Nejčastější dotazy vyplňování e-Podaní ELDP

Organizace má v databance všechny alfabetické údaje ( jména, bydliště …) bez háčků a čárek. Lze takto elektronicky podávat ELDP, nebo je nezbytné háčky a čárky doplnit? Háčky a čárky na ELDP není nutné doplňovat, evidenční listy jsou přijímány i bez diakritiky. Zároveň je umožněno zaslat alfabetické údaje velkým nebo malým písmem (tzn. že vedle varianty - Jan Nový může být i např. kombinace - Jan NOVY, JAN NOVY).

Jakým způsobem předávat ELDP cizinců, kteří nemají přiděleno rodné číslo? ELDP cizinců, kteří nemají přiděleno RČ (ani evidenční číslo pojištěnce – EČP), nelze zasílat do evidence ČSSZ elektronicky. Organizace předá ELDP klasickým způsobem na tiskopisu. V případě, že cizinec má od ČSSZ přiděleno EČP, uvede se EČP do údaje pro RČ a takto vyplněný ELDP lze také zasílat elektronicky.

Jak zajistit podpis pojištěnce na stejnopis ELDP založený v organizaci? Pokud se zaměstnanec nedostaví k podpisu a převzetí stejnopisu ELDP, je možné aby organizace zaslala stejnopis určený pro zaměstnance na jeho poslední uváděnou adresu spolu s výzvou k podpisu stejnopisu založeného v organizaci. Není nutné odesílat zásilku na doručenku, případně doporučeně. Nebude-li občan na výzvu reagovat, uvede organizace do prostoru vymezeného pro jeho podpis poznámku: „Na výzvu se nedostavil“. Kopii výzvy k podpisu přiloží organizace ke stejnopisu ELDP který zůstává založen v organizaci po dobu tří roků po roce, kterého se týkají .

Musí se externí pracovník (zástupce) účetní firmy ve které pracuje, nebo externí pracovník - fyzická osoba, zaregistrovat k elektronickému podání na místně příslušné OSSZ do jejíž evidence spadá organizace, pro kterou zpracovává mzdy? Externí pracovník se dostaví na OSSZ ke které věcně a místně přísluší účetní firma ve které pracuje, popř. ke které náleží jako fyzická osoba. Externí pracovník tedy nemusí registraci provádět na OSSZ, která je pro tuto organizaci věcně a místně příslušná dle § 20 a § 33 zák. č. 582/1991 Sb.

Jak dodržovat odesílání ELDP v předepsané lhůtě v případě opakovaných pracovněprávních vztahů u jedné organizace? Při vyplňování ELDP je nutno dodržovat ust. § 39 odst. 2 písm. a) zák. č. 582/1991 Sb., v platném znění a jestliže předchozí zaměstnání skončilo a další zaměstnání bylo započato za dobu delší než jsou tři měsíce, je nutné ELDP za předchozí zaměstnání uzavřít a odeslat a založit nový ELDP na další pracovněprávní vztah.

Jak opravit již odeslaný ELDP? Lze ELDP opakovaně opravovat? Následující postup se vztahuje na ELDP odesílané na originálních tiskopisech vydaných ČSSZ, tak i na odesílání údajů ELDP elektronickou cestou:

  • Údaje již odeslaného ELDP lze opravit tak, že organizace vyhotoví opravný ELDP. V záhlaví ELDP vyplní údaj - "Typ ELDP" ve tvaru dvojčíslí, kde na první pozici bude uvedena hodnota 5 - např. 51, 52 nebo 53. Tento údaj bude vždy doplněn datem v údaji "Oprava ELDP ze dne - tzn. uvede se datum vyhotovení původního ELDP, jehož se oprava týká.

Oprava údajů ELDP u opakovaných nástupů v organizaci:

  • Byly-li na původním ELDP, jehož oprava se prování, vykázány údaje dvou (případně tří) po sobe jdoucích pojistných vztahu, bude na opravném ELDP v údaji "Typ ELDP" uvedena na druhé pozici dvojčíslí hodnota, která bude odpovídat označení stavu, které se váže k poslednímu pojistnému vztahu uvedeném na původním ELDP - tj. např. 51, 52 nebo 53.
  • Týká-li se oprava pouze jednoho řádku původního ELDP, uvedou se na opravném ELDP i původní správné údaje ostatních řádků

Opakované opravy téhož ELDP:ELDP lze opravovat vícekrát, avšak je vždy důležité vyplnit údaj - "Oprava ELDP ze dne", tzn. jakmile je uveden "Typ ELDP" s hodnotou 51, 52 nebo 53, uvede se do vymezeného prostoru datum vyhotovení původního ELDP, jehož se oprava týká.Není-li datum vyhotovení původního ELDP známo, zůstane tento údaj nevyplněn.