Jednání vedení ČSSZ se soustředilo na implementaci zákona o státní službě

Praha 7. 5. 2015

Zákon o státní službě se stal hlavním tématem celostátní porady vedení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Převážná část programu se věnovala jeho zavedení do organizačního uspořádání a procesu řízení instituce. Dvoudenní porada se uskutečnila 4. a 5. května 2015 v Plzni. Druhého dne se jednání zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun uvedl: „Následující týdny musíme my všichni zde přítomní, z titulu svých funkcí vedoucích pracovníků České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení nadále intenzivně soustředit naši energii na konkrétní úpravy organizačního řádu, organizační struktury a systemizace instituce a územních organizačních jednotek ve vazbě na zákon o státní službě,“ a přítomným zdůraznil: „Předpokladem pro to, aby vedení úřadu schválilo navrhované změny, je posouzení rozsahu a důležitosti zajišťovaných agend a procesů, dále výsledného efektu, jehož přínos má být v optimalizaci výkonu agend dotčených změnou, a dopadu výsledných změn na zajištění stabilního výkonu v potřebné kvalitě kontinuálně v čase s ohledem na definované strategické cíle do roku 2020.“  

Pozornost Vilém Kahoun zaměřil na očekávané výsledky implementace služebního zákona. Nejdůležitější je to, aby instituce zůstala silná a vnitřně konsolidovaná, což ji předurčuje k plnění úkolů uložených právními předpisy. ČSSZ si rovněž musí udržet kredit spolehlivého úřadu, který se stará o záležitosti z oblasti důchodů a dávek nemocenského pojištění 4/5 obyvatel ČR (v registrech se nachází 8,5 milionu jmen) a dlouhodobě dosahuje 99% úspěšnosti výběru pojistného vyjádřené částkou 373 miliard korun (odpovídá 1/3 státního rozpočtu) a do budoucna uchránit know–how zvládat zpracovávání velkého objemu případů se zanedbatelnou chybovostí v krátkých lhůtách. Vyjádřeno v číslech: 3,6 milionu rozhodnutí vydávaných ročně, 42 miliónů výplat důchodů každý rok, více než 200 tisíc výplat nemocenských dávek každý měsíc, 400 tisíc posudků lékařské posudkové služby pro účely pojistných a nepojistných dávek zpracovaných ročně, průměrná doba řízení u důchodů starobních 31 dnů a u invalidních 60 dnů, u 90 % případů dávek nemocenského pojištění do 10 dnů, správce plateb od téměř 5,3 milionu klientů (4,3 milionu pojištěnců, 271 tisíce zaměstnavatelů, 676 tisíc OSVČ povinných platit zálohy na důchodové pojištění).

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová na poradě pohovořila o záležitostech, které její rezort a tedy i ČSSZ v letošním roce ještě čekají. „Implementace služebního zákona je pro rezort MPSV velmi obtížná s ohledem na to, že zejména úřady jakými je Česká správa sociálního zabezpečení a Úřad práce, mají své pobočky po celé republice. Je proto důležité pečlivě uvážit každý krok, aby nedošlo k ohrožení poskytovaných služeb veřejnosti,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí a dále shrnula: „České správy sociálního zabezpečení se budou přímo týkat témata jako avizovaná valorizace důchodů, změny v hornických důchodech, komu bude svěřeno úrazové pojištění, jednání o uzavření dalších mezinárodních smluv v oblasti sociálního zabezpečení a v neposlední řadě spolupráce s Odbornou komisí pro důchodovou reformu.