Nemocným pojištěncům OSSZ udělily v roce 2015 více postihů než v roce předchozím

K 31. 12. 2015 byl zkontrolován téměř každý desátý dočasně práceneschopný pojištěnec. Ke stejnému datu bylo totiž ukončeno 1 526 798 dočasných pracovních neschopností a okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) provedly 154 610 kontrol. Postih udělily 3 650 pojištěncům na tzv. neschopence, což je o 259 postihů více než za stejné období roku 2014. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Nejvíce pojištěnců porušivších režim dočasně práceneschopného pojištěnce, který je nutné dodržovat v době dočasné pracovní neschopnosti, bylo odhaleno v Plzeňském kraji (520 postihů) a v kraji Ústeckém (417 postihů).

Základní práva a povinnosti nemocného

Dočasně práceneschopný pojištěnec má právo rozhodnout o adrese svého pobytu v době nemoci. Nemusí se shodovat s jeho trvalým ani přechodným bydlištěm. Platnou adresu ovšem musí nahlásit svému ošetřujícímu lékaři a v době nemoci se na ní musí zdržovat. Kromě toho musí zajistit „dostupnost“ tohoto místa pro kontrolora v tom smyslu, že bude opatřeno funkčním zvonkem a jeho jmenovkou. Kontrolu musí dočasně práceneschopný umožnit osobě k ní pověřené i v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti, za které nenáleží žádná výplata náhrady mzdy.

Vycházky

K povinnostem nemocného pojištěnce patří i dodržování vycházek, které mu může ošetřující lékař povolit ve stanovených časech, resp. ve stanoveném rozsahu. Vycházky může ošetřující lékař povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře s ohledem na zdravotní stav pacienta a aby se nenarušil stanovený léčebný režim.

Ve výjimečných případech může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Tomu všemu však musí předcházet písemný souhlas příslušné OSSZ na základě žádosti ošetřujícího lékaře.

Povinnosti osob pověřených kontrolou

Kontrolovat dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce svými zaměstnanci na tzv. neschopence mohou také sami zaměstnavatelé, kteří za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnancům vyplácejí náhradu mzdy. Pokud kontrola provedená zaměstnavatelem prokáže, že jejich zaměstnanec porušil režim dočasně práceneschopného pojištěnce, postih se řídí zákoníkem práce.

Po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti kontroly provádějí pověření zaměstnanci OSSZ, a to na základě vlastního výběru či z podnětu ošetřujícího lékaře nebo na žádost zaměstnavatele.

Kontrola

Kontroloři OSSZ mají povinnost prokázat se „průkazem kontrolora“ a do tzv. neschopenky zaznamenat údaje o kontrole. V případě, že pojištěnce při kontrole nezastihnou na uvedené adrese nebo pokud jim neposkytne nezbytnou součinnost k provedení kontroly, písemným oznámením jej vyzvou, aby kontaktoval OSSZ.

Potvrdí-li se porušení režimu, zahájí OSSZ správní řízení. Na jeho konci může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského, tzv. postih. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 31. 12. 2015

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Hl. město Praha

7 437

111

Jihočeský

8 040

120

Jihomoravský

20 493

264

Karlovarský

7 983

241

Královéhradecký

11 840

260

Liberecký

6 234

202

Moravskoslezský

17 206

331

Olomoucký

12 293

249

Pardubický

10 641

320

Plzeňský

13 729

520

Středočeský

15 841

281

Ústecký

11 263

417

Vysočina

4 977

113

Zlínský

6 633

221

Celkem ČR

154 610

3 650

Zdroj: ČSSZ

Informace o kontrolách dodržování léčebného režimu práceneschopných za stejné období roku 2014:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-03-13-loni-ossz-zkontrolovaly-kazdeho-osmeho-docasne-praceneschopneho-na-tzv-neschopence.htm