživatel“. Co mám dělat?

Nejčastější příčinou bývá chybně nahlášené jméno vydavatele. Od 1. července 2005 totiž firma ICA vydává kvalifikované certifikáty pod novým názvem vydavatele. Oba názvy se od sebe liší tím, že jeden z nich má navíc uveden doplňující text v závorce. Je třeba nahlásit název vydavatele vašeho certifikátu opravdu přesně.

Zpět na začátek

Jakým způsobem mohu získat podpisový klíč ČSSZ?

(Tato odpověď je zde ponechána z důvodu obecnější platnosti. ČSSZ ukončila vydávání podpisových klíčů 1. 2. 2006.) Nejprve si musíte stáhnout program pro generování žádosti o podpisový klíč ČSSZ. Program si nainstalujete a spustíte. Ve spuštěném průvodci vyplníte několik údajů a vygenerovanou žádost uložíte na disketu. S touto disketou se dostavíte na vaši OSSZ, kde si elektronickou žádost načtou a obratem vám na disketu nahrají váš osobní certifikát spolu s certifikátem certifikační autority ČSSZ. Oba certifikáty si donesete k sobě a na svém počítači je naimportujete. Tvorba elektronické žádosti o podpisový klíč ČSSZ je však pouze jednou z několika podmínek, které je třeba splnit, abyste mohli elektronicky podávat. Na uvedené internetové adrese je k dispozici seznam všech kroků, které musíte učinit než s elektronickým podáváním začnete. Proto doporučujeme pečlivě prostudovat všechny kroky, nejen ten třetí!

Zpět na začátek

Jaký je rozdíl mezi šifrováním a podepisováním?

Šifrováním chráníte zasílaná data před prohlížením nepovolanými osobami. Naproti tomu digitální podepisování pouze zaručuje, že zasílaná data nebyla po cestě nijak pozměněna, a že je podepsala konkrétní osoba (vlastník dotyčného certifikátu). Jinými slovy, samotné zašifrování nezaručuje pravost zaslaných dat a naopak, pouhé podepsání nijak nebrání komukoliv si zasílaná data přečíst. Pro opravdu bezpečnou komunikaci je tedy třeba provádět oba kroky –šifrování a podepisování.

Zpět na začátek

Jak šifrování vlastně funguje?

Veškeré šifrování elektronických podání je postaveno na existenci dvojice klíčů – soukromého a veřejného. Zašifrovat text tak, aby jej mohla přečíst určitá osoba, obnáší v první řadě získat veřejný klíč dotyčné osoby. Právě proto se mu říká veřejný, jelikož jej může získat opravdu kdokoliv. Text zašifrovaný veřejným klíčem však může přečíst (rozšifrovat) pouze vlastník příslušného soukromého klíče. Soukromý klíč se tedy musí naopak chránit jako oko v hlavě. Proto instituce ČSSZ nabízí na svých internetových stránkách jen šifrovací certifikát s veřejným klíčem. Tak je zaručeno, že kdokoliv může zašifrovat elektronické podání tak, aby jej mohla přečíst pouze a jen instituce ČSSZ. Protože k šifrování a rozšifrování jsou zapotřebí dva různé klíče, označuje se tato metoda jako „asymetrická“. Existují také jiné metody (symetrické), které k šifrování a rozšifrování používají jeden a ten samý klíč, ale ty se pro elektronickou komunikaci prakticky nepoužívají, protože mají oproti šifrování veřejným klíčem řadu nevýhod. Zejména tu, že je problém s bezpečnou distribucí klíče mezi více osob.

Zpět na začátek

Nabízí ČSSZ nějaký nástroj pro digitální šifrování a podepisování?

Ne, k uvedeným úkonům je třeba použít softwarové nástroje, které jsou běžně dostupné na trhu nebo vyvinout nástroj vlastní.

Zpět na začátek