214 miliard. Takové byly příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ke konci června

Praha 17. 7. 2017

Od ledna do června letošního roku Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vybrala na pojistném na sociální zabezpečení bezmála 214 mld. Kč, naproti tomu na důchodech a dávkách nemocenského pojištění vyplatila 220 mld. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji na sociální zabezpečení činil k 30. 6. 2017 cca 6 mld. Kč, což je takřka o polovinu nižší číslo ve srovnání se stejným obdobím před dvěma roky. ČSSZ na konci června dosáhla úspěšnosti výběru pojistného na sociální zabezpečení ve výši 99,5 %.

Inkaso pojistného na důchodové pojištění činilo od počátku roku rekordních 198 mld. Kč. Výdaje na důchodové dávky činily 205 mld. Kč, z toho na starobní důchody bylo vyplaceno 166 mld. Kč. Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění byly ve výši 16 mld. Kč. Dávky nemocenského pojištění byly vyplaceny v objemu 15 mld. Kč, z toho na nemocenské bylo vyplaceno 10 mld. Kč.

Z údajů ČSSZ dále vyplývá, že evidovala přes 278 tisíc zaměstnavatelů, kteří zaměstnávali 4,5 milionu zaměstnanců. Osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) bylo na konci června 992 tisíc, z nich si více než dvě třetiny platily zálohy na důchodové pojištění.

 

Tabulka: Přehled o sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

k 30. 6.

2015

2016

2017

Počet zaměstnavatelů

273 931

276 527

278 676

Počet pojištěnců

4 347 040

4 416 038

4 505 911

Počet OSVČ vykonávajících činnost

987 742

990 681

992 103

     z toho OSVČ povinných platit zálohy na důchodové pojištění

684 499

682 933

686 057

     z toho OSVČ účastných nemocenského pojištění  

90 740

90 416

90 243

Počet občanů dobrovolně důchodově pojištěných

6 776

7 269

8 183

POČET POPLATNÍKŮ CELKEM

5 038 315

5 106 240

5 200 151

Úhrn vyměřovacích základů v mld. Kč od začátku roku

582,13

616,13

663,58

Průměrný měsíční vyměřovací základ na 1 pojištěnce v Kč

22 799

23 571

25 477

 

 

 

 

PŘÍJMY z pojistného a příslušenství na sociální zabezpečení v mld. Kč

187,01

197,83

213,71

VÝDAJE na sociální zabezpečení v mld. Kč

198,61

208,41

219,99

Rozdíl příjmů a výdajů na sociální zabezpečení v mld. Kč

-11,60

-10,58

-6,28