e - Podání desetimístný variabilní symbol (VS10)

Kde získám VS10?

Variabilní symboly oznamuje místně příslušná OSSZ / PSSZ/ MSSZ. Nový desetimístný VS10 byl ČSSZ přidělen většině zaměstnavatelů. Jestliže Vám VS10 nebyl přidělen, používejte původní (dosud platný) variabilní symbol VS8/9.

Kdy mám začít používat VS10?

Jestliže jsem obdržel(a) nový VS10 od ČSSZ a můj informační systém (program / modul) je na používání VS10 připraven.

Doporučujeme sice přechod na VS10 neodkládat, ale zároveň neuspěchat. Pokud zaměstnavatel nemá splněnu povinnost za rok 2008 z hlediska odeslání důchodového pojištění (ELDP) nebo nemocenského pojištění (PRIHL) je lépe s registrací VS10 posečkat a nebo provést na PVS zcela novou registraci (vytvořit si další uživatelský účet) s VS10. Ten následně využívat pro odesílání nových služeb (ELDP09, POS09, ONZ) vztahujících se k období od 1.1.2009 a původní registraci s VS8/9 k odesílání za období do 31. 12. 2008. Novou službu CSSZ_ONZ lze použít jako náhradu za PIHL (P/O) tedy také pro období do 31. 12. 2008.

Jak dlouho bude možno používat VS8?

Původní osmi/devítimístné variabilní symboly (VS8/9) do budoucna zůstanou v platnosti pouze pro výjimečné případy oprav podání. Datum ukončení rutinního používání VS8/9 dosud ČSSZ nestanovila s ohledem na postupný přechod svých klientů na nové variabilní symboly (VS10) v závislosti na připravenosti jejich informačních systémů.

Mohu používat současně VS8/9 a VS10?

Osmimístný variabilní symbol (VS8/9) lze využívat paralelně s desetimístným variabilním symbolem (VS10). Z toho vyplývá, že prozatím můžete mít na PVS současně zaregistrovány služby jak pod původním VS8/9 tak pod novým VS10. Tedy například pod jedním uživatelským účtem PVS mít zaregistrovaný VS10 pro ONZ a pro ELDP mít zaregistrovaný VS8/9. Pokud si na PVS zrušíte registraci služeb pod VS8/9 a zaregistrujete si příslušnou službu pod VS10 bude po přechodnou dobu možné zrušit registraci služby pod VS10 a opět si zaregistrovat službu pod původním VS8/9. Tímto opatřením ČSSZ poskytuje dostatečný časový prostor pro postupný přechod klientů ČSSZ na VS10 v závislosti na jejich informačních systémech.

Co musím udělat, abych mohl podávat s VS10?

Mít informační systém (program / modul), který podporuje nový desetimístný variabilní symbol.

Přeregistrovat si příslušnou službu ve správě svého účtu na PVS na nový VS10:

 • Přihlásit se na TRA PVS (do správy účtu) buď uživatelským identifikátorem a heslem anebo svým kvalifikovaným certifikátem v závislosti na tom, jak je přihlašování nastaveno v odesílacím programu. (Pozn. Nesoulad může být příčinnou chyby 1046).
 • V seznamu služeb vybrat (nejlépe jednu) službu a tlačítkem „Odhlásit službu“ tuto službu odhlásit.
 • Souhlasit s odebráním služby.
 • Přihlásit se k dalším službám.
 • Vybrat službu, která byla právě odebrána a zaškrtnout ji v boxu.
 • Potvrdit výběr služby tlačítkem „Potvrdit“.
 • Vložit do příslušných okének nový variabilní symbol (VS10) a své registrační číslo.
 • Potvrdit tlačítkem „Potvrdit známé údaje“.
 • Při chybovém hlášení:
  • Je třeba zkontrolovat možnou chybu ve známých faktech (registrační číslo a variabilní symbol).
  • Ubezpečit se, že registrace pro tuto dvojici známých fakt a službu již nebyla provedena pod jiným účtem téhož uživatele. Pokud ano, je nutné u tohoto druhého účtu příslušnou službu odhlásit. 
 • Případně stejný postup opakovat pro další službu.

Zde máte k dispozici podrobný Návod na přeregistraci na PVS_TRA ve formátu PDF

Musí se zastupující organizace také přeregistrovat na nový desetimístný VS10?

Ano, pro zastupující organizaci platí stejná pravidla jako pro zastupovanou organizaci. Registrace ke službám s VS10 je nutná u každé zastupované organizace a služby ke které je zastupující organizace zplnomocněna.

Kde zjistím registrační číslo uživatele?

Registrační číslo uživatele je jedním z tzv. známých údajů. Bylo podávajícímu klientovi přiděleno na místně příslušné OSSZ / PSSZ / MSSZ při jeho zápisu do registrační databáze podávajících. V případě, že jste toto číslo zapomněli, mohou Vám informaci o přiděleném registračním čísle poskytnout na příslušné OSSZ / PSSZ / MSSZ.

Co může být příčinou chyby číslo 1046 na transakční části Portálu veřejné správy (TRA PVS)?

Jedná se o chybovou hlášku Portálu veřejné správy (nikoli DIS-systému ČSSZ), která značí, že je nesoulad mezi údaji uloženými v účtu uživatele PVS a údaji obsaženými v odeslaném podání. Jedná se o některý z těchto údajů:

 • Uživatelský identifikátor
 • Heslo
 • Kvalifikovaný certifikát (pokud uživatel povýšil službu na ověřování certifikátem)
 • Variabilní symbol organizace
 • Registrovaná služba na TRA PVS

Přihlašte se do správy svého účtu na TRA PVS, čímž ověříte přihlašovací údaje. Prohlédněte služby, ke kterým jste přihlášeni a s jakým variabilním symbolem. Zkontrolujte, zda tytéž parametry (údaje) máte nastavené ve svém programu (modulu) pro odesílání na TRA PVS.

Při přetrvávajících potížích, příčinnou může být např. uzamčení účtu po několika nevydařených pokusech se k účtu přihlásit, se obracejte přímo na Centrální podporu uživatelů Portálu veřejné správy:

Na této technické podpoře je možné požádat o reset hesla nebo ponížení služby na přihlašování se uživatelským identifikátorem a heslem. Heslo je žadateli zasláno na e-mailovou adresu, kterou má nastavenou ve svém uživatelském účtu na PVS.