Důchod není jen otázkou stáří. Může pomoci i v jiných vážných životních situacích

Praha 23. 7. 2015

Na důchod nemyslím, ten je ještě v nedohlednu“. Od absolventů i od lidí střední generace tuto nebo podobnou větu slýchají nejen pracovníci Městské správy sociálního zabezpečení Brno (MSSZ) poměrně často. Bývá to zpravidla reakce na informaci, že by průběžně měli věnovat pozornost dobám svého důchodového pojištění.

Lidé si mnohdy neuvědomují, že by důchod mohli potřebovat dříve, kdy řeší nelehké situace jako vážné zhoršení zdravotního stavu či úmrtí v rodině, které v životě mohou nastat. Nárok na invalidní i pozůstalostní důchod je vždy závislý na době důchodového pojištění. Případy, kdy na tyto druhy důchodů nevznikne nárok, nejsou ani v Jihomoravském kraji ojedinělé. I proto bylo toto téma jedním z bodů neformálního setkání zástupců tisku z regionu jižní Moravy s odborníky z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Setkání se uskutečnilo u příležitosti čtvrtstoletí existence ČSSZ na Městské správě sociálního zabezpečení v Brně ve středu 22. července.

Podmínky na důchod invalidní nebo pozůstalostní nesplní především lidé, kteří byli či jsou dlouhodobě nezaměstnaní, podnikali, ale neplatili pojistné na důchodové pojištění, nebo relativně dlouho vykonávali činnost, která nezakládala účast na pojištění a pro nárok na důchod ji nelze započítat. To znamená, že jejich zaměstnání bylo tzv. malého rozsahu (do výše příjmu 2500 Kč měsíčně), pracovali na základě dohody o provedení práce nebo dokonce „na černo,“ vyjmenoval časté příčiny ředitel Pracoviště ČSSZ Brno PhDr. Miroslav Votýpka.

Zákon o důchodovém pojištění myslí i na zabezpečení v případě vzniklé invalidity nebo ztráty blízkého člověka a definuje podmínky, za kterých lidem náleží invalidní nebo tzv. pozůstalostní důchod. „Lidi zpravidla překvapí, že doba důchodového pojištění je důležitá i u těchto druhů důchodových dávek, nejen pro nárok na starobní důchod, a je třeba ji splnit,“ doplnil poznatek z praxe ředitel MSSZ JUDr. Jan Stavinoha a dále zdůraznil: „Činnost vykonávanou na základě dohody o provedení práce do 31. 12. 2011 není možné pro důchod započítat vůbec, od 1. 1. 2012 lze započítat ty měsíce, ve kterých zaměstnanec dosáhl z dohody příjmu vyššího než 10 000 Kč“. 

Vážná nemoc nebo úraz mohou člověka potkat v každém věku a v jejich důsledku se může stát invalidním. Pokud pak lidé z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohou pracovat, nebo je jejich pracovní schopnost snížena, pro nárok na invalidní důchod nestačí, aby byli posudkovým lékařem uznáni invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni. Musí mít splněnu i dobu pojištění, která je pro přiznání invalidního důchodu jakéhokoliv stupně závislá na věku. U občana ve věku nad 28 let činí potřebná doba pojištění 5 roků a zjišťuje se z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U staršího 38 let je podmínka splněna, i pokud získal 10 let pojištění v období posledních 20 let před vznikem invalidity. U osob mladších 28 let je potřebná doba pojištění kratší.

To, zda bude v případě ztráty blízkého člověka pozůstalý (vdova, vdovec, nezaopatřený sirotek) zabezpečen vdovským, vdoveckým nebo sirotčím důchodem, záleží na tom, zda zesnulý již pobíral důchod nebo k datu úmrtí splnil potřebnou dobu pojištění na invalidní nebo starobní důchod. V případě nároku na sirotčí důchod je zákon mírnější a požaduje jen polovinu doby důchodového pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod.

Odborníci MSSZ dále představili agendu úřadu, kterou tvoří především oblast důchodů a dávek nemocenského pojištění a informovali o tom, s čím se při výkonu své práce často setkávají.


Počet starobních důchodců k 31. 12.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Index 2014/2010

MSSZ Brno

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

86 859

88 994

88 476

88 031

87 954

101,3 %

     z toho: řádné starobní důchody

71 176

71 699

70 807

69 967

69 566

97,7 %

               tzv. předčasné starobní důchody

11 348

12 979

13 451

13 890

14 307

126,1 %

               podíl předčasných důchodů

13,1 %

14,6 %

15,2 %

15,8 %

16,3 %

 

Jihomoravský kraj

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

252 725

261 567

260 877

260 934

262 418

103,8 %

     z toho: řádné starobní důchody

194 048

195 016

192 351

190 436

189 761

97,8 %

               tzv. předčasné starobní důchody

44 998

52 888

55 069

57 141

59 393

132,0 %

               podíl předčasných důchodů

17,8 %

20,2 %

21,1 %

21,9 %

22,6 %

 

ČR

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

2 260 032

2 340 147

2 341 220

2 340 321

2 355 144

104,2 %

     z toho: řádné starobní důchody

1 709 059

1 716 138

1 695 236

1 675 415

1 668 540

97,6 %

               tzv. předčasné starobní důchody

428 395

501 789

523 886

543 356

565 926

132,1 %

               podíl předčasných důchodů

18,9 %

21,4 %

22,4 %

23,2 %

24 %

 

 

Průměrná výše sólo starobního důchodu 2014 (v Kč)

Muži

Ženy

Celkem

MSSZ Brno

12 455

10 466

11 333

Jihomoravský kraj

12 073

9 975

10 937

ČR

12 259

10 050

11 075

 

Vývoj počtu zpracovaných exekučních případů podle OSSZ v Jihomoravském kraji k 31. 12.

Rok

2013

2014

OSSZ Blansko

4 331

4 358

MSSZ Brno

21 610

26 607

OSSZ Brno - venkov

6 366

7 066

OSSZ Břeclav

3 473

4 950

OSSZ Hodonín

6 191

6 902

OSSZ Vyškov

3 020

3 630

OSSZ Znojmo

4 415

4 967

Celkem Jihomoravský kraj

49 406

58 480

 

Vývoj počtu zpracovaných dávek nemocenského pojištění v Jihomoravském kraji k 31. 12.

Rok

2012

2013

2014

OSSZ Blansko

19 699

19 803

22 271

MSSZ Brno

138 852

143 703

153 882

OSSZ Brno - venkov

33 947

35 698

41 037

OSSZ Břeclav

20 357

22 306

25 213

OSSZ Hodonín

28 825

29 616

33 441

OSSZ Vyškov

13 853

15 051

18 505

OSSZ Znojmo

12704

13 380

15 579

Celkem Jihomoravský kraj

268 237

279 557

309 928

 

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců v Jihomoravském kraji v letech 2012-2014

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Rok

2012

2013

2014

2012

2013

2014

OSSZ Blansko

888

1 012

1263

16

27

18

MSSZ Brno

7 971

8 148

10 827

79

54

81

OSSZ Brno - venkov

1 821

1 870

1 878

54

54

49

OSSZ Břeclav

2 407

2 785

2 841

5

3

10

OSSZ Hodonín

3 072

2 883

3 143

32

22

36

OSSZ Vyškov

1 008

1 122

1 381

29

13

20

OSSZ Znojmo

1 415

1 554

1 620

37

39

35

Celkem Jihomoravský kraj

18 582

19374

22 953

252

212

249

 

Počet osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v Jihomoravském kraji k 31. 12.

 

Výkon hlavní

výdělečné činnosti

Výkon vedlejší

výdělečné činnosti

Rok

2012

2013

2014

2012

2013

2014

OSSZ Blansko

5 305

5 129

4 926

3 309

3 384

3 662

MSSZ Brno

25 769

24 743

24 053

16 360

16 574

16 844

OSSZ Brno - venkov

13 111

12 659

12 436

6 917

7 240

7 833

OSSZ Břeclav

6 631

6 430

6 317

3 249

3 312

3 508

OSSZ Hodonín

8 665

7 868

7 876

4 477

5 032

5 210

OSSZ Vyškov

5 627

5 338

5 351

2 463

2 599

2 674

OSSZ Znojmo

5 895

5 692

5 722

2 855

2 945

3 005

Celkem Jihomoravský kraj

71 003

67 859

66 681

39 630

41 086

42 736